TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. augusztus 12.,
Klára
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A Tolna Megyei Önkormányzat döntései előkészítésének rendje és a döntéshozatal eljárási szabályai

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntéseit (határozat vagy rendelet) előterjesztések alapján hozza meg.

Előterjesztésnek minősül a rendelettervezet, a határozattervezet, a beszámoló és a tájékoztató (a beszámolót és a tájékoztatót tartalmazó előterjesztés is határozati javaslattal zárul). Az előterjesztéseket rendszerint írásban kell benyújtani, szóbeli előterjesztésre csak kivételesen kerülhet sor. A Közgyűlésnek előterjesztést nyújthat be a Közgyűlés elnöke (illetve annak megbízása alapján alelnökei), a témakör szerint illetékes bizottság vagy tanácsnok, a főjegyző és az aljegyző, továbbá a Közgyűlés vagy az Elnök által meghatározott esetekben valamely intézmény vagy más szerv vezetője.
Az előterjesztésben ismertetni kell a helyzetet és a vonatkozó fontosabb jogszabályi rendelkezéseket, be kell mutatni az előzményeket (például hogy a testület korábban foglalkozott-e már az adott kérdéskörrel), és a döntési javaslatot meg kell indokolni. Az előterjesztések alaki (formai) követelményeinek betartására is ügyelni kell (például a döntéshozatalhoz szükséges szótöbbségre – egyszerű vagy minősített többség – utalást, az előterjesztés címét és előadóját, valamint az előterjesztést előzetesen tárgyaló bizottságok felsorolását minden esetben, az előterjesztés elején fel kell tüntetni). Az előterjesztés megfelelő előkészítéséért és az abban foglaltak megalapozottságáért az előterjesztő felelős. Az előterjesztéseket előzetesen a megyei főjegyző (akadályoztatása esetén az aljegyző) törvényességi szempontból véleményezi.

A döntések megfelelő előkészítése érdekében az előterjesztéseket az illetékes bizottság(ok) előzetesen megtárgyalják és (szakmai szempontból) véleményezik.

A Közgyűlés tagjai választásuk szerint postai vagy elektronikus úton, az úgynevezett Képviselői Információs Rendszeren (KIR) kapják kézhez a Közgyűlés Elnöke által összeállított közgyűlési meghívót, és (ahhoz csatoltan) az írásos előterjesztéseket. A közgyűlési meghívóban külön fel kell tüntetni, ha az adott előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra (helyszíni kiosztás), vagy ha szóbeli előterjesztés alapján kerül sor az adott napirendi pont megtárgyalására. Az ülés napirendjének elfogadásáról (a közgyűlési meghívó alapul vételével) a Közgyűlés dönt, így lehetőség van a meghívóban nem szereplő előterjesztés napirendre vételére, vagy a meghívóban feltüntetett előterjesztés napirendről történő levételére is.

A napirendi pont (előterjesztés) megtárgyalása során (az előadó esetleges szóbeli kiegészítését, valamint a bizottsági vélemények ismertetését követően) lehetőség van kérdések feltételére, majd (a tájékoztatót tartalmazó előterjesztések kivételével) az álláspontok, vélemények kifejtésére (hozzászólásokra, vitára). A vita lezárását követően kerül sor a döntéshozatalra (a szavazatok leadására, összeszámlálására) és a döntés ismertetésére. A vita lezárása előtt a képviselőcsoportok is ismertethetik a véleményüket.

A döntéshozatal során a képviselők „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazatot adhatnak le.

A Közgyűlés döntéseit rendszerint egyszerű szótöbbséggel (azaz az ülésen jelen levő képviselők több mint felének egynemű szavazatával) hozza meg – a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 37. § (3) bekezdése ismerteti, hogy milyen ügyekben kell minősített szótöbbséggel dönteni (ezen esetekben a döntéshozatalhoz az összes – jelen levő és jelen nem levő – képviselő több mint felének, azaz legalább 8 fő egynemű szavazatára van szükség).

A Közgyűlés általában nyílt szavazással (szavazórendszer útján vagy kézfeltartással leadott szavazatokkal, illetve az SZMSZ 40. §-a szerinti esetben név szerinti szavazással) dönt, de sor kerülhet titkos szavazásra (lásd SZMSZ 41. §-a) is.

A Közgyűlés általában nyilvános ülésen tárgyalja meg az előterjesztéseket és hozza meg döntéseit, és csak kivételesen kerülhet sor zárt ülésre (lásd SZMSZ 36. §-a). A zárt ülésen csak a Közgyűlés tagjai, a főjegyző, a könyvvizsgáló, valamint az esetlegesen meghívott szakértők vehetnek részt, de a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a zárt ülésen hozott határozatot is ki kell hirdetni (ha a nyilvánosságra hozatal jogszabályban védett érdeket nem sért). A zárt ülésen hozott határozat kihirdetésére rendszerint a legközelebbi nyilvános ülésen kerül sor, továbbá a zárt ülésen hozott határozat is megjelenik az Önkormányzat hivatalos lapjában, a Tolna Megyei Közlönyben.

Hatályos: 2011. március 1-jétől

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás