2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              8484100
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1612500
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    10096600
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10096600
10.Jutalom (normatív)                                           10300
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 650200
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   80000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    740500
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               740500
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  217300
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            54900
20.Napidíj                                                      5000
21.Biztosítási díjak                                            80400
22.Egyéb sajátos juttatások                                     125900
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    266200
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               266200
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   171400
29.Étkezési hozzájárulás                                        105000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         11800
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  288200
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    288200
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1294900
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              1512200
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          000
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    11608800
50.Társadalombiztosítási járulék                                3194700
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            330500
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    159100
54.Táppénz hozzájárulás                                         70000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  3754300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         2029700
2.Gyógyszerbeszerzés                                           144000
3.Vegyszerbeszerzés                                            5000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            40000
5.Könyv beszerzése                                             5000
6.Folyóirat beszerzése                                         20000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           5000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     1000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               55000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   6000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        30000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         400000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2760700
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       35000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           35000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   70000
19.Vásárolt élelmezés                                           10000
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      118200
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 500000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            430000
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        202300
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           162500
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       204700
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   1627700
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   624100
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                624100
39.Belföldi kiküldetés                                          500
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                3000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      3500
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 5086000
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               35600
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       35600
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     35600
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          5121600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   33300
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                33300
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              6700
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           6700
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         40000
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      40000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    608000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         63000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     56185000
11.Alkalmazottak térítése                                        2838000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             59694000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     59694000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             14515300
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  40000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          14555300
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 14555300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           0100966100966
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       01512215122
3. Külső személyi juttatások                                000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                0116088116088
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            03754337543
6. Dologi kiadások                                          20344882650860
7. Egyéb folyó kiadások                                     0356356
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000
                                                          552411853169ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    000
61. Támogatások folyósítása összesen                         000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000
64. Felújítás                                                000
65. Intézményi beruházási kiadások                           0333333
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       06767
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    2034203213205247
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         2034203213205247
75. Finanszírozás kiadásai                                   000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              2034203213205247
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 02222
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 02222
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 04646
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 04646


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      344605624859694
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             0000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             0000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        0000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        0000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    0000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 0000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 0000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 0000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   0000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   0000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  0000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     0000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    01455530145553
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     0000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    344614555356248205247
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          344614555356248205247
66. Finanszírozás bevételei                                  0000
67. Bevételek összesen (65+66)                               344614555356248205247


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3479008880026843672961
   32        Más vezető beosztás                      (92)1086800259200836134609636
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)1506000144000125516500118516
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)3874002880039941622964
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)2908600720000225736286266625
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)903000144000695104707416
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)11684001989001006136739989
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1760002880013520482601
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)848410016125006851100966740568
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)848410016125006851100966740568
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)848410016125006851100966740568


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  100966000100966
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             74050007405
3.Keresetkiegészítés fedezete                     21730002173
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            26620002662
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    28820002882
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1512200015122
9.Külső személyi juttatások                       00000
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       116088000116088
11.Nyitólétszám (fő)                               6700067
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     6700067
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   6800068
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00001
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6800068
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   05523364146
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           05523364146
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  00000000
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       00000000
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        02200224
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00000000
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         02200224
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00013501818
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  02213522022
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     077153886168
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     077153886168
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         05523364146
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        00000000
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       02213522022
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1150115
   02 ellátottak száma (fö)                     00115
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 100966000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             15122000
3.Külső személyi juttatások                                    0000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            116088000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 35952000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1591000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   44619000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       6241000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   356000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   0000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           204847000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    333000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           67000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            400000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   205247000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          59694000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 59694000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        145553000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   68000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               40
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     40
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               259952254516
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        3761627773
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    21891057
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       299757283346
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                299761283346
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            22751923
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         5757
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              23321980
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         585352
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           492456
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           1077808
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       223218
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              475315
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 3743240517
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          3813041050
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                80
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   497844
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      505844
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                4204444682
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             341805328028
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           47914791
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        294988280332
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   299779285123
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      11971375
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         11971375
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          11971375
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           11971375
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         2979861
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   2979861
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    00
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         412149
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         412149
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     33911010
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     62
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               3743240518
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                3743840520
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    4082941530
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             341805328028


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              860818382881783
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             156171526114918
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    1016989908996701
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           015141514
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10169810060398215
10.Jutalom (normatív)                                           318318211
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             0573573
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 613961395690
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   80032791175
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    7257103097649
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    03737
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               7257103467686
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  212300
18.Végkielégítés                                                0967967
19.Jubileumi jutalom                                            273227322587
20.Napidíj                                                      505020
21.Biztosítási díjak                                            798764699
22.Egyéb sajátos juttatások                                     13839731846
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    496354866119
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         0175175
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               496356616294
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   163119381938
29.Étkezési hozzájárulás                                        102010541054
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         118692692
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   276936843684
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  07676
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    276937603760
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 149891947917452
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    0288288
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              171121976717740
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           002074
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          002074
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    118810120370118029
51.Társadalombiztosítási járulék                                330813292032732
52.Munkaadói járulék                                            342234223384
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    159915991436
54.Táppénz hozzájárulás                                         600665666
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  387023860638218


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         208892154221543
2.Gyógyszerbeszerzés                                           180014081407
3.Vegyszerbeszerzés                                            5077
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            400348347
5.Könyv beszerzése                                             504040
6.Folyóirat beszerzése                                         200295298
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           50106108
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     1000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               700544544
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   605555
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        300185185
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    200215223
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         500051295128
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               297092987429885
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       350503503
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           350285285
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   700788788
19.Vásárolt élelmezés                                           100135135
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      118210961096
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 450066026602
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            430047114711
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        202319371936
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           200020282028
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       204720922090
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   161521860118598
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   429793619360
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 429793619360
37.Belföldi kiküldetés                                          500
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                301717
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      351717
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        000
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  508935864158648
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               493593594
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        493593594
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         493593594
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          513865923459242


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               00-8
113.Átfutó kiadások                                              00347
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00339
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00339


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         00820
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    57657614400
7.Egyéb sajátos bevétel                                         63631210
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     5651156511539510
11.Alkalmazottak térítése                                        2714271428060
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  00120
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             5986459864584120
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          001070
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                001070
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     5986459864585190


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             149034154494154493
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          149034154494154493
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       002655
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  002655
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 149034154494157148


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 038523852
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  038523852
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             00-4
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00-4
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             038523848


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           53649285198215
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       9821675817740
3. Külső személyi juttatások                                45616182074
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6802111227118029
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            24813573738218
6. Dologi kiadások                                          258013284758648
7. Egyéb folyó kiadások                                     0594594
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000
                                                          552411853169ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    000
59. Támogatások folyósítása összesen                         000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000
62. Felújítás                                                000
63. Intézményi beruházási kiadások                           000
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    35084180405215489
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         35084180405215489
73. Finanszírozás kiadásai                                   000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              35084180405215489
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 61622
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 61521
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 04646
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 04646


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      315405525858412
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00107107
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             0000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             0000
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        0000
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        0000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    0000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 0000
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0265502655
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0000
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 0000
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     0000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   0000
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    0000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  0000
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     0000
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    01544930154493
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     0000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    315415714855365215667
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0038523852
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          315415714859217219519
59. Finanszírozás bevételei                                  0000
60. Bevételek összesen (58+59)                               315415714859217219519


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     11881000156001560120370118029
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             3870200-960-963860638218
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           51386003996385278485923459242
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             20889800546038529312218210215489
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00000000
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             00000000
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               20889800546038529312218210215489
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000339
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  20889800546038529312218210215828
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       59864000005986458519
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00000000
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000002655
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        14903400546005460154494154493
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00003852385238523852
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  20889800546038529312218210219519
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000-4
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                20889800546038529312218210219515


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       475
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      223
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             698
6. Bevételek                                           (+)        215663
7. Kiadások                                            (-)        215828
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       315
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        218
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        533


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        475315
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        223218
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      698533
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           497844
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     62
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            80
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     499842
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             11971375
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     26551
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        38521376
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           38521376
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             3306941
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               546435


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)34150058800379400301
   32        Osztályvezető                            (91)1086800252500128413393136
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)150690015510017641662083516
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)4889002820055451712064
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)2807400645300332234527495024
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)89060016920010831059812587
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)8905001601001012105063026
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)165700226002631883851
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)81783001491800966196701764965
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)81783001491800966196701764965
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)1514000001451514372
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)1514000001451514372
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)83297001491800980698215768667


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  9670115140098215
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             764937007686
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            6119175006294
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    368476003760
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      174522880017740
9.Külső személyi juttatások                       00207402074
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       114153180220740118029
11.Nyitólétszám (fő)                               6910070
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     6810069
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   6710068
14.Zárólétszám  (fő)                               6520067
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      6520067
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00001
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6520067
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1150115
   02 ellátottak száma (fö)                     00115
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              187282132705958672000361586
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              00000000
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             00000000
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 00000000
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         00000000
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        00000000
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00000000
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   00000000
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     187282132705958672000361586
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   1832218032979648300061825
23      Növekedés                                                 454369843113200016415
24      Csökkenés                                                 00000000
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         1872761642822761500078240
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              1872761642822761500078240
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      0254516277731057000283346
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   187125327130120006595


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     8662
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    6347
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     8336
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       3010
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         507
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        2410
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    1841
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     2676
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                873
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  147
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             249
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     190
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               242
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            90
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             23
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     133
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    128
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 47707
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     1207
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     46500
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     7059586720
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      7059586720


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      233200019800
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           5850003520
10 Adósok                                                         4920004560
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                340900027880
17     Eszközök összesen (07+16)                                  340900027880


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     10770576620058739073757194340468808
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     10770576620058739073757194340468808


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 339105926900626600339158259010101010
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   2979058649006162802979577880861861
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       000000000000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  94203699200379340942361410851851
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           20370216570023694020372164701010
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            412062000103204124710149149
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 412062000103204124710149149
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    339105926900626600339158259010101010


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    0000000000000000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     0000000000000000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    0000000000000000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            0000000000000000
23 1. Személyi juttatások                                               120370000011802900001180291180290002341
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     3860600003821800003821838218000388
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    5923400005924200005924259242000-8
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        218210000021548900002154892154890002721
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   218210000021548900002154892154890002721


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417204   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MECHWART ANDRÁS OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 101698100603982150
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             1711219767177400
3.Külső személyi juttatások                                    0020740
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            1188101203701180290
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                3710337007367820
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1599159914360
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   4659649280492880
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4297936193600
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   4935935940
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               2088982182102154890
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   2088982182102154890
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          5986459864584120
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     001070
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0026550
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 5986459864611740
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1490341544941544930
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  03852-1780
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0385238520
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 003390
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       003390
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                00-40
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       00-40
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0385235090
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 00-1650
154.Pénzkészlet január 1-én                                      006980
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 005330
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   7068670
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00660