2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              5379200
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             137800
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               27700
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    5544700
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     5544700
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 40000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   25100
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    65100
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               65100
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            000
20.Napidíj                                                      50000
21.Biztosítási díjak                                            000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     10000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    60000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               60000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   50000
29.Étkezési hozzájárulás                                        326400
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         30000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  406400
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    406400
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       100000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 631500
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              631500
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           650700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          650700
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    6826900
50.Társadalombiztosítási járulék                                1789900
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            166300
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    89400
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  2045600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           1000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            35000
5.Könyv beszerzése                                             3000
6.Folyóirat beszerzése                                         35000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           5000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               150000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   130000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        150000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         50000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               579000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       180000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           20000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           5000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   205000
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      180000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      8000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 10000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            200000
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         220000
27.Víz- és csatornadíjak                                        35000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           70000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       160000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   883000
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   300000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   450000
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       25000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                475000
39.Belföldi kiküldetés                                          50000
40.Külföldi kiküldetés                                          30000
41.Reprezentáció                                                20000
42.Reklám és propaganda kiadások                                70000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      170000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     695000
45.Egyéb dologi kiadások                                        10000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 3317000
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              3000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               15000
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       18000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     18000
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          3335000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    4500000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        100000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             4600000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             300000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                600000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                900000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     1000000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    1000000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   2000000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     7500000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             11457500
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          11457500
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 11457500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           5544755447
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       63156315
3. Külső személyi juttatások                                65076507
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6826968269
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            2045620456
6. Dologi kiadások                                          3317033170
7. Egyéb folyó kiadások                                     180180
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 00
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 00
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          00
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 00
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 00
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     00
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     00
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    00
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   00
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00
                                                          921617ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  00
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        00
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  00
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00
61. Támogatások folyósítása összesen                         00
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00
64. Felújítás                                                00
65. Intézményi beruházási kiadások                           00
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  00
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    122075122075
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         122075122075
75. Finanszírozás kiadásai                                   00
76.   Kiadások összesen (74+75)                              122075122075
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1717
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1717


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000
2. Egyéb saját bevétel                                      046004600
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0900900
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 020002000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     020002000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1145750114575
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    1145757500122075
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          1145757500122075
66. Finanszírozás bevételei                                  000
67. Bevételek összesen (65+66)                               1145757500122075


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)26840065900206334301
   32        Más vezető beosztás                      (92)4541007191200349538002
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)80460000061980461517
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)37360000028737362003
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)54600000042054602004
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)1746000100134175601
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)18004000147011171815110010
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)957500000654957506
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)53792001378277037865544765134
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)53792001378277037865544765134
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)53792001378277037865544765134


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  5544700055447
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             651000651
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            600000600
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    40640004064
6.Szociális jellegű juttatások                    10000001000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      63150006315
9.Külső személyi juttatások                       00650706507
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       6176206507068269
11.Nyitólétszám (fő)                               2900029
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     3000030
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   3400034
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00004
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00004
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     3400034
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   01100778
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000888
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           01100151516
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  01102134
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       01102134
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00004155
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00004155
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00001011
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00002022
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                01105056
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  01101211314
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     033014173134
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     033014173134
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         01100151516
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        01102134
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       01101211314
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921617 szinházi tevékenység                           
   01 elöadások száma (db)                      1300130
   02 látogatok száma (fö)                      0014000
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMET SZÖNHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 55447000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             6315000
3.Külső személyi juttatások                                    6507000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            68269000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 19562000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    894000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   28420000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4750000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   180000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   0000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           122075000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   122075000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          4600000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               900000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                2000000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 7500000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        114575000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   34000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               9411
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     9411
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               5156150248
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        38823490
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    361298
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       5580454036
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                5589854047
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              00
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         4754
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           4754
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       145273
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              51619759
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          530610032
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   16351864
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      16351864
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                698811950
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             6288665997
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           62896289
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        4846146843
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   5475053132
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      694111896
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         694111896
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          694111896
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           694111896
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         1195969
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   1195969
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    00
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         00
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     1195969
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                00
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    1195969
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             6288665997


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              513664973842562
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             135213531353
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               250127127
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    529685121844042
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           012051205
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     529685242345247
10.Jutalom (normatív)                                           0995995
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 400257257
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   25100
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    65112521252
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    01414
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               65112661266
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            000
20.Napidíj                                                      50013861386
21.Biztosítási díjak                                            0100100
22.Egyéb sajátos juttatások                                     100116116
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    60016021602
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               60016021602
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   500603603
29.Étkezési hozzájárulás                                        326426232623
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         30000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   406432263226
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  07776
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    406433033302
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100011101110
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       100011101110
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 631571907190
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    09190
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              631572817280
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           65071190711907
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          65071190711907
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    657907161164434
51.Társadalombiztosítási járulék                                171801862316138
52.Munkaadói járulék                                            159413901390
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    90011481148
54.Táppénz hozzájárulás                                         0197197
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  196742135818873


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           10104
3.Vegyszerbeszerzés                                            022
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            350350267
5.Könyv beszerzése                                             303017
6.Folyóirat beszerzése                                         350356356
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           505025
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               150020742074
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   130013001283
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        150017081708
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20020088
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         500572572
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               579066526396
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       180018001046
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           200213213
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           509494
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   205021071353
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      180047324732
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      808181
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 100101101
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            200019991720
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         220024322432
26.Víz- és csatornadíjak                                        350350213
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           700700538
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       160030063006
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   88301340112823
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   300025432148
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   450047004700
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       2502500
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 475049504700
37.Belföldi kiküldetés                                          500551551
38.Külföldi kiküldetés                                          30015901590
39.Reprezentáció                                                200396395
40.Reklám és propaganda kiadások                                700821821
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      170033583357
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     743690719071
43.Egyéb dologi kiadások                                        100141141
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  336564222339989
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              30370370
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               150536536
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        180906906
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                04040
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         180946946
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          338364316940935


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          0203203
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   04141
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             0244244
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   0816816
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                0816816
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              0163163
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           0163163
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         0979979
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      0979979


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00229
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00229
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00229


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    4500633763370
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                05855850
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        10065110
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  00110
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             4600698769440
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             300342534250
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         03383380
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                600138713870
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                900515051500
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          00430
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                00430
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     10005535530
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    1000386638660
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   2000441944190
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     750016556165560


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             111800113864113864
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          111800113864113864
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 111800113864113864


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 069416941
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  069416941
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             000
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         000
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             069416941


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           4524745247
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       72807280
3. Külső személyi juttatások                                1190711907
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6443464434
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1887318873
6. Dologi kiadások                                          3998939989
7. Egyéb folyó kiadások                                     946946
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              00
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         00
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          00
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 00
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      00
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 00
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00
                                                          921617ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    00
59. Támogatások folyósítása összesen                         00
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00
62. Felújítás                                                244244
63. Intézményi beruházási kiadások                           816816
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       163163
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    125465125465
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         125465125465
73. Finanszírozás kiadásai                                   00
74.   Kiadások összesen (72+73)                              125465125465
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1717
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1111


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000
2. Egyéb saját bevétel                                      069446944
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          051505150
4. Hozam- és kamatbevételek                                 04343
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             000
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        000
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 000
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0553553
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0553553
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   038663866
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 038663866
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 044194419
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   000
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  000
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     044194419
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1138640113864
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    11386416556130420
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           069416941
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          11386423497137361
59. Finanszírozás bevételei                                  000
60. Bevételek összesen (58+59)                               11386423497137361


