2010. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              158300000
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1200000
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               28100000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 187600000
8.Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 12700000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     200300000
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 33720000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   55820000
14.  Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 89540000
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    4100000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               93640000
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  4090000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            2560000
20.Napidíj                                                      25000
21.Biztosítási díjak                                            1210000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     3600000
23.  Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 7395000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         520000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               7915000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         1610000
28.Közlekedési költségtérítés                                   6540000
29.Étkezési hozzájárulás                                        1580000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         160000
31.  Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 9890000
32.Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 380000
33.  Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 10270000
34.Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  000
35.Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 500000
38.Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       500000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 107325000
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    5000000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              116415000
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           10285000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          10285000
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    327000000
50.Társadalombiztosítási járulék                                90186200
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            735200
52.Egészségügyi hozzájárulás                                    100000
53.Táppénz hozzájárulás                                         1690000
54.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
55.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
56.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)                  92711400
57.  Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)  000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         12490000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           53340000
3.Vegyszerbeszerzés                                            440000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            1420000
5.Könyv beszerzése                                             9000
6.Folyóirat beszerzése                                         280000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           30000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     9000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               1400000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   46820000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        300000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    600000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         10000000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               127138000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       1050000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           200000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           4160000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   5410000
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      1400000
21.  20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.  000
22.  20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj     000
23.Szállítási szolgáltatás                                      40000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 17740000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            7200000
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         20000
27.Víz- és csatornadíjak                                        4800000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           8000000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       6200000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 300000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 3500000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             300000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   49500000
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   44600000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   28000000
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       2000000
37.Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés            100000
38.Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 000
39.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)                30100000
40.Belföldi kiküldetés                                          80000
41.Külföldi kiküldetés                                          10000
42.Reprezentáció                                                10000
43.Reklám és propaganda kiadások                                240000
44.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)      340000
45.Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés     1700000
46.Egyéb dologi kiadások                                        885000
47.  Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                  259673000
48.Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)  000
49.Vállalkozási maradvány utáni befizetés                       000
50.Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés            000
51.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
52.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
53.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
54.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
55.  Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)            000
56.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
57.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
58.Rehabilitációs hozzájárulás                                  7300000
59.Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     000
60.Díjak, egyéb befizetések                                     000
61.  Adók, díjak, befizetések (56+...+60)                       7300000
62.Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre         000
63.Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre     000
64.Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre         000
65.Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre     000
66.  Kamatkiadások  (62+...+65)                                 000
67.Realizált árfolyamveszteségek                                000
68.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
69.  Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)                      7300000
70.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (47+69)          266973000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.  000
2.Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. 000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
7.05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 000
8.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
10.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
11.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
12.Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
13.  Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)              000
14.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.  000
15.  Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)         000
16.Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
17.Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
18.Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
19.17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 000
20.Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
21.Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
22.Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 3315600
23.Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
24.Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
25.Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)              3315600
26.Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
27.Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
28.Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 000
29.27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 000
30.Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 000
31.Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 000
32.Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
33.Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 000
34.Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 000
35.  Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)            000
36.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)              3315600
37.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.  000
38.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)     3315600
39.  Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)                  3315600
40.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 000
41.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak    000
42.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak  000
43.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 000
44.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 000
45.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 000
46.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
47.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 000
48.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  000
49.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak   000
50.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  000
51.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 000
52.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 000
53.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 000
54.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 000
55.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 000
56.Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)       000
57.Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 3315600
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     000
59.Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak                   000
60.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                000
61.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
62.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           000
63.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
64.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
65.Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)  000
66.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.   000
67.Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66) 000
68.Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
69.Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak                 000
70.Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
71.Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
72.Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         000
73.Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
74.Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
75.Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) 000
76.Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
77.Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak                 000
78.Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
79.Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
80.Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének        000
81.Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
82.Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
83.Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) 000
84.Lakásért fizetett pénzbeli térítés                           000
85.Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel        000
86.Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) 000
87.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.  000
88.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)    000
89.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)  000
90.Családi támogatások                                          000
91.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
92.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
93.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
94.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) 000
95.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
96.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
97.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
98.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
99.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
100.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)     0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         11500000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    156000000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         8000000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          32000000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                99500000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        57000000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.  0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             364000000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
17.Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                36000000
19.Fordított ÁFA miatti bevétel                                  0000
20.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja       0000
21.  ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)                 36000000
22.Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről        0000
23.Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről    0000
24.Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről        0000
25.Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről    0000
26.Realizált árfolyamnyereség bevétele                           0000
27.  Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)               0000
28.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
29.Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól                   0000
30.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
31.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
32.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből           0000
33.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől  0000
34.Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból            0000
35.Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)  0000
36.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áht-n kívülről   0000
37.  Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)  0000
38.  INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)     400000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)             000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 000
9.Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
10.8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól  000
11.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból   650000000
12.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 000
13.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
14.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 000
15.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 000
16.  Támogatásértékű működési  bevételek (07+...+15)            650000000
17.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
18.  Támogatásértékű működési  bevételek összesen (16+17)       650000000
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 000
20.Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
21.Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
22.20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 000
23.Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
24.Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
25.Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
26.Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
27.Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
28.  Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)           000
29.Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől   000
30.Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
31.Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
32.30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 000
33.Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
34.Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
35.Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
36.Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
37.Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
38.  Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)           000
39.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)    000
40.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
41.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)    000
42.  Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                 650000000
43.Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések  000
44.Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 000
45.  Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 000
46.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 000
47.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 000
48.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  000
49.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  000
50.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 000
51.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   000
52.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 000
53.  Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 000
54.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 000
55.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  000
56.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 000
57.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 000
58.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 000
59.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  000
60.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 000
61.  Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 000
62.  Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 000
63.  Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 650000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés011100-1
(ezer Ft)
012400-1
(ezer Ft)
014200-1
(ezer Ft)
014600-1
(ezer Ft)
559099-1
(ezer Ft)
561000-3
(ezer Ft)
562917-1
(ezer Ft)
841901-1
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           2320.000.000.006860.003242.003242.0013093.000.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       1316.000.000.002234.001055.001055.004796.000.00
3. Külső személyi juttatások                                0.000.000.000.0012.0012.0018.000.00
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                3636.000.000.009094.004309.004309.0017907.000.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1004.000.000.002470.001308.001308.005134.000.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  24605.00530.00760.0023185.0023272.0023272.0030639.000.00
7. Egyéb folyó kiadások                                     0.000.000.000.0081.0081.00165.000.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0.000.000.000.000.000.000.000.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0.000.000.000.000.000.000.000.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            0.000.000.000.000.000.000.000.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       0.000.000.000.000.000.000.000.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.000.000.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.000.000.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        0.000.000.000.000.000.000.0033156.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.000.000.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.000.000.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        0.000.000.000.000.000.000.000.00
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         0.000.000.000.000.000.000.0033156.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   0.000.000.000.000.000.000.0033156.00
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               0.000.000.000.000.000.000.0033156.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  0.000.000.000.000.000.000.000.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  0.000.000.000.000.000.000.000.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  0.000.000.000.000.000.000.000.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  0.000.000.000.000.000.000.000.00
                                                          011100-1012400-1014200-1014600-1559099-1561000-3562917-1841901-1
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      0.000.000.000.000.000.000.000.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak               0.000.000.000.000.000.000.000.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0.000.000.000.000.000.000.000.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69. Műk.célú  66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70. Műk.célú  67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  0.000.000.000.000.000.000.000.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0.000.000.000.000.000.000.000.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0.000.000.000.000.000.000.000.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.000.000.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)    0.000.000.000.000.000.000.000.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.000.000.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.000.000.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.000.000.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86. Beh.célú  83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87. Beh. célú  84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.000.000.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.000.000.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)   0.000.000.000.000.000.000.000.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.000.000.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.000.000.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.000.000.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101. Fel.célú  98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102. Fel. célú  99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.000.000.00
105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.000.000.00
107.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0.000.000.000.000.000.000.000.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    0.000.000.000.000.000.000.000.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.000.000.00
112.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
                                                          011100-1012400-1014200-1014600-1559099-1561000-3562917-1841901-1
113.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114. Támogatások folyósítása összesen                         0.000.000.000.000.000.000.000.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0.000.000.000.000.000.000.000.00
117. Felújítás                                                0.000.000.000.000.000.000.000.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119. Intézményi beruházási kiadások                           0.000.000.000.000.000.000.000.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0.000.000.000.000.000.000.000.00
122.   Befektetési célú részesedések vásárlása                0.000.000.000.000.000.000.000.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
126.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 29245.00530.00760.0034749.0028970.0028970.0053845.0033156.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0.000.000.000.000.000.000.000.00
128.   Költségvetési kiadások (126+127)                       29245.00530.00760.0034749.0028970.0028970.0053845.0033156.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai                  0.000.000.000.000.000.000.000.00
130.   Kiadások összesen (128+129)                            29245.00530.00760.0034749.0028970.0028970.0053845.0033156.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  0.000.000.000.000.000.000.000.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  0.000.000.000.000.000.000.000.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
                                                          860001-1861001-1861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
1. Rendszeres személyi juttatások                           20038.001390644.0073700.00107274.00214358.0029852.0032368.0010202.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       5652.00912871.0036103.0044914.0059140.009157.0026841.003246.00
3. Külső személyi juttatások                                0.0051975.003879.008057.0023051.002343.004739.003459.00
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                25690.002355490.00113682.00160245.00296549.0041352.0063948.0016907.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            6874.00653562.0034712.0048488.0095295.0010977.0017514.004896.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  8696.001857695.0054358.0074406.00237242.006826.0032346.006592.00
7. Egyéb folyó kiadások                                     0.0068873.00577.00714.002209.000.000.0077.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0.000.000.000.000.000.000.000.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0.000.000.000.000.000.000.000.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            0.000.000.000.000.000.000.000.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       0.000.000.000.000.000.000.000.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.000.000.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.000.000.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        0.000.000.000.000.000.000.000.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.000.000.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.000.000.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        0.000.000.000.000.000.000.000.00
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         0.000.000.000.000.000.000.000.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   0.000.000.000.000.000.000.000.00
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               0.000.000.000.000.000.000.000.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  0.000.000.000.000.000.000.000.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  0.000.000.000.000.000.000.000.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  0.000.000.000.000.000.000.000.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  0.000.000.000.000.000.000.000.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  0.000.000.000.000.000.000.000.00
                                                          860001-1861001-1861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      0.000.000.000.000.000.000.000.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak               0.000.000.000.000.000.000.000.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0.000.000.000.000.000.000.000.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69. Műk.célú  66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70. Műk.célú  67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  0.000.000.000.000.000.000.000.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0.000.000.000.000.000.000.000.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0.000.000.000.000.000.000.000.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.000.000.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)    0.000.000.000.000.000.000.000.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.000.000.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.000.000.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.000.000.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86. Beh.célú  83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87. Beh. célú  84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.000.000.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.000.000.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)   0.000.000.000.000.000.000.000.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.000.000.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.000.000.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.000.000.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101. Fel.célú  98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102. Fel. célú  99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.000.000.00
105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.000.000.00
107.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0.000.000.000.000.000.000.000.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    0.000.000.000.000.000.000.000.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.000.000.00
112.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
                                                          860001-1861001-1861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
113.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114. Támogatások folyósítása összesen                         0.000.000.000.000.000.000.000.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0.000.000.000.000.000.000.000.00
117. Felújítás                                                0.000.000.000.000.000.000.000.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119. Intézményi beruházási kiadások                           0.000.000.000.000.000.000.000.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0.000.000.000.000.000.000.000.00
122.   Befektetési célú részesedések vásárlása                0.000.000.000.000.000.000.000.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.000.000.000.000.000.000.000.00
125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
126.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 41260.004935620.00203329.00283853.00631295.0059155.00113808.0028472.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0.000.000.000.000.000.000.000.00
128.   Költségvetési kiadások (126+127)                       41260.004935620.00203329.00283853.00631295.0059155.00113808.0028472.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai                  0.000.000.000.000.000.000.000.00
130.   Kiadások összesen (128+129)                            41260.004935620.00203329.00283853.00631295.0059155.00113808.0028472.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  16.00372.0049.0020.0034.000.0020.000.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  0.00370.0047.0059.0052.000.000.000.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00972.0086.0048.0034.0040.0020.007.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00740.0048.0075.00151.000.000.005.00
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások                           20.0015113.0021035.0059639.000.002003000.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       7.004767.009909.0041087.000.001164150.00
3. Külső személyi juttatások                                1.002394.001048.001862.000.00102850.00
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                28.0022274.0031992.00102588.000.003270000.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            8.006730.009136.0027698.000.00927114.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  545.0012836.0074085.0099997.004843.002596730.00
7. Egyéb folyó kiadások                                     2.00221.000.000.000.0073000.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0.000.000.000.000.000.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.000.000.000.000.000.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.000.000.000.000.000.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0.000.000.000.000.000.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.000.000.000.000.000.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0.000.000.000.000.000.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  0.000.000.000.000.000.00
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            0.000.000.000.000.000.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.00
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       0.000.000.000.000.000.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.000.000.000.000.000.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.00
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        0.000.000.000.000.0033156.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   0.000.000.000.000.000.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  0.000.000.000.000.000.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   0.000.000.000.000.000.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.000.000.000.000.000.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.000.000.000.000.000.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.000.000.000.000.000.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  0.000.000.000.000.000.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  0.000.000.000.000.000.00
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        0.000.000.000.000.000.00
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         0.000.000.000.000.0033156.00
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0.000.000.000.000.000.00
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   0.000.000.000.000.0033156.00
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               0.000.000.000.000.0033156.00
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.000.000.000.000.000.00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.000.000.000.000.000.00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.000.000.000.000.000.00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  0.000.000.000.000.000.00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.000.000.000.000.000.00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.000.000.000.000.000.00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.000.000.000.000.000.00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  0.000.000.000.000.000.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  0.000.000.000.000.000.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  0.000.000.000.000.000.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  0.000.000.000.000.000.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.000.000.000.000.000.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  0.000.000.000.000.000.00
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1ÖSSZESEN
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.000.000.000.000.000.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.000.000.000.000.000.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.000.000.000.000.000.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      0.000.000.000.000.000.00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.000.000.000.000.000.00
62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak               0.000.000.000.000.000.00
63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0.000.000.000.000.000.00
64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.000.000.000.000.000.00
65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.000.000.000.000.000.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.000.000.000.000.000.00
69. Műk.célú  66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.00
70. Műk.célú  67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  0.000.000.000.000.000.00
71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.000.000.000.000.000.00
72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0.000.000.000.000.000.00
73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.00
74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0.000.000.000.000.000.00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.000.000.000.000.000.00
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.00
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)    0.000.000.000.000.000.00
78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.00
79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.00
80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.00
81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.00
82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.00
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.000.000.000.000.000.00
86. Beh.célú  83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.00
87. Beh. célú  84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.00
88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.000.000.000.000.000.00
89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.00
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.00
91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.00
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)   0.000.000.000.000.000.00
93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.000.000.000.000.000.00
94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak             0.000.000.000.000.000.00
95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          0.000.000.000.000.000.00
96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  0.000.000.000.000.000.00
97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.000.000.000.000.000.00
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.000.000.000.000.000.00
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.000.000.000.000.000.00
101. Fel.célú  98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.000.000.000.000.000.00
102. Fel. célú  99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.000.000.000.000.000.00
103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.000.000.000.000.000.00
104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  0.000.000.000.000.000.00
105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.000.000.000.000.000.00
106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       0.000.000.000.000.000.00
107.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 0.000.000.000.000.000.00
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0.000.000.000.000.000.00
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    0.000.000.000.000.000.00
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.000.000.000.000.000.00
111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0.000.000.000.000.000.00
112.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.000.000.000.000.000.00
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1ÖSSZESEN
113.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.000.000.000.000.000.00
114. Támogatások folyósítása összesen                         0.000.000.000.000.000.00
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.000.000.000.000.000.00
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0.000.000.000.000.000.00
117. Felújítás                                                0.000.000.000.000.000.00
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 0.000.000.000.000.000.00
119. Intézményi beruházási kiadások                           0.000.000.000.000.000.00
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.000.000.000.000.000.00
121. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0.000.000.000.000.000.00
122.   Befektetési célú részesedések vásárlása                0.000.000.000.000.000.00
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.000.000.000.000.000.00
124.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.000.000.000.000.000.00
125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) 0.000.000.000.000.000.00
126.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 583.0042061.00115213.00230283.004843.006900000.00
127. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0.000.000.000.000.000.00
128.   Költségvetési kiadások (126+127)                       583.0042061.00115213.00230283.004843.006900000.00
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai                  0.000.000.000.000.000.00
130.   Kiadások összesen (128+129)                            583.0042061.00115213.00230283.004843.006900000.00
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  0.000.000.000.001.00512.00
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  0.000.000.000.000.00528.00
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.0011.0020.0030.000.001268.00
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.008.000.000.000.001027.00


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés011100-1
(ezer Ft)
014600-1
(ezer Ft)
452000-3
(ezer Ft)
559099-1
(ezer Ft)
561000-3
(ezer Ft)
562917-1
(ezer Ft)
682001-2
(ezer Ft)
682002-2
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      6887827675002639572792506882600010000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        00000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           00000000
7. Fordított ÁFA miatti bevétel                             00000000
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  00000000
9. Hozam- és kamatbevételek                                 00000000
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 00000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 00000000
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000
20.   Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)         00000000
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000
22.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)    00000000
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 00000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    00000000
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000
32.   Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)       00000000
33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 00000000
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 00000000
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    00000000
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 00000000
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 00000000
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000
42.   Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)       00000000
43.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)         00000000
44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000
45.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 00000000
46.   Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)             00000000
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.  00000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 00000000
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 00000000
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 00000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  00000000
52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  00000000
53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  00000000
54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 00000000
55.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)  00000000
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 00000000
                                                          011100-1014600-1452000-3559099-1561000-3562917-1682001-2682002-2
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 00000000
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   00000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 00000000
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 00000000
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 00000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 00000000
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 00000000
64.   Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)   00000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  00000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól              00000000
67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 00000000
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 00000000
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 00000000
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 00000000
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000
73.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)  00000000
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 00000000
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 00000000
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 00000000
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000
79.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 00000000
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól            00000000
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 00000000
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 00000000
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000
92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 00000000
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól                   00000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 00000000
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 00000000
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 00000000
106.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 00000000
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000
108.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 00000000
109.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)      00000000
110. Irányító szervtől kapott támogatás                       00000000
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 00000000
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 00000000
                                                          011100-1014600-1452000-3559099-1561000-3562917-1682001-2682002-2
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
114. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 00000000
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000
117.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 00000000
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 6887827675002639572792506882600010000
119. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000000
120.   Költségvetési bevételek (118+119)                      6887827675002639572792506882600010000
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei                 00000000
122.   Bevételek összesen (120+121)                           6887827675002639572792506882600010000
                                                          861001-1861001-2861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      10507615000000037500
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        00000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           360000000000
7. Fordított ÁFA miatti bevétel                             00000000
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  00000000
9. Hozam- és kamatbevételek                                 00000000
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 00000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 00000000
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000
20.   Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)         42901910315517375260614335894461482070
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000
22.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)    42901910315517375260614335894461482070
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 00000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    00000000
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000
32.   Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)       00000000
33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 00000000
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 00000000
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    00000000
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 00000000
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 00000000
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000
42.   Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)       00000000
43.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)         00000000
44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000
45.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 00000000
46.   Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)             42901910315517375260614335894461482070
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.  00000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 00000000
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 00000000
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 00000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  00000000
52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  00000000
53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  00000000
54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 00000000
55.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)  00000000
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 00000000
                                                          861001-1861001-2861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 00000000
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   00000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 00000000
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 00000000
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 00000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 00000000
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 00000000
64.   Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)   00000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  00000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól              00000000
67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 00000000
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 00000000
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 00000000
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 00000000
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000
73.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)  00000000
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 00000000
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 00000000
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 00000000
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000
79.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 00000000
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól            00000000
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 00000000
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 00000000
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000
92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 00000000
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól                   00000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 00000000
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 00000000
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 00000000
106.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 00000000
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000
108.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 00000000
109.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)      00000000
110. Irányító szervtől kapott támogatás                       00000000
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 00000000
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 00000000
                                                          861001-1861001-2861002-1861003-1862211-1862212-1862213-1862231-1
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
114. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 00000000
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000
117.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 00000000
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 443126715003155173752606143358944614820737500
119. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000000
120.   Költségvetési bevételek (118+119)                      443126715003155173752606143358944614820737500
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei                 00000000
122.   Bevételek összesen (120+121)                           443126715003155173752606143358944614820737500
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1960100-3ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000
2. Egyéb saját bevétel                                      037860007600364000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        0000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      0000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      0000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           00000036000
7. Fordított ÁFA miatti bevétel                             0000000
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  0000000
9. Hozam- és kamatbevételek                                 0000000
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0000000
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0000000
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0000000
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0000000
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0000000
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  0000000
20.   Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)         730230003047143280001060006500000
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     0000000
22.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)    730230003047143280001060006500000
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0000000
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    0000000
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0000000
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0000000
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0000000
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  0000000
32.   Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)       0000000
33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0000000
34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0000000
35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000
36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    0000000
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0000000
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0000000
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000000
42.   Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)       0000000
43.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)         0000000
44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     0000000
45.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0000000
46.   Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)             730230003047143280001060006500000
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.  0000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0000000
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0000000
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  0000000
52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  0000000
53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  0000000
54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0000000
55.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)  0000000
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0000000
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1960100-3ÖSSZESEN
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0000000
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   0000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0000000
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0000000
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0000000
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0000000
64.   Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)   0000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  0000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól              0000000
67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000000
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0000000
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 0000000
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0000000
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0000000
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 0000000
73.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)  0000000
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000
75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0000000
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0000000
77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0000000
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0000000
79.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0000000
80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0000000
81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól            0000000
82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         0000000
83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0000000
84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0000000
85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  0000000
87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól  0000000
88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0000000
89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0000000
90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0000000
91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  0000000
92. Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 0000000
93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0000000
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól                   0000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         0000000
96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0000000
97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0000000
98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0000000
99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  0000000
100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól  0000000
101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0000000
102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0000000
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0000000
104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  0000000
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0000000
106.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 0000000
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0000000
108.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 0000000
109.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)      0000000
110. Irányító szervtől kapott támogatás                       0000000
111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0000000
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0000000
                                                          862240-1862303-1869031-1869032-1869035-1960100-3ÖSSZESEN
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000000
114. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000000
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0000000
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000
117.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 0000000
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 730267863047143280001060076006900000
119. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000000
120.   Költségvetési bevételek (118+119)                      730267863047143280001060076006900000
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei                 0000000
122.   Bevételek összesen (120+121)                           730267863047143280001060076006900000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (89)5386006050025599128471
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (90)2155003012133025458924751
   32        Más vezető beosztás                      (94)119448001109430228017801607707851672
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (99)2601680002070109075280869110937367
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (100)185634000342730566321990799371229
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (101)543930001227102077666642968384
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (102)172266000278570549020012371208222
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (103)430383000105586011103535969259007449
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (104)134724000200100249815473455952101
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (105)1977000004919774612
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (106)5347600077950964612713577539
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (107)162990000201460215118313614916887
 Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)              (110)1583000001200028100004090018760008954001654
 I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)      (156)1583000001200028100004090018760008954001654
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (158)12700000000012700041000126
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)    (162)12700000000012700041000126
 I.+II. mindösszesen : (156+162)                      (163)1710000001200028100004090020030009364001780


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1876000127000002003000
2.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások            8954004100000936400
3.Keresetkiegészítés fedezete                     4090000040900
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            7395052000079150
5.Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások   98900380000102700
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.   50000005000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      111415050000001164150
9.Külső személyi juttatások                       001028500102850
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       299015017700010285003270000
11.Nyitólétszám (fő)                               1411104001515
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1605134001739
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1654126001780
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      1598131001729
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                0000147
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 0000111
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1440115001555
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak              00000
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói   00000
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak             00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0363600171171207
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   04445460490995999
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           040404546066111661206
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00001011
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  04401552024
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000111
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                01101678
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000111
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 16702602633
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)                      11112043135668
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00003033
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00002022
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00001011
