TOLNA MEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2020. június 6.,
Norbert
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke

7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke

1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a.) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját,

b.) Képviseli a Megyei Önkormányzatot,

c.) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről,

d.) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának elkészítésé¬ről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves munkatervének előkészítéséről,

e.) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

f.) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó tájékoztatásáról,

g.) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.

2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

a.) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja az önkormányzati hivatalt,

b.) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

c.) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésé¬ben, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

d.) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

e.) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - egyetértési jogot gyakorol,

f.) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek közvetlen közgyűlési előterjesztéseit,


g.) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, illetve munkaértekezletet tart,

h.) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,

i.) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési szempontjainak kialakításához.

3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei:

a.) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét,

b.) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról.

c.) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről,

d.) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,

e.) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtá¬sáról szóló beszámolót,

f.) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét,

g.) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről,

h.) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Megyei Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

4.) Átruházott költségvetési hatáskörök:

a.)    A költségvetési rendeletben évente meghatározott összeghatárig az általános tartalék felhasználása,

b.)    A költségvetési rendeletben évente meghatározott feltételekkel a céltartalék átcsoportosítása, illetve rendelkezés cél szerinti felhasználásáról,

c.)    A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás, a mindenkori költségvetési rendeletben foglalt feltételekkel,

d.)    Feladathoz kapcsolódó támogatás átvétele államháztartás alrendszereitől, gazdasági szervezetektől, lakosságtól, külföldről,

e.)    100 E Ft értékhatárig az önkormányzati követelésekről való lemondás, ezen értékhatár felett a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével,

f)    A jogszabályokon és központi döntéseken alapuló - külön mérlegelést nem igénylő - támogatás illetve személyi juttatás előirányzat növelés végrehajtása.

5. ) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök:

a.)    Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti beruházások, felújítások engedélyezése,

b.)    A Megyei Önkormányzati beruházások okmányainak jóváhagyása,

c.)    A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.

6 .)    Egyéb feladat- és hatáskörei:

a.)    Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés elnöke -  a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke véleményé¬nek kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.),

b.)    Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (IV.26.) önk. rendelet 20.§ (2) bekezdése 2013. április 29.-i hatállyal


c.)    Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.

d.)    Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

 

(Kivonat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából)

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Megyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája
Hivatal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti ábra Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Megyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás