TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. május 24.,
Eszter
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A bizottságok feladat-és hatáskörei

 

6. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről

1    Jogi és Ügyrendi Bizottság
1.1    Átruházott feladat- és hatáskörei
1.1.1.    Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása kivételével).
1.2    Véleményezési feladat- és hatáskörei
1.2.1    Véleményezi a Közgyűlés tisztségviselőinek javadalmazására vonatkozó előterjesztést,
1.2.2    Véleményezi az SZMSZ megalkotására és módosítására irányuló előterjesztést,
1.2.3    Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit,
1.2.4    Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,
1.2.5    Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó javaslatot,
1.2.6    Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket,
1.2.7    Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodásokat, társulási szerződéseket.
1.2.8    Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a megye nemzetiségét érintő ügyekben,
1.2.9    Véleményezi a területi nemzetségi önkormányzat megyei önkormányzattól történő feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését,
1.2.10  Megtárgyalja és véleményezi a megyei nemzetiséget e minőségében érintő önkormányzati rendeletek tervezetét,
1.2.11  Megtárgyalja és véleményezi (a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében) a területi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési előterjesztéseket.
1.3    További kötelező feladat- és hatáskörei
1.3.1    Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát,
1.3.2    Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat, megállapítja azok eredményét, és jelentést tesz a Közgyűlésnek,
1.3.3    Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben,
1.3.4    Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket,
1.3.5    Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatait,
1.3.6    Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről tájékoztatja a Közgyűlést,

2    Pénzügyi és Monitoring Bizottság
2.1    Átruházott feladat- és hatáskörei
2.1.1    Kezeli a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, le nem zárt szerződésállományt, nyomon követi az ehhez kapcsolódó ellenőrzéseket,
2.1.2    Dönt a támogatási szerződések lezárásáról, estleges szankciókról,
2.1.3    Dönt a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – Tolna megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról, esetleges szankciókról, lezárásáról,
2.1.4    Dönt a követelésekről történő lemondásokról,
2.1.5    Dönt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében saját forrást nem igénylő azon pályázatok benyújtásáról, amelyekben a Tolna Megyei Önkormányzat a projektgazda, valamint meghatározza az ezekhez a pályázatokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat és felelősöket.
2.2    Véleményezési feladat- és hatáskörei
2.2.1    Véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet,
2.2.2    Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, illetve zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a vagyonkimutatást,
2.2.3    Véleménye¬zi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló stratégiai döntési alternatívákat,
2.2.4    Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, javaslatot tesz a pályázatok benyújtására,
2.2.5    Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit,
2.2.6    Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi kihatással járó előterjesztéseit,
2.2.7    Véleményezi az önkormányzati költségvetési források terhére tervezett fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi kihatásaira,
2.2.8    Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét,
2.2.9    Véleményezi az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót,
2.3    További kötelező feladat- és hatáskörei
2.3.1    Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon változását, értékeli a változásokat előidéző okokat,
2.3.2    Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát,
2.3.3    Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
2.3.4    Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására,
2.3.5    Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Megyei Önkormányzat vagyonát érintő fejlesztések, felújítások megvalósítását,  
2.3.6    Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását,
2.3.7    Kezdeményezheti az önkormányzati vagyon hasznosítását, 
2.3.8    Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási (átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport befektetéseit,
2.3.9    Kezdeményezheti és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését,
2.3.10  Közreműködhet - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei Önkormányzat Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában,
2.3.11  Kezdeményezheti önkormányzati biztos megbízását,
2.3.12  Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, kidolgozását,
2.3.13  Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló stratégiai döntések előkészítését,
2.3.14  Felügyeli a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, határozatok előkészítését,
2.3.15  Közreműködhet a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében,
2.3.16  Figyelemmel kíséri:

  • A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását,
  • A Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének megvalósulását,
  • A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs kapcsolatok alakulását,
  • A decentralizált pályázati rendszer működését.


3 Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
3.1 Véleményezési feladat- és hatáskörei
3.1.1    Előzetesen véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, valamint a megyei területrendezési tervet, vizsgálja ezek országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel való összhangját,
3.1.2    Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek),
3.1.3    Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat,
3.2 További kötelező feladat- és hatáskörei
3.2.1     Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre,
3.2.2     Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában,
3.2.3     Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő területfejlesztési és rendezési feladatokat,
3.2.4     Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,
3.2.5     Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, javaslatot dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére,
3.2.6     Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és környezetvédelmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását,
3.2.7     Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére,
3.2.8     Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását,
3.2.9     Közreműködik a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenység megyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb érvényesítésében,
3.2.10   Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és Main Tauber járás, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon megye, Voronyezs megye, Bosznia-Hercegovina bevonásával,
3.2.11   Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával megbízott Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználását,
3.2.12   Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport fejlesztési koncepciójának kidolgozásában,
3.2.13   Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait,
3.2.14   Figyelemmel kíséri a megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek összhangját,
3.2.15   Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását,
3.2.16   Közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében,
3.2.17   Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok felkérése alapján,
3.2.18   Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
3.2.19   Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
3.2.20   Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat,
3.2.21   Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást.

4 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság
4.1 Átruházott feladat- és hatáskörei
4.1.1    Kialakítja a döntés előkészítő bizottság részére az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a területi szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát.
4.1.2    A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti.
4.1.3    Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a döntés előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet.
4.1.4    Az Elnök és a főállású alelnök együttes akadályoztatása esetén a döntés előkészítő bizottságba tagot és helyettesítő személyt jelölhet ki.

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás