2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              6919800
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  202800
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             605400
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               810900
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    8538900
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           1729200
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10268100
10.Jutalom (normatív)                                           40000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 10000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    50000
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    10000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               60000
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  198300
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            70600
20.Napidíj                                                      20000
21.Biztosítási díjak                                            43200
22.Egyéb sajátos juttatások                                     68000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    201800
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               201800
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   122600
29.Étkezési hozzájárulás                                        198900
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         14000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  335500
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  22400
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    357900
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 587300
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    32400
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              818000
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           197000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          197000
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    11283100
50.Társadalombiztosítási járulék                                3167800
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            325700
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    143700
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  3637200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            15000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            53000
5.Könyv beszerzése                                             20000
6.Folyóirat beszerzése                                         16000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           2500
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               138000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   124000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        48000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    10000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         106000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               532500
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       168000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           30000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           30000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   228000
19.Vásárolt élelmezés                                           6000
20.Bérleti és lízing díjak                                      156000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      12000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 107500
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            307200
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         490100
27.Víz- és csatornadíjak                                        80000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           256000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       549800
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   1964600
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   440000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   632800
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       20000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                652800
39.Belföldi kiküldetés                                          85000
40.Külföldi kiküldetés                                          7500
41.Reprezentáció                                                22000
42.Reklám és propaganda kiadások                                20000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      134500
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     20000
45.Egyéb dologi kiadások                                        45000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 4017400
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               46000
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       46000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     46000
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          4063400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         1200000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    15210000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        171000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             16581000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                1500000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                1500000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          1200000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                1200000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     19281000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             17055600
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          17055600
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 17055600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés805915
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
923215
(ezer Ft)
924036
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           84019475793513015102681
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       309183357872518180
3. Külső személyi juttatások                                1205001300501970
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                126921808864383316112831
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            363650528401110336372
6. Dologi kiadások                                          475104442851174440174
7. Egyéb folyó kiadások                                     0604000460
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 00000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 00000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          00000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 00000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 00000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     00000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     00000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    00000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   00000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000
                                                          805915921815923215924036ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  00000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        00000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  00000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00000
61. Támogatások folyósítása összesen                         00000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000
64. Felújítás                                                00000
65. Intézményi beruházási kiadások                           00000
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00000
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  00000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    2107388171437505163189837
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         2107388171437505163189837
75. Finanszírozás kiadásai                                   00000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              2107388171437505163189837
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0030030
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0030030
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0566172
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0566172


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
805915
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
923215
(ezer Ft)
924036
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000
2. Egyéb saját bevétel                                      020005000908150016581
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          000150001500
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000120001200
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             000000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        000000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 000000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  000000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     000000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1705560000170556
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    1705562000500011781500189837
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          1705562000500011781500189837
66. Finanszírozás bevételei                                  000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               1705562000500011781500189837


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)106280240174048004251308803
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)8774059418008400355120082003
   32        Osztályvezető                            (91)19180120360360076275801
   34        Főmunkatárs                              (94)2647003604800104348702
   35        Tanácsos                                 (95)302501201202400121350501
   36        Munkatárs                                (96)796000700200003181066006
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)1050000120042117007
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)32680002400195350807
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)476600011090132587530035
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)6800006005600272796005
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)1652012002400103201201
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)4541024004800182526104
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)5979002404800238669902
300010-300140    "J"  fizetési osztály összesen       (106)619005941344800248739802
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)691980202860548109028118538950079
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)691980202860548109028118538950079
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)17292000003731729210023
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)17292000003731729210023
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)86490020286054810903184102681600102


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  853891729200102681
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             50010000600
3.Keresetkiegészítés fedezete                     19830001983
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            20180002018
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    3355224003579
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      7856324008180
9.Külső személyi juttatások                       00197001970
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       932451761619700112831
11.Nyitólétszám (fő)                               792300102
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     792300102
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   792300102
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     792300102
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   06607172430
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   01101401415
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           077021173845
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  00004155
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       00004155
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00052503030
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00052002525
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00005055
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00018001818
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00002022
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00002022
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  000232905252
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     07723541895102
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     07723541895102
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         077021173845
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        00004155
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       000232905252
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921815 müvelödési központok, házak tevékenysége       
   01 müv.közp.,házak száma(db)                 101
923215 muzeumi tevékenység                            
   01 muzeumok száma (db)                       101
   02 kiállitások száma  (db)                   808
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 102681000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             8180000
3.Külső személyi juttatások                                    1970000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            112831000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 34935000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1437000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   33646000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       6528000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   460000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   0000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           189837000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   189837000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          16581000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               1500000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     1200000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 19281000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        170556000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   102000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               38472311
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     38472311
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               4778350985
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        2665123301
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    3713229532
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       111566103818
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                115413106129
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      778010674
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              778010674
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         1625833666
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           1625833666
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       266293
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              88900154411
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          89166154704
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   25652721
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      25652721
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                115769201765
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             231182307894
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           1743220117
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        26704102040
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   44136122157
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      6128747200
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         6128747200
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          1847868264
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          79765115464
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           79765115464
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         9531528312
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   4011727915
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    55198397
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         00
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     9531528312
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              029998
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     1196611963
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                1196641961
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    10728170273
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             231182307894