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     65790001564425758217161164434
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             1967400500118416842135818873
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           33836000933393334316940935
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             1193000020641477416838136138124242
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    0000979979979979
14. Felújítás (05/06)                                               0000244244244244
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             00001223122312231223
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               1193000020641599718061137361125465
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000229
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  1193000020641599718061137361125694
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       7500000905690561655616556
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00000000
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000000
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        11180000206402064113864113864
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00006941694169416941
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  1193000020641599718061137361137361
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             00000000
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                1193000020641599718061137361137361


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       5161
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      145
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             5306
6. Bevételek                                           (+)        130420
7. Kiadások                                            (-)        125694
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       9759
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        273
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        10032


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        51619759
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        145273
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      530610032
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           16351864
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     00
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     16351864
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             694111896
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     00
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        694111896
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           694111896
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             1195969
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               574610927


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)27150064700302336201
   32        Más vezető beosztás                      (92)442500706117049252484202
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)72110000069372113117
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)28630000035128631332
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)53490000059753491734
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)173200010019217421001
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)13225000001449132251158
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)504200000372504203
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)425620013531270444844042125228
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)425620013531270444844042125228
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)120500000761205140
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)120500000761205140
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)437670013531270452445247126628


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  4404212050045247
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             125214001266
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            16020001602
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    322676003302
6.Szociális jellegű juttatások                    11100001110
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      719090007280
9.Külső személyi juttatások                       0011907011907
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       51232129511907064434
11.Nyitólétszám (fő)                               29132062
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     2910030
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   3400034
14.Zárólétszám  (fő)                               2820030
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      28226056
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00004
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00004
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     2800028
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921617 szinházi tevékenység                           
   01 elöadások száma (db)                      1510151
   02 látogatok száma (fö)                      0014628
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              5626945423560399200097568
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              008160000816
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         000203000203
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             0016341000204
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 009792440001223
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         00000000
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        009792440001223
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      0016341000204
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        004290000429
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   0059241000633
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     5626945423947419500098158
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   4681789319678363100041670
23      Növekedés                                                 83131312082660002870
24      Csökkenés                                                 004290000429
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         5511920620457389700044111
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              5511920620457389700044111
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      1150248349029800054047
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   32801664137800017347


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     6255
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    2716
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     6516
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       1515
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         268
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        1683
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    788
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     1892
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                439
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  78
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             133
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     81
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               176
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            45
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             8
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     74
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    61
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     40
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 23688
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     372
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     23316
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       2356039920
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     000
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      2356039920


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      000000
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           47000540
10 Adósok                                                         000000
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                47000540
17     Eszközök összesen (07+16)                                  47000540


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     4704272004319047421805454
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     4704272004319047421805454


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 1195021096002229101195201270969969
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   1195021096002229101195201270969969
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       009790097900979000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       002440024400244000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  101653001654011653000
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           1194018220001941401194172510969969
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            000000000000
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 000000000000
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    1195021096002229101195201270969969


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    816000081600008168160000
2 2. Felújítás                                                         203000020300002032030000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     204000020400002042040000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    1223000012230000122312230000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            0000000000000000
23 1. Személyi juttatások                                               716112800006415400028064154644340007177
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     21358000018873000018873188730002485
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    4316991500040020969009154002040935096901265
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        13613811950001230479690011951230471242420969010927
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   13736111950001242709690011951242701254650969010927


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 5296852423452470
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             6315728172800
3.Külső személyi juttatások                                    650711907119070
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            6579071611644340
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                1877420210177250
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    900114811480
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2890637273352890
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4750495047000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1809469460
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               1193001361381242420
39.Felújítás                                                    02442440
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    08168160
41.Beruházások ÁFA-ja                                           01631630
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0122312230
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   1193001373611254650
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          4600698769440
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               900515051500
71.Hozam- és kamatbevételek                                     00430
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                2000441944190
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 750016556165560
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1118001138641138640
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  06941-49550
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0694169410
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 002290
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       002290
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0694167120
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0047260
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0053060
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 00100320
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   3434280
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00290