2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              54825200
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  36000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             2225100
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    57086300
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           542700
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     57629000
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4249000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   1209600
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    5458600
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               5458600
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                248000
19.Jubileumi jutalom                                            984100
20.Napidíj                                                      10000
21.Biztosítási díjak                                            206400
22.Egyéb sajátos juttatások                                     221500
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    1670000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               1670000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   677000
29.Étkezési hozzájárulás                                        1965600
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         322400
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  2965000
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  64800
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    3029800
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 81900
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   2700
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       84600
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 10175500
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    67500
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              10243000
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           2668700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          2668700
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    70540700
50.Társadalombiztosítási járulék                                19574400
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            2025000
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    659900
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  22259300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         3200000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           10000
3.Vegyszerbeszerzés                                            10000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            250000
5.Könyv beszerzése                                             150000
6.Folyóirat beszerzése                                         50000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           50000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     60000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               60000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   440000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    50000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         670000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               5000000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       313000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           53400
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   366400
19.Vásárolt élelmezés                                           2277200
20.Bérleti és lízing díjak                                      371400
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 581300
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            1901000
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         2510100
27.Víz- és csatornadíjak                                        945200
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           744000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       1540900
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   188000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   300000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   11359100
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   3317600
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       304500
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                3622100
39.Belföldi kiküldetés                                          48000
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                100000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      148000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     1469700
45.Egyéb dologi kiadások                                        000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 21965300
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               290800
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       290800
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     290800
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          22256100


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         1068000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 1068000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        721100
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   144200
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             865300
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   2583300
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                2583300
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              516700
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           516700
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         3100000
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      3100000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         250000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    61284000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          4880000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                11542000
10.Intézményi ellátási díjak                                     15816000
11.Alkalmazottak térítése                                        2040000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             95812000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                14619000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                14619000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          2000000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                2000000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     112431000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             105246300
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  1000000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          106246300
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 106246300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
801214
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
802263
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           58385305143211034121093056912457274858506351288710576290
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       10055961363223246298196648997890723119500102430
3. Külső személyi juttatások                                0000250012940128681379888026687
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6844031474457106616933381611442333672359679161878500705407
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            2535211171582379522212393475410176820708493180222593
6. Dologi kiadások                                          166241488728264252139045119182054555848544402120219653
7. Egyéb folyó kiadások                                     000000000290802908
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 000000000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              000000000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         000000000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000000000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          000000000000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 000000000000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 000000000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     000000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     000000000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 000000000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    000000000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   000000000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000000000
                                                          551315552323552334552411751953801214802144802177802214802241802263ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  000000000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        000000000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  000000000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    000000000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         000000000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           8000003000470018003800010680
64. Felújítás                                                865300000000008653
65. Intézményi beruházási kiadások                           00000000025833025833
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000000000516705167
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  000000000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    11914919151343033966612006277221231498775907312891165001200894
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         11914919151343033966612006277221231498775907312891165001200894
75. Finanszírozás kiadásai                                   000000000000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              11914919151343033966612006277221231498775907312891165001200894
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 14220103025724087
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 14220103025724087
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 140000737922651191
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 140000737922651191


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
801214
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      10374448911327365605400015501041695812
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          2075898226573107200310114014619
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000000020002000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             000000000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        000000000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    000000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 000000000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 000000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 000000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 000000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 000000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 000000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   000000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   000000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  00000002600026000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     00000002600026000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000010624630001062463
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     000000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    1244953871359243871062463612001860395561200894
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          1244953871359243871062463612001860395561200894
66. Finanszírozás bevételei                                  000000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               1244953871359243871062463612001860395561200894


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)434702407200036353076001
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)321000038400017283594016008
   32        Más vezető beosztás                      (92)3514500494000221040085218011
   34        Főmunkatárs                              (94)15400018000129172001
   35        Tanácsos                                 (95)29930024000250323303
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)1848400000117418484495025
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)2702000000172027020436022
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)122620000085612262273012
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)2754100000229527541600530
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)134950055200112614047190012
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1540370120555300128401597101637080
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)78190021200652803110907
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)1881200052950014293193415982050
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)202180071900168520937238110
300010-300140    "J"  fizetési osztály összesen       (106)31310000026131316001
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)548252036022251004158257086354586273
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)548252036022251004158257086354586273
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)542700000414542705
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)542700000414542705
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)553679036022251004199657629054586278


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  570863542700576290
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             5458600054586
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            1670000016700
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    296506480030298
6.Szociális jellegű juttatások                    8192700846
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      10175567500102430
9.Külső személyi juttatások                       0026687026687
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       6726186102266870705407
11.Nyitólétszám (fő)                               274800282
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     290800298
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   273500278
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     273500278
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0151502174176191
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000777
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           0151502181183198
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00002133
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  0110641011
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000111
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000222
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       0110881617
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        0001651212
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00005499
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00011133
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00001011
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               123192064548
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00020022
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  1232227116063
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     118192237200259278
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     118192237200259278
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         0151502181183198
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        0110881617
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       1232227116063
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 3400340
   02 féröhelyek száma (db)                     0013
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1360136
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0025154
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1600160
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0031852
801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás  
   01 tanulok létszáma(fö)                      60060
   02 tanulocsoportok száma(db)                 004
802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulok létszáma(fö)                      20020
   02 tanulocsoportok száma(db)                 001
802177 nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás 
   01 tanulok létszáma(fö)                      110001100
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0040
802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás  
   01 tanulok létszáma(fö)                      4400440
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0015
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
   01 tanulok létszáma(fö)                      8500850
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0040
802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnött okt
   01 tanulok létszáma(fö)                      75075
   02 tanulocsoportok száma(db)                 003
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 576290000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             102430000
3.Külső személyi juttatások                                    26687000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            705407000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 215994000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    6599000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   183432000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       36221000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   2908000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               10680000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   10680000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           1161241000
41.Felújítás                                                    8653000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    25833000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           5167000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            39653000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   1200894000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          95812000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               14619000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     2000000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            26000000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      26000000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 138431000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1062463000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   278000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               07150
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     07150
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               01166585
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        0154962
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    00
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             0115
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       01321662
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                01328812
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            05778
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      0164
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         0451
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              06393
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         02053
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           02053
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       0768
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              064257
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          065025
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   02286
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      02286
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                075757
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             01404569
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           0168362
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        01137629
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   01305991
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      050571
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         050571
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          020834
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          071405
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       0-4249
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         01777
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   0-6026
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            0-4249
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           067156
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             022319
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        022319
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         05271
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   0221
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    05050
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         03677
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         03653
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         024
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     08948
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              0104
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     051
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                0155
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    031422
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             01404569


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              0224953209523
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  0151164
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             095239320
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               09390
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    0235566219007
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           065703835
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     0242136222842
10.Jutalom (normatív)                                           026644036
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 01018710754
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   0177877036
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    03063821826
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    00157
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               03063821983
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                085958361
19.Jubileumi jutalom                                            062319270
20.Napidíj                                                      04743
21.Biztosítási díjak                                            01356838
22.Egyéb sajátos juttatások                                     002251
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    01622920763
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         00189
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               01622920952
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   031042618
29.Étkezési hozzájárulás                                        057315431
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         020231506
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   0108589555
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  033873
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    0111969628
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 069340
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       069340
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 05841852184
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    0338419
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              05875652603
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           01909019123
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          01909019123
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    0319982294568
51.Társadalombiztosítási járulék                                08781881784
52.Munkaadói járulék                                            099778185
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    025412750
54.Táppénz hozzájárulás                                         00562
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  010033693281


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         01191811906
2.Gyógyszerbeszerzés                                           0424
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            0714709
5.Könyv beszerzése                                             01659953
6.Folyóirat beszerzése                                         0158609
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           0088
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     0271238
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               00249
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   015211471
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    0320315
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         029462998
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               01951119560
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       01480954
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           06331440
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   021132394
19.Vásárolt élelmezés                                           01043110368
20.Bérleti és lízing díjak                                      047502
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      048180
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 020132282
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            063576213
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         01492814745
26.Víz- és csatornadíjak                                        029793112
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           098739082
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       043806786
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   0727613
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   012922123
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   05307556006
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   0067
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   01183416052
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       0817524
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 01265116576
37.Belföldi kiküldetés                                          0273201
38.Külföldi kiküldetés                                          0054
39.Reprezentáció                                                0018
40.Reklám és propaganda kiadások                                0720682
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      0993955
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     0120741864
43.Egyéb dologi kiadások                                        00572
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  010041797994
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              00129
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               0693840
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        0693969
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         0693969
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          010111098963


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 000
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         093539353
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 093539353


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        052705260
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   010531052
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             063236312
7.Immateriális javak vásárlása                                 002289
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   0481891568
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                0481893857
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              09638771
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           09638771
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         0578274628
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      0578274628


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              002286
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          002286
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          002286


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0106560
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    029727208030
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0136027370
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0396044740
10.Intézményi ellátási díjak                                     0843361600
11.Alkalmazottak térítése                                        017311070
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  001420
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                00490
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             043759355280
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0011130
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0493457130
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0493468260
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          005780
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                005780
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              01251250
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     01501500
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   02752750
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     048968432070


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             0468020451324
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  048004800
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          0472820456124
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   0128128
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 02157831576
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     02170631704
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  02226322263
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  02226322263
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 04396953967
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       007412
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  007412
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 0516789517503


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0117413983
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  0117413983
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              00104
110.Átfutó bevételek                                             0051
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00155
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             0117414138


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
801214
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
802263
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           339174421794458448810211124198728174775404541222842
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       610626910943845152428647263694006107711452603
3. Külső személyi juttatások                                2141552225670514423336171720715312519123
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                42164766311089857081408122211312682220371969180294568
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1299724197725018444218694416437238231314893281
6. Dologi kiadások                                          1601561961218612461171538213262006835562271515097994
7. Egyéb folyó kiadások                                     1220101134352982551320969
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              000000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         000000000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          000000000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 000000000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000000000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 000000000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      000000000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     000000000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 000000000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     000000000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   000000000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   000000000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000000000
                                                          551315552323552334552411751953801214802144802177802214802241802263ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        000000000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  000000000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    000000000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         000000000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000303955261353216209353
62. Felújítás                                                15220000008900390006312
63. Intézményi beruházási kiadások                           710000000296349003857
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       140000000596980771
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  000000000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    7290572031627423941938022466325519969334960128197378507105
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         7290572031627423941938022466325519969334960128197378507105
73. Finanszírozás kiadásai                                   000000000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              7290572031627423941938022466325519969334960128197378507105
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 611031011310036
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 611031011310036
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 600003133927180
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 600003131825074


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
801214
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
802263
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      5535220233181481018356556529811274035528
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          10674416642350276511172014716826
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000036000542578
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000001280128
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000215780009998031576
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             00002157800010126031704
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        00002157800010126031704
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000067051555822263
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    0000000067051555822263
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 000021578000168311555853967
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00007412000007412
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    03800001000012150
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000000125125
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 038000010000137275
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 00000000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 038000010000137275
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     0000000001355113551
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   0000000001355113551
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    00000000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  0000000001355113551
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     0380000100001368813826
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000045612400000456124
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     00000000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    6602268139821716485114211577676011764233999574261
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000000039833983
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          6602268139821716485114211577676011764237982578244
59. Finanszírozás bevételei                                  00000000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               6602268139821716485114211577676011764237982578244


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     000337470-17488319982319982294568
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             000106636-630010033610033693281
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           000389426216810111010111098963
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          0009011342935393539353
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             00049205938722530781530781496165
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    000354892233857827578274628
14. Felújítás (05/06)                                               00011323-5000632363236312
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             0004681217338641506415010940
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               00053887156060594931594931507105
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       00000002286
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  00053887156060594931594931509391
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       0004869321981706747067474911
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                0001735822338396963969635814
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000007412
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        0004728200472820472820456124
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00001174111741117413983
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  00053887156060594931594931578244
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000155
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                00053887156060594931594931578399


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       0
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      0
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             0
6. Bevételek                                           (+)        574416
7. Kiadások                                            (-)        509391
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       64257
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        768
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        65025


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        064257
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        0768
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      065025
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           02286
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     051
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     0104
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     02131
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     014808
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     01777
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             050571
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     011581
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        062152
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           062152
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             055345
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               06807


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)19480782940014523206001
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)123700203197009351558724114
   32        Más vezető beosztás                      (92)74210013900050588117293
   34        Főmunkatárs                              (94)68100740051755500
   35        Tanácsos                                 (95)1967001270014520942000
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)63470000039763472186
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)83420080068383506899
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)40020000027940024265
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)1118400420010691122671310
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)573809290038557764185
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)60537047185400440462438579829
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)49430103000057052532883
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)7327900182700398575106712829
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)95800017800671975820584
300010-300140    "J"  fizetési osztály összesen       (106)1184000009911841000
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)20952301649320001432321900721826108
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)20952301649320001432321900721826108
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)38350000039438351572
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)38350000039438351572
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)21335801649320001471722284221983110


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  219007383500222842
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             218261570021983
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            207631890020952
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    955573009628
6.Szociális jellegű juttatások                    4000040
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      521844190052603
9.Külső személyi juttatások                       0019123019123
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       2711914254191230294568
11.Nyitólétszám (fő)                               111200113
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     118200120
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   114200116
14.Zárólétszám  (fő)                               106300109
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      119300122
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     108200110
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 2920307
   02 féröhelyek száma (db)                     0013
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1640168
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0012432
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1830202
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0014925
801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás  
   01 tanulok létszáma(fö)                      75076
   02 tanulocsoportok száma(db)                 005
802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulok létszáma(fö)                      19019
   02 tanulocsoportok száma(db)                 001
802177 nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás 
   01 tanulok létszáma(fö)                      109601099
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0037
802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás  
   01 tanulok létszáma(fö)                      4190424
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0015
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
   01 tanulok létszáma(fö)                      8760882
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0038
802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnött okt
   01 tanulok létszáma(fö)                      58058
   02 tanulocsoportok száma(db)                 003
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              00000000
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              22890156800003857
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         05260000005260
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             458105231300001823
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 274763121881000010940
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             0100001969000011969
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            72466130597764828856070002032338
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         72466131597765025756070002044307
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        75213132228965213856070002055247
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      1706580000675
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      025400000254
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        0022492000022492
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  01268000001268
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   17152223150000024689
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     75196132076762898856070002030558
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
23      Növekedés                                                 680631541824971765607000725028
24      Csökkenés                                                 17023150000023167
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         680461541824740265607000701861
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              680461541824740265607000701861
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      7150116658515496200001328697
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   5342625373205625607000382132


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     0
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    0
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     47063
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       19800
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         3197
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        0
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    0
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     13385
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                5742
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  927
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             0
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     0
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               1360
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            594
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             96
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     0
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    560
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 75272
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     1493
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     73779
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        24
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    19
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     11969
72.         - halmozott értékcsökkenése                            173
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      000063930
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           000020530
10 Adósok                                                         000000
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                000084460
17     Eszközök összesen (07+16)                                  000084460


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     00190140-24189900016937020532053
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     00190140-24189900016937020532053


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 419880   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLŕ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLÁJA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    02597200-36532231900025972-365322319
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök        &nbs