TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. május 30.,
Zsanett, Janka
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Az aljegyző részletes feladatai

RÉSZLETES FELADATOK:

Jogi és Területfejlesztési Osztály

A Jogi és területfejlesztési Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: elnöki titkárnő, alelnöki titkárnő, főjegyzői titkárnő, jogi ügyintéző, beruházási ügyintéző, területfejlesztési referens, külkapcsolati és környezetvédelmi referens, személyzeti referens, informatikus, megyei főépítész.

Jogi és Szervezési feladatok:

− A Közgyűlés üléseinek előkészítése, adminisztrációja, rendeletek és határozatok
nyilvántartása.
− A Közgyűlés és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése.
− Rendelet-tervezetek előkészítése, rendeletek időszerűségének és
hatályosultságának figyelemmel kísérése.
− A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az
előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
− Együttműködési megállapodások, társulások kialakításának előkészítése.
− Eseti önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása.
− Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése.
− Hivatali értekezletek adminisztrációjának ellátása.
− Országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választások
szervezése.
− Országos és megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása.
− Megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos feladatok
ellátása.
− A megyei önkormányzat szerződéseinek előkészítése.
− Jogi képviselet ellátása.
− Jogszabálytervezetek véleményezésének koordinálása.
− A bírósági ülnökválasztások előkészítése.
− Jogi segítségnyújtás a Közgyűlés tagjai részére.
− A megyei címer, zászló használatával kapcsolatos
engedélyezés előkészítése.
− A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk
körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok
ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
− A Tolna Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkájának
segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és
végrehajtó tevékenységben,
− A területi nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési
Szabályzatainak előkészítése.
− Ellátja a Megyei Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos
szakmai, jogi és koordinációs feladatokat.
− A megyei Önkormányzatot érintő európai uniós és egyéb pályázatok figyelése.
− Az önkormányzati pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok
ellátásának koordinálása.

Titkársági feladatok:

− A Közgyűlés tisztségviselői, valamint a megyei főjegyző tevékenységével
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
− A tisztségviselőkkel, a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti
munka.
− Köztisztviselői, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos
adminisztratív teendők ellátása.
− A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak
megfelelő biztosítása a tisztségviselők, a főjegyző, valamint a hivatali
köztisztviselők munkavégzéséhez.
− Hivatali értekezletek szervezése.

Területfejlesztési, környezetvédelmi és informatikai feladatok:

– A megye épített környezeti elemeinek alakításával és védelmével, továbbá
a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása a megyei
főépítész közreműködésével,
– A megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési
feladatai ellátását segítő előkészítő, végrehajtó tevékenység ellátása,
összehangolása, az ezzel kapcsolatos testületi döntések szakmai
szempontú előkészítése,
– A korábban – területfejlesztési célú – támogatott, le nem zárt
szerződésállomány kezelése, ellenőrzések lefolytatása,
– A megyei építészeti és műemlékvédelmi érdekek képviselete a regionális
és országos szervezeteknél,
– Közreműködés a területi műszaki infrastruktúra-fejlesztés, - fenntartás és
üzemeltetés koordinációs feladatainak ellátásában főként a közlekedés, a
posta és távközlés, a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, az energiaellátás
és a hulladékgazdálkodás területén.
– A Hivatal tűz-, munka-, és balesetvédelmi feladatellátásának koordinálása,
– Az önkormányzati informatikai feladatok ellátása, gondoskodás
a számítógépek és számítógép-hálózatok üzemeltetéséről,
karbantartásáról, a hardver- és szoftverfejlesztésekről és azok megfelelő
működtetéséről.
– Az internet-szolgáltatások és on-line adattartalmak elérésének biztosítása a
jogosultak részére.
– Az elektronikus információszabadságból és a közzétételi
kötelezettségekből eredő informatikai feladatok ellátása.
– A nagysebességű, költséghatékony kormányzati adathálózat
elérhetőségének biztosításával összefüggő műszaki és informatikai
feladatok elvégzése.
– A magyar minisztériumok és a közigazgatás intézményei, az állampolgárok
közötti elektronikus kapcsolat, az elektronikus úton történő ügyintézés és
tájékozódás körének bővítése.
– A Képviselői Információs Rendszernek és a Megyei Közgyűlés
szavazatszámláló rendszerének kezelésével, üzemeltetésével és
fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
– Közreműködés a választásokhoz, népszavazásokhoz kapcsolódó informatikai
feladatok ellátásában.
– Területfejlesztéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.
– Területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési célú pénzügyi
támogatások, pályázatok előkészítése, véleményezése amennyiben a Tolna
Megyei Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos.
– Együttműködés a területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési
feladatokat ellátó szervezetekkel.
– Terület-, vidék- és agrárfejlesztési koncepciók, programok előkészítésében való
közreműködés, a közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése, valamint a
programok végrehajtásának figyelemmel kísérése.
– Közreműködés a Tolna Megyei Önkormányzat környezetvédelmi programjának
korszerűsítésében, a megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában a
települési önkormányzatokkal együttműködve.
– A vélemény-nyilvánítás szakmai előkészítése települési önkormányzati
környezetvédelmi programokról.
– A települési önkormányzatok környezetvédelmi rendelettervezeteire vonatkozó
állásfoglalás előkészítése.
– Új projektjavaslatok kidolgozása, lehetséges szereplők felkutatása,
programmenedzselés.
– A Megyei Önkormányzat pályázati rendszeréhez tartozó pályázatok szakmai
kontrollja.
– Koordinálja a területfejlesztés és a környezetvédelem területén a megyén belüli
kapcsolatokat, és a szakmai szervezetek tevékenységét.
– Területi Információs Rendszer kidolgozása, a társadalom, a gazdaság és a
környezet területi jellemzőinek és változásának figyelemmel kísérése.
– A Megyei Önkormányzat idegenfogalommal kapcsolatos kötelező
feladatainak ellátásának megszervezése, az ehhez kapcsolódó döntések
végrehajtása.

Integrációs, külkapcsolati feladatok:

– Az EU regionális szervezeteihez (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti
Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése)
kapcsolódó feladatok ellátása, a kölcsönös előnyök hasznosítása.
– Bel-, és külföldi pályázati lehetőségek felderítése, figyelemmel kísérése, az
információk feldolgozása és továbbítása.
– A Megyei Közgyűlés által elfogadott külkapcsolati terv alapján a
partnerkapcsolatokat érintő feladatok végrehajtása.
– A partnerkapcsolatok írásbeli dokumentációja, telefonon történő
ügyintézése.
– A Közgyűlés tisztségviselői hivatali útjainak előkészítése, bonyolítása.
– A külföldi delegációk fogadásának előkészítése, bonyolítása.
– Kapcsolattartás nagykövetségekkel, különös tekintettel a partnermegyék
nagykövetségeivel.
– Kapcsolattartás más európai uniós információszolgáltatást végző
intézményekkel, hálózat építés.

(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás