2009. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              206129900
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1140000
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               25970000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 233239900
8.Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 16400000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     249639900
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 35220000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 35220000
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    4750000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               39970000
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  4450000
18.Végkielégítés                                                200000
19.Jubileumi jutalom                                            2248000
20.Napidíj                                                      91500
21.Biztosítási díjak                                            1050000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     4960000
23.  Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 8549500
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         484500
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               9034000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         500000
28.Közlekedési költségtérítés                                   6120000
29.Étkezési hozzájárulás                                        1000000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         261000
31.  Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 7881000
32.Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 383000
33.  Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 8264000
34.Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  000
35.Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 630000
38.Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 3500
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       633500
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 52280500
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    5621000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              62351500
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           10008600
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          10008600
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    322000000
50.Társadalombiztosítási járulék                                90670300
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            370000
52.Munkaadói járulék                                            9359700
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    3600000
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  104000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         15676500
2.Gyógyszerbeszerzés                                           61320900
3.Vegyszerbeszerzés                                            524700
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            2294200
5.Könyv beszerzése                                             22500
6.Folyóirat beszerzése                                         508400
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           41900
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     11200
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               2045200
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   50323000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        1429500
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    985400
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         13877000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               149060400
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       1470400
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           197600
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           2046500
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   3714500
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      1795000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés  000
22.      kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      141000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 22614100
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            9789600
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         32300
27.Víz- és csatornadíjak                                        4931300
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           9823300
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       7994200
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 340900
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 4958000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             347100
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   62766800
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   33159200
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   33058100
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       1930600
37.Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                34988700
39.Belföldi kiküldetés                                          181600
40.Külföldi kiküldetés                                          24000
41.Reprezentáció                                                19200
42.Reklám és propaganda kiadások                                333900
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      558700
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     2635100
45.Egyéb dologi kiadások                                        279400
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 287162800
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              1000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Rehabilitációs hozzájárulás                                  1200000
58.Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     000
59.Díjak, egyéb befizetések                                     919600
60.  Adók, díjak, befizetések (55+...+59)                       2120600
61.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       95600
62.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
63.  Kamatkiadások  (61+62)                                     95600
64.Realizált árfolyamveszteségek                                000
65.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
66.  Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)                     2216200
67.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+66)          289379000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseezer
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás   000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
7.05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 000
8.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
10.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
11.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
12.Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
13.  Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)              000
14.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.  000
15.Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)           000
16.Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
17.Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
18.Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
19.17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 000
20.Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
21.Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
22.Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 4621000
23.Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
24.Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
25.Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)              4621000
26.Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
27.Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
28.Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 000
29.27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 000
30.Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 000
31.Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 000
32.Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
33.Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 000
34.Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 000
35.Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)              000
36.Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)                4621000
37.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.  000
38.Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)       4621000
39.Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)                    4621000
40.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 000
41.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak    000
42.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak  000
43.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 000
44.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 000
45.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 000
46.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
47.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 000
48.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  000
49.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak   000
50.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  000
51.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 000
52.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 000
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseezer
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
53.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 000
54.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 000
55.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 000
56.Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)       000
57.Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 4621000
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     000
59.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                000
60.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
61.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           000
62.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
63.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
64.Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)  000
65.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.   000
66.Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 000
67.Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
68.Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
69.Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
70.Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         000
71.Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
72.Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
73.Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 000
74.Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
75.Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
76.Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
77.Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének        000
78.Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
79.Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
80.Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 000
81.Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)  000
82.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.  000
83.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)    000
84.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)  000
85.Családi támogatások                                          000
86.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
87.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
88.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
89.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 000
90.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
91.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
92.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
93.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
94.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
95.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         12000000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    165000000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         6500000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          34000000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                87500000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        54000000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  3000000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.  1000000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             363000000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
17.Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                37000000
19.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja       0000
20.  ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)                 37000000
21.Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.  0000
22.Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség  0000
23.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
24.  Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)               0000
25.  Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
28.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből           0000
29.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől  0000
30.Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból            0000
31.Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áht-n kívülről   0000
33.  Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)  0000
34.  INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)     400000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 000
9.Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
10.8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól  000
11.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból   680000000
12.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 000
13.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
14.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 000
15.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 000
16.  Támogatásértékű működési  bevételek (07+...+15)            680000000
17.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
18.  Támogatásértékű működési  bevételek összesen (16+17)       680000000
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 000
20.Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
21.Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
22.20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 000
23.Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
24.Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
25.Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
26.Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
27.Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
28.  Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)           000
29.Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől   000
30.Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
31.Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
32.30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 000
33.Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
34.Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
35.Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
36.Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
37.Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
38.  Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)           000
39.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)    000
40.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
41.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)    000
42.  Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                 680000000
43.Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések  000
44.Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 000
45.  Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 000
46.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 000
47.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 000
48.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  000
49.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  000
50.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 000
51.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   000
52.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 000
53.  Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 000
54.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 000
55.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  000
56.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 000
57.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 000
58.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 000
59.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  000
60.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 000
61.  Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 000
62.  Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 000
63.  Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 680000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
851912
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           44914220197404913480687124102232748541347202496399
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       81255051888428557236313928478243550623515
3. Külső személyi juttatások                                20400639928250427436631701528320100086
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                550171702556925171613115029178143396931665903220000
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            165515084107751484345095344101908499801040000
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  2268531588024989296863249966402018579497642502871628
7. Egyéb folyó kiadások                                     81185018364760624821824242022162
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  00000000000
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00000000000
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 00000000000
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 00000000000
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000000000
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  00000000000
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 00000000000
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  00000000000
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  00000000000
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            00000000000
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00000000000
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       00000000000
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00000000000
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00000000000
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00000000000
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 00000000000
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 00000000000
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00000000000
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00000000000
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00000000000
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00000000000
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        0046210000000046210
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00000000000
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  00000000000
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00000000000
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 00000000000
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 00000000000
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00000000000
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00000000000
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00000000000
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00000000000
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        00000000000
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         0046210000000046210
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00000000000
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   0046210000000046210
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               0046210000000046210
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 00000000000
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 00000000000
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 00000000000
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  00000000000
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 00000000000
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 00000000000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 00000000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  00000000000
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  00000000000
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  00000000000
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  00000000000
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 00000000000
                                                          551425552411751922851121851132851143851253851275851286851912ÖSSZESEN
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  00000000000
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 00000000000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 00000000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 00000000000
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      00000000000
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 00000000000
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000000000
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000000000
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000000000
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000000
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 00000000000
67. Műk.célú  64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00000000000
68. Műk.célú  65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  00000000000
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 00000000000
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000000000
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000000000
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000000000
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)   00000000000
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000000000
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)    00000000000
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00000000000
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00000000000
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00000000000
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000000000
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000000
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 00000000000
82. Beh.célú  79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00000000000
83. Beh. célú  80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 00000000000
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 00000000000
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00000000000
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000000000
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00000000000
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)   00000000000
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00000000000
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00000000000
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00000000000
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000000000
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000000
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 00000000000
95. Fel.célú  92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00000000000
96. Fel. célú  93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 00000000000
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 00000000000
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00000000000
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000000000
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00000000000
101.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 00000000000
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000000000
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    00000000000
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 00000000000
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000000000
106.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 00000000000
107.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 00000000000
108. Támogatások folyósítása összesen                         00000000000
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000000000
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000000000
                                                          551425552411751922851121851132851143851253851275851286851912ÖSSZESEN
111. Felújítás                                                00000000000
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 00000000000
113. Intézményi beruházási kiadások                           00000000000
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000000000
115. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00000000000
116.   Pénzügyi befektetések kiadásai                         00000000000
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 00000000000
118.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 00000000000
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 00000000000
120.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 234813400546210591529529248920012827260629219316632507200000
121. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000000000
122.   Költségvetési kiadások (120+121)                       234813400546210591529529248920012827260629219316632507200000
123. Finanszírozás kiadásai                                   00000000000
124.   Kiadások összesen (122+123)                            234813400546210591529529248920012827260629219316632507200000
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  000349604905400512
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  000366584705200523
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 000913877071801101268
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0007207347514580998


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
851912
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      12200460802618281053030000791339260363000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        0000000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      0000000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      0000000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           003700000000037000
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  0000000000
8. Hozam- és kamatbevételek                                 0000000000
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000000
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0000000000
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0000000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000000
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0000000000
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0000000000
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0000000000
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0000000000
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  0000000000
19.   Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)         004601064268810333977015671582755014416800000
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     0000000000
21.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)    004601064268810333977015671582755014416800000
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0000000000
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0000000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000000
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000000
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    0000000000
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0000000000
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0000000000
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0000000000
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  0000000000
31.   Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)       0000000000
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0000000000
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0000000000
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0000000000
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0000000000
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    0000000000
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0000000000
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000000000
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0000000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000000000
41.   Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)       0000000000
42.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)         0000000000
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     0000000000
44.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 0000000000
45.   Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)             004601064268810333977015671582755014416800000
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.     0000000000
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0000000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0000000000
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0000000000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  0000000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  0000000000
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  0000000000
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0000000000
54.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)  0000000000
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0000000000
                                                          551425552411851121851132851143851253851275851286851912ÖSSZESEN
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0000000000
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   0000000000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0000000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0000000000
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0000000000
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0000000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 0000000000
63.   Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)   0000000000
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  0000000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0000000000
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0000000000
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0000000000
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 0000000000
70.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)  0000000000
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000000
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0000000000
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0000000000
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 0000000000
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0000000000
76.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 0000000000
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0000000000
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         0000000000
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0000000000
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0000000000
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  0000000000
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól  0000000000
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 0000000000
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0000000000
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0000000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  0000000000
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 0000000000
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0000000000
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         0000000000
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0000000000
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0000000000
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  0000000000
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól  0000000000
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 0000000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0000000000
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0000000000
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  0000000000
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 0000000000
99.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 0000000000
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0000000000
101.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 0000000000
102.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)      0000000000
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0000000000
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0000000000
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0000000000
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000000000
107. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000000000
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0000000000
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000000
110.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0000000000
                                                          551425552411851121851132851143851253851275851286851912ÖSSZESEN
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 122004608048998922698633339773000015750713147614417200000
112. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000000000
113.   Költségvetési bevételek (111+112)                      122004608048998922698633339773000015750713147614417200000
114. Finanszírozás bevételei                                  0000000000
115.   Bevételek összesen (113+114)                           122004608048998922698633339773000015750713147614417200000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (90)61840051300927669710571
   32        Más vezető beosztás                      (95)1628430010887283070195412020372782373
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (100)3339300001869803673235262857057367
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (101)2370490003168302844626873240503229
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (102)98942000116870118731106291690684
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (103)2308650002804802770325891339446222
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (104)54212300010102306505564314692629449
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (105)1690260001947802197318850428880101
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (106)20610000022720613522
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (107)70084000753107709776151197539
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (108)20819200013245065572214373557287
 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)              (111)20612990011400259700022674323323993522001654
 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)      (154)20612990011400259700022674323323993522001654
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)16400000000016400047500126
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)16400000000016400047500126
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)22252990011400259700022674324963993997001780


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  2332399164000002496399
2.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások            3522004750000399700
3.Keresetkiegészítés fedezete                     4450000044500
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            8549548450090340
5.Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások   7881038300082640
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.   630035006335
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      5673055621000623515
9.Külső személyi juttatások                       001000860100086
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       289970422021010008603220000
11.Nyitólétszám (fő)                               1411104001515
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1605134001739
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1654126001780
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                0000138
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 000060
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1395126001521
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói   00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0363600171171207
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   04445460490995999
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           040404546066111661206
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00001011
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  04401552024
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000111
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                01101678
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000111
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 16702602633
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)                      11112043135668
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00003033
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00002022
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00001011
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00020022
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00032132727
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               10126106364
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00062088
24. III. funció-csoport: Raktározási                                01121411718
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                2132581158381384
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  32527321612501506
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     4535731871968617231780
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+...+32)                                     00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+...+36)                                    4535731871968617231780
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         040404546066111661206
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        11112043135668
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       32527321612501506
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)      00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)        00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)                                     00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)               00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)                    00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)       00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás                 
   01 féröhelyek száma (db)                     2360236
851121 aktiv fekvöbeteg ellátás                       
   01 korházi ágyak száma (db)                  6910691
   02 ápolási napok száma (db)                  00189435
851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell.
   01 korházi ágyak száma (db)                  1640164
   02 ápolási napok száma (db)                  0051430
851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás                    
   01 korházi ágyak száma (db)                  1520152
   02 ápolási napok száma (db)                  0045475
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás               
   01 napi orvosi orák sz.(ora)                 606
851275 járobetegek szakorvosi ellátása                
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 3350335
   02 ellátott esetek száma(db)                 00387527
851286 fogorvosi ellátás                              
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 27027
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 2496399000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             623515000
3.Külső személyi juttatások                                    100086000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3220000000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 1004000000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    36000000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2521741000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       349887000
9.Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)  0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 21206000
12.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  0000
14.Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
15.13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak   0000
18.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
19.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
20.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
21.Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)                0000
22.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0000
23.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)            0000
24.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek  0000
25.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak  0000
26.Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak     0000
27.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0000
28.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0000
29.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0000
30.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak  0000
31.  Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0000
32.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  0000
33.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0000
34.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  0000
35.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0000
36.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0000
37.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0000
38.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0000
39.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) 0000
40.  Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)    0000
41.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     0000
42.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                0000
43.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              0000
44.Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.  0000
45.Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0000
46.  Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) 0000
47.Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0000
48.Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0000
49.  Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) 0000
50.  Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         0000
51.  Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  0000
52.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
53.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) 0000
54.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
55.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) 0000
56.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
57.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
58.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
59.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)   0000
60.Kamatkiadások                                                956000
61.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
62.  Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)           7153790000
63.Felújítás                                                    0000
64.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
65.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
66.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0000
67.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
68.Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
69.67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
70.Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0000
71.Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0000
72.Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  46210000
73.Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
74.Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  0000
75.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)          46210000
76.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
77.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)     46210000
78.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
79.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
80.Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
81.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.   0000
82.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.  0000
83.  Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) 0000
84.Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.  0000
85.Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0000
86.  Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) 0000
87.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének      0000
88.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0000
89.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek        0000
90.  Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) 0000
91.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
92.  Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) 0000
93.  Felhalmozási kiadások         (63+64+65+77+92)             46210000
94.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
95.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
96.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
97.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
98.Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. 0000
99.  KIADÁSOK               (40+62+93+...+98)                   7200000000
100.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
101.Egyéb saját bevétel                                          363000000
102.ÁFA bevételek, visszatérülések                               37000000
103.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
104.Gépjárműadó                                                  0000
105.Luxusadó                                                     0000
106.Helyi adók                                                   0000
107.  - helyi adókból: Épitményadó                               0000
108.  - helyi adókból: Telekadó                                  0000
109.  - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója              0000
110.  - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója           0000
111.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után       0000
112.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után            0000
113.  - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után   0000
114.  - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u   0000
115.Illetékek                                                    0000
116.Személyi jövedelemadó                                        0000
117.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
118.Átengedett egyéb központi adók                               0000
119.Talajterhelési díj                                           0000
120.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.  0000
121.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0000
122.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
123.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
124.Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
125.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
126.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
127.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
128.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
129.  E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0000
130.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
131.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
132.Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
133.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
134.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
135.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
136.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
137.  E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0000
138.  Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0000
139.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
140.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
141.Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra   0000
142.140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak  0000
143.Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból  6800000000
144.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  0000
145.Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0000
146.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
147.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
148.  Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)            6800000000
149.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
150.  Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)       6800000000
151.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    0000
152.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               0000
153.Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól    0000
154.Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0000
155.Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól  0000
156.Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0000
157.  Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0000
158.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          0000
159.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0000
160.Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     0000
161.  Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)  0000
162.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről 0000
163.  Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162)  0000
164.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
165.Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   0000
166.Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
167.Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0000
168.166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.  0000
169.Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0000
170.Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól   0000
171.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
172.Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   0000
173.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
174.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0000
175.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0000
176.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)  0000
177.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől  0000
178.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
179.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól  0000
180.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0000
181.Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.  0000
182.180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.   0000
183.  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 0000
184.Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
185.Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől   0000
186.Felhalm. célra kapott juttatások  egyéb külföldi forrásból   0000
187.  Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) 0000
188.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről  0000
189.  Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) 0000
190.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0000
191.Privatizációból származó bevételek                           0000
192.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
193.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
194.  Felhalmozási bevételek      (164+176+189+...+193)          0000
195.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  0000
196.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről  0000
197.Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   0000
198.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
199.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
200.  Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) 7200000000
201.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
202.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        0000
203.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)  0000
204.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
205.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
206.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
207.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
208.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
209.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
210.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             0000
211.Befektetési célú értékpapírok vásárlása                      0000
212.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             0000
213.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
214.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
215.  Finanszírozási kiadások                (205+...+214)       0000
216.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
217.Likvid hitelek felvétele                                     0000
218.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
219.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             0000
220.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
221.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
222.Befektetési célú értékpapírok értékesítése                   0000
223.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           0000
224.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
225.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
226.  Finanszírozási bevételek               (216+...+225)       0000
227.  Finanszírozás  összesen          (204-215+226=203)         0000
228.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
229.Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
230.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
231.Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
232.  Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 0000
233.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
234.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)                 0000
235.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1780000
236.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000