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00020022
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00032132727
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               10126106364
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00062088
24. III. funció-csoport: Raktározási                                01121411718
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                2132581158381384
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  32527321612501506
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     4535731871968617231780
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+...+32)                                     00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+...+36)                                    4535731871968617231780
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         040404546066111661206
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        11112043135668
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       32527321612501506
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)      00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)        00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)                                     00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)               00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)                    00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)       00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
011100-1Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha)                                                                90090
012400-1Almatermésű, csonthéjas termesztése - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha)                                                                101
014200-1Egyéb szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység
03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága                                                       0018
014600-1Sertéstenyésztés - Alaptevékenység
03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága                                                       001050
559099-1Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma                                                                        2360236
02-01 Feladatmutató - igénylők száma                                                                            62062
03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma                                                  62062
561000-3Éttermi, mozgó vendéglátás - Kisegítő tevékenység
03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma                                                          40040
562917-1Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma                                                                   4000400
861001-1Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám                                                                      7110711
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám                                                                 28240028240
861002-1Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám                                                                      1320132
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap                                                              46952046952
861003-1Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám                                                                      1640164
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap                                                              55842055842
862211-1Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 202802028
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték                                                               3510000005100000
862212-1Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 1080108
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték                                                                020000000200000
862213-1Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 2100210
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték                                                                440000004400000
862231-1Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység
02-01 Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma                                       692506925
03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma                                                         692506925
862240-1Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 404
862303-1Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 1650165
02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám                                                                    2540000254000
869031-1Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 1360136
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték                                                               3530000005300000
869032-1Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám                                                                 3690369
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett esetszám                                                                 98300098300
869035-1Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett km                                                                       1800000180000
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 2003000000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             1164150000
3.Külső személyi juttatások                                    102850000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3270000000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 926114000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1000000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2295730000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       301000000
9.Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)  0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 73000000
12.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  0000
14.Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
15.13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak   0000
18.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
19.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
20.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
21.  Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)              0000
22.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0000
23.  Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)          0000
24.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek  0000
25.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak  0000
26.Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak     0000
27.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0000
28.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0000
29.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0000
30.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak  0000
31.  Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0000
32.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     0000
33.Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak                   0000
34.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                0000
35.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              0000
36.Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.  0000
37.Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0000
38.  Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) 0000
39.Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0000
40.Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0000
41.  Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40) 0000
42.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           0000
43.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek    0000
44.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
45.  Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44) 0000
46.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
47.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) 0000
48.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
49.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
50.Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások        0000
51.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                          0000
52.  Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50) 0000
53.Működési célú kamatkiadások                                  0000
54.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
55.  Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)            6866844000
56.Felújítás                                                    0000
57.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
58.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
59.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0000
60.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
61.Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
62.60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
63.Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0000
64.Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0000
65.Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  33156000
66.Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
67.Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  0000
68.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)          33156000
69.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
70.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)     33156000
71.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  0000
72.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0000
73.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  0000
74.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0000
75.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0000
76.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0000
77.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0000
78.  Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)      0000
79.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
80.Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak               0000
81.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
82.Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
83.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.   0000
84.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.  0000
85.  Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) 0000
86.Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.  0000
87.Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0000
88.  Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87) 0000
89.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének      0000
90.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0000
91.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek        0000
92.Lakásért fizetett pénzbeli térítés                           0000
93.Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel        0000
94.  Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93) 0000
95.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
96.  Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) 0000
97.Felhalmozási  célú kamatkiadások                             0000
98.  Felhalmozási kiadások         (56+57+58+70+78+96+97)       33156000
99.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
100.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
101.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
102.Befektetési célú részesedések vásárlása                      0000
103.Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. 0000
104.  Költségvetési kiadások  (50+55+98+...+103)                 6900000000
105.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
106.Egyéb saját bevétel                                          364000000
107.ÁFA bevételek, visszatérülések                               36000000
108.Működési célú hozam- és kamatbevételek                       0000
109.Gépjárműadó                                                  0000
110.Luxusadó                                                     0000
111.Helyi adók                                                   0000
112.  - helyi adókból: Épitményadó                               0000
113.  - helyi adókból: Telekadó                                  0000
114.  - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója              0000
115.  - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója           0000
116.  - helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú 0000
117.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után       0000
118.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után            0000
119.  - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után   0000
120.  - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u   0000
121.Illetékek                                                    0000
122.Személyi jövedelemadó                                        0000
123.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
124.Átengedett egyéb központi adók                               0000
125.Talajterhelési díj                                           0000
126.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.  0000
127.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0000
128.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
129.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
130.Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra   0000
131.129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak  0000
132.Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól  6500000000
133.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  0000
134.Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0000
135.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
136.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
137.  Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)            6500000000
138.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
139.  Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)       6500000000
140.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
141.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
142.Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
143.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
144.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
145.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
146.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
147.  E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146) 0000
148.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    0000
149.Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól                  0000
150.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               0000
151.Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól    0000
152.Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0000
153.Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól  0000
154.Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól 0000
155.Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)   0000
156.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          0000
157.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0000
158.Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     0000
159.Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158) 0000
160.Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről 0000
161.Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160)    0000
162.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       0000
163.  Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161) 6900000000
164.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
165.Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   0000
166.Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
167.Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0000
168.166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.  0000
169.Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0000
170.Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól   0000
171.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
172.Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   0000
173.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
174.Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)   0000
175.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0000
176.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)  0000
177.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
178.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
179.Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
180.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
181.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
182.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
183.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
184.  E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183) 0000
185.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől  0000
186.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól              0000
187.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
188.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól  0000
189.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0000
190.Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.  0000
191.189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.   0000
192.  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191) 0000
193.Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
194.Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől   0000
195.Felhalm. célra kapott juttatások  egyéb külföldi forrásból   0000
196.  Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195) 0000
197.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről  0000
198.  Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197) 0000
199.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0000
200.Privatizációból származó bevételek                           0000
201.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
202.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
203.Felhalmozási célú kamatbevételek                             0000
204.  Felhalmozási bevételek      (116+164+176+184+198+...+203)  0000
205.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  0000
206.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről  0000
207.Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   0000
208.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
209.Tartós részedesések értékesítése                             0000
210.  Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)  6900000000
211.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
212.Irányító szervtől kapott támogatás                           0000
213.  Költségvetési bevételek (162+210+211+212)                  6900000000
214.Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)      0000
215.Költségvetési hiány, ha 214>0                                0000
216.Költségvetési többlet, ha 214<0                              0000
217.Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét. 0000
218.Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet  0000
219.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
220.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
221.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
222.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
223.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
224.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             0000
225.Befektetési célú értékpapírok vásárlása                      0000
226.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             0000
227.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
228.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
229.  Finanszírozási kiadások                (219+...+228)       0000
230.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
231.Likvid hitelek felvétele                                     0000
232.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
233.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             0000
234.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
235.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
236.Befektetési célú értékpapírok értékesítése                   0000
237.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           0000
238.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
239.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
240.  Finanszírozási bevételek               (230+...+239)       0000
241.  Tárgyévi kiadások (104+229)                                6900000000
242.  Tárgyévi bevételek (213+217+240)                           6900000000
243.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
244.Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
245.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
246.Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
247.  Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) 0000
248.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
249.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)                 0000
250.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1780000
251.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000