2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              31637300
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             752800
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               637400
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    33027500
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     33027500
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1562700
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   226800
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    1789500
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               1789500
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  697500
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            713700
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            127200
22.Egyéb sajátos juttatások                                     411500
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    1252400
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               1252400
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   970000
29.Étkezési hozzájárulás                                        612000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         77000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  1659000
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    1659000
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 4700900
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              5398400
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           5279700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          5279700
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    43705600
50.Társadalombiztosítási járulék                                10803200
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            1104100
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    484400
54.Táppénz hozzájárulás                                         314800
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  12706500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         2487500
2.Gyógyszerbeszerzés                                           180000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            250000
5.Könyv beszerzése                                             10000
6.Folyóirat beszerzése                                         20000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     26000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               200000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    562500
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         528000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               4264000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       350000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           80000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           50000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   480000
19.Vásárolt élelmezés                                           360000
20.Bérleti és lízing díjak                                      899400
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 1197000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            480000
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        376200
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       360000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   3672600
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   132000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   1520800
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                1520800
39.Belföldi kiküldetés                                          300000
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      300000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     490800
45.Egyéb dologi kiadások                                        000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 10860200
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               000
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     000
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          10860200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 18360900
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 18360900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    0000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1087000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     600000
11.Alkalmazottak térítése                                        1492000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  500000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                1000000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             4679000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                7300000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   7300000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     11979000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             84385300
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          84385300
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       50000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     50000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 50000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 84435300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés853136
(ezer Ft)
853147
(ezer Ft)
853158
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           5296525116826142330275
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       939344591053984
3. Külső személyi juttatások                                005279752797
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6235829575978939437056
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            155029784013723127065
6. Dologi kiadások                                          1169996153750108602
7. Egyéb folyó kiadások                                     0000
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 0000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              0000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         0000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          0000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 0000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     0000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     0000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    0000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   0000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000
                                                          853136853147853158ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  0000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        0000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  0000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    0000
61. Támogatások folyósítása összesen                         0000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           017075166534183609
64. Felújítás                                                0000
65. Intézményi beruházási kiadások                           0000
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  0000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    89559506827259946856332
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         89559506827259946856332
75. Finanszírozás kiadásai                                   0000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              89559506827259946856332
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 148022
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 148022
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1515614185
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1515614185


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853147
(ezer Ft)
853158
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000
2. Egyéb saját bevétel                                      14920210010874679
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          00000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             005000500
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        005000500
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    00000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 005000500
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 00000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 00000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 00000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 00730007300
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 00000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   00000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   00000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  00000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     00730007300
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    084385300843853
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     00000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    149284385399001087856332
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          149284385399001087856332
66. Finanszírozás bevételei                                  00000
67. Bevételek összesen (65+66)                               149284385399001087856332


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3211007200024739311891
   32        Más vezető beosztás                      (92)280210046800021553270150412
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)24450000018824452422
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)5319800015750409254773581548
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)3514000120027036343633
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)3694700011000284238047363430
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)657170011689160505567801557346
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)813220096020150625684297101944
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)27644000648021262829249313
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)5618000004325618632
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)307637007528637402366332153917895201
  888888      Közhasznú és közmunkát végző            (151)873600000672873606
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (149+...+151)(152)873600000672873606
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                (153)873600000672873606
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)316373007528637402433533027517895207
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)316373007528637402433533027517895207


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  330275000330275
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             1789500017895
3.Keresetkiegészítés fedezete                     69750006975
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            1252400012524
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    1659000016590
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      5398400053984
9.Külső személyi juttatások                       0052797052797
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       3842590527970437056
11.Nyitólétszám (fő)                               207000207
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     217000217
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   207000207
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     207000207
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0131301575871
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00007528103103
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           0131307685161174
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  0220371012
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       0220371012
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        0000391212
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           0000371010
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000222
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00018099
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00011192121
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     01515190101192207
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     01515184101186201
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         0131307085155168
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        0220371012
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00011192121
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00006066
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00006066
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853136 gyermek- és ifjuságvédelem feladatai           
   01 féröhelyek száma (db)                     101
   02 ellátottak száma (fö)                     001
853147 nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás        
   01 féröhelyek száma (db)                     2530253
   02 ellátottak száma (fö)                     00253
853158 nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása         
   01 nev.szül.család száma(db)                 1770177
   02 elhely.gyermek.száma (fö)                 00400




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 330275000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             53984000
3.Külső személyi juttatások                                    52797000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            437056000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 122221000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    4844000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   93394000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       15208000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               183609000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   183609000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           856332000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   856332000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          4679000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    500000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      500000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                7300000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 12479000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        843853000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   207000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               267325
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     267325
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               147752148528
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        100187740
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    46023426
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       162372159694
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                162639160019
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  20
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              20
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         2529
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           3936
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                3222
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           67287
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       1630
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              6261
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 115710124683
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          115788124774
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                5520
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   7841221
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      8391241
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                116696126302
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             279335286321
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           5385153851
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        104946101873
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   158797155724
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      6791094
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         6791094
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          238238
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          9171332
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           9171332
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         39114582
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   63115
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    38484467
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         00
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     39114582
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               115710124683
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                115710124683
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    119621129265
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             279335286321


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              313000291495291494
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             76681080210802
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               623918731873
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    326907304170304169
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           070007000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     326907311170311169
10.Jutalom (normatív)                                           07575
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             010751074
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 130481640816408
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   280159414837
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    158492349922394
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    0263263
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               158492376222657
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  680000
18.Végkielégítés                                                0165165
19.Jubileumi jutalom                                            198223752375
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            127211151115
22.Egyéb sajátos juttatások                                     276248334832
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    601684888487
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         0155156
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               601686438643
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        033703370
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   886163596359
29.Étkezési hozzájárulás                                        202055155515
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         88638123812
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   117671905619056
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  0358358
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    117671941419414
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 336325104349937
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    0776777
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              404325181950714
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           463294779747797
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          463294779747797
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    413668410786409680
51.Társadalombiztosítási járulék                                1031639964699646
52.Munkaadói járulék                                            114891024410244
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    493744034403
54.Táppénz hozzájárulás                                         018671867
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          01111
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  119589116171116171


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         229191834418344
2.Gyógyszerbeszerzés                                           180015101510
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            202227342734
5.Könyv beszerzése                                             4005050
6.Folyóirat beszerzése                                         40011991199
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           3959898
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     250219219
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               200027272727
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   0205205
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        078617861
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    668850795079
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         500067236724
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               418744674946750
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       450040164016
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           250855855
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           500503503
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   525053745374
19.Vásárolt élelmezés                                           360051425142
20.Bérleti és lízing díjak                                      798781278127
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      08484
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 114001218312183
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            480045054505
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        360035663566
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           136215751575
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       360032613261
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   363493844338443
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   60013331332
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   165761812018119
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 165761812018119
37.Belföldi kiküldetés                                          300033163316
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      300033163316
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     150058905890
43.Egyéb dologi kiadások                                        0142142
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  105149119367119366
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              088
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               184518601860
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        184518681868
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         184518681868
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          106994121235121234


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 000
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 171302183836183374
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 171302183836183374


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 0199199
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   0244244
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                0443443
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              08989
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           08989
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         0532532
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      0532532


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               00-35
113.Átfutó kiadások                                              00437
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00402
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00402


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    01151150
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1087900
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     6008638630
11.Alkalmazottak térítése                                        1492149214060
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  500177017700
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                10004302430
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             4679467943970
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          00520
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                00520
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                6800772777270
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    07307300
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   6800845784570
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     1147913136129060


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             800074815247815002
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          800074815247815002
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      010001000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       0877877
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     018771877
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 018771877
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       001621
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  001621
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 800074817124818500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 023002300
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  023002300
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             000
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         000
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             023002300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
804017
(ezer Ft)
853136
(ezer Ft)
853147
(ezer Ft)
853158
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           004767123985523643311169
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       6040786140549170050714
3. Külső személyi juttatások                                0076521204491247797
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                60405629728252470255409680
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            0017201907708200116171
6. Dologi kiadások                                          05518660989081743119366
7. Egyéb folyó kiadások                                     00129057441868
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000
                                                          552411804017853136853147853158ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           006536960146349183374
62. Felújítás                                                000000
63. Intézményi beruházási kiadások                           002441990443
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       004940089
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    6045593806509975226551830991
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         6045593806509975226551830991
73. Finanszírozás kiadásai                                   000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              6045593806509975226551830991
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 00158023
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00128020
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 002015311184
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 001515611182


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
804017
(ezer Ft)
853136
(ezer Ft)
853147
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
853158
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000
2. Egyéb saját bevétel                                      118201159202144364397
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0000000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000052052
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0000100001000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00008770877
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             0000187701877
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        0000187701877
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        0000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    0000000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 0000187701877
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0162100001621
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000000
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000772707727
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0000772707727
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0005791510730
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0005791510730
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 000579787808457
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     0000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   0000000
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    0000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  0000000
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     000579787808457
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    08150020000815002
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     0000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    118281662311514991195136831406
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0002300002300
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          118281662311537991195136833706
59. Finanszírozás bevételei                                  0000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               118281662311537991195136833706


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     413668007635-10517-2882410786409680
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             119589002443-5861-3418116171116171
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           106994004241381714241121235121234
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          171302004671786312534183836183374
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             8115530015173530220475832028830459
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    0000532532532532
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             0000532532532532
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               8115530015173583421007832560830991
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000402
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  8115530015173583421007832560831393
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       11479000353435341501314783
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00000000
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000001621
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        8000740015173015173815247815002
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00002300230023002300
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  8115530015173583421007832560833706
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             00000000
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                8115530015173583421007832560833706


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       62
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      16
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             78
6. Bevételek                                           (+)        831406
7. Kiadások                                            (-)        831393
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       61
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        30
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        91


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        6261
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        1630
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      7891
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           7841221
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     00
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            5520
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     8391241
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     238238
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             6791094
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     1621245
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        23001339
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           23001339
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             23001339
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               00


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)37040070628079144382292
   32        Más vezető beosztás                      (92)26836003875210029723092156912
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)11610031008611922181
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)498300019531700563951953677845
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)187400063016519371322
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)444070010611160502245584470937
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)56151002005610653958217689044
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)672440011718940815569309265535
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)2703100033102956273622012
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)52630000059352631942
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)2835010010802187303291829617622394192
  888888      Közhasznú és közmunkát végző            (151)799300000672799306
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (149+...+151)(152)799300000672799306
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                (153)799300000672799306
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)2914940010802187303359030416922394198
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)70000000050570002634
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)70000000050570002634
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)2984940010802187303409531116922657202


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  304169700000311169
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             223942630022657
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            8487156008643
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    190563580019414
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      499377770050714
9.Külső személyi juttatások                       0047797047797
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       3541067777477970409680
11.Nyitólétszám (fő)                               211000211
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     211000211
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   207000207
14.Zárólétszám  (fő)                               202500207
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      212500217
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     198400202
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg
   01 oktatás.résztv.száma (fö)                 15015
   02 csoportok száma (csoport)                 001
853136 gyermek- és ifjuságvédelem feladatai           
   01 féröhelyek száma (db)                     101
   02 ellátottak száma (fö)                     001
853147 nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás        
   01 féröhelyek száma (db)                     2530253
   02 ellátottak száma (fö)                     00221
853158 nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása         
   01 nev.szül.család száma(db)                 1580158
   02 elhely.gyermek.száma (fö)                 00309




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              42371799474164812793000238625
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              19902440000443
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             40049000089
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 23902930000532
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             04000000004000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         04000000004000
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        239400029300004532
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        008480000848
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   008480000848
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     44761839474109312793000242309
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   39703219531630819100075986
23      Növekedés                                                 1813224247411760007055
24      Csökkenés                                                 007510000751
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         41513541933353936700082290
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              41513541933353936700082290
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      32514852877403426000160019
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   382932825323691400036394


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     29097
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    22685
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     27048
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       11430
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         1806
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        7390
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    6578
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     9372
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                3315
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  524
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             765
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     681
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               2717
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            343
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             54
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     362
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    389
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     52
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 85684
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     2392
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     83292
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     4000
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     41648127930
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      41648127930


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      13613400134134
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           25000290
10 Adósok                                                         39000360
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              30002220
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                20313400421134
17     Eszközök összesen (07+16)                                  20313400421134


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     64-397460077102568106565
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             3037600379031540222222
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     67-3911220011500288350287287


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 391108104800849590391176466045824582
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   391108104800849590391176466045824582
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       005320053200532000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  34902073500210840349204800255255
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           356205978100633430356255454043274327
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            000000000000
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 000000000000
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    391108104800849590391176466045824582


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    443000044300004434430000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     89000089000089890000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    532000053200005325320000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    18383614300018323101110143183231183374000462
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            18383614300018323101110143183231183374000462
23 1. Személyi juttatások                                               410786500040967500054096754096800001106
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     116171000011617100001161711161710000
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    1212353763990011737211543560386211737212123401150-114
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        6481923768990064321811543560386764321864708501150992
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   83256039119900826981115446704010826981830991011501454


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 3269073111703111690
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             4043251819507140
3.Külső személyi juttatások                                    4632947797477970
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            4136684107864096800
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                1146521117681117680
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    4937440344030
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   885731012471012470
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       1657618120181190
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1845186818680
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1713021838361833740
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   1713021838361833740
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               8115538320288304590
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    04434430
41.Beruházások ÁFA-ja                                           089890
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             05325320
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   8115538325608309910
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          4679467943970
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
71.Hozam- és kamatbevételek            &nb