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              56368121084101964
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  135221322087
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             106871193511403
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               0785785
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    68407135936116239
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           154571545714778
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     83864151393131017
10.Jutalom (normatív)                                           014865650
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0700664
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   05395648481
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    05614254795
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               05614254795
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  163800
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            298453215320
20.Napidíj                                                      505040
21.Biztosítási díjak                                            360412390
22.Egyéb sajátos juttatások                                     0740812
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    339465236562
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               339465236562
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         026852730
28.Közlekedési költségtérítés                                   93016961713
29.Étkezési hozzájárulás                                        0425443
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         60740760
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   99055465646
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    99055465646
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 013661366
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       013661366
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    016380
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       016380
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 43847121568369
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              60227121568369
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           12704127227324
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          12704127227324
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    91156263880226710
51.Társadalombiztosítási járulék                                258367035063757
52.Munkaadói járulék                                            267360176018
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    148323122022
54.Táppénz hozzájárulás                                         0518424
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  299927919772221


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         0242201
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            150744632
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            40015221422
5.Könyv beszerzése                                             140143202
6.Folyóirat beszerzése                                         140140124
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           257145
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     0113112
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               90048494848
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   75031773176
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        380642493
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20024075
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         110018342724
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               41851371714054
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       126022621928
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           240389340
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   150026512268
19.Vásárolt élelmezés                                           0973232
20.Bérleti és lízing díjak                                      092009200
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      120379280
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 9411075691
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            299535993499
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         441654014768
26.Víz- és csatornadíjak                                        150402360
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           160040223044
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       7260727246728773
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   17482752297750847
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   4004151265151265
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       04798347808
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 4004199248199073
37.Belföldi kiküldetés                                          3501021856
38.Külföldi kiküldetés                                          0131124
39.Reprezentáció                                                30101101
40.Reklám és propaganda kiadások                                0437437
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      38016901518
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     1503297521
43.Egyéb dologi kiadások                                        250391390
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  27951973291968671
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               42055191902
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        42055191902
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         42055191902
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          28371978810970573


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  028602860
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       028602860
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   028602860
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 028602860
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 0204204
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   027822782
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                029862986
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              0597597
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           0597597
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         035833583
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      035833583


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00-939
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00-939
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00-939


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         120012139690
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    71708619049435880
7.Egyéb sajátos bevétel                                         01984800
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        7191680
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                100000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             85418634069451050
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             00143770
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                15001865541876580
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                15001865542020350
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0525557600
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      1200000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                1200525557600
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0186018220
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0186018220
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     11241105707511547220


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             138278178352176895
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          138278178352176895
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      026395424
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    0898897
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   026682668
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 004611
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     0299618600
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     012250
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  0332332
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  01557332
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 0315188932
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 138278209870185827


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 06128711501
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  06128711501
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             00-3
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00-3
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             06128711498


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés805915
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
923215
(ezer Ft)
924036
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           165910026118417915131017
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       71636146368135868369
3. Külső személyi juttatások                                1891307522358027324
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                4266167152044561273226710
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            131354836501441172221
6. Dologi kiadások                                          1072103439550862170968671
7. Egyéb folyó kiadások                                     0513475501902
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00286002860
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              00286002860
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         00286002860
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          00000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 00286002860
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      00000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 00000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000
                                                          805915921815923215924036ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    00000
59. Támogatások folyósítása összesen                         00000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000
62. Felújítás                                                00000
63. Intézményi beruházási kiadások                           00298602986
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       005970597
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    665132546123234644041275947
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         665132546123234644041275947
73. Finanszírozás kiadásai                                   00000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              665132546123234644041275947
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0030030
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0030030
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0666072
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0666072


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
805915
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
923215
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
924036
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000
2. Egyéb saját bevétel                                      02681663693573355945105
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0236162013960202035
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00117564305760
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00563680424
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00800970897
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000266802668
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  004611004611
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             005467313308600
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        005467313308600
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0003320332
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    0003320332
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 005467346508932
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000000
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000182201822
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 000182201822
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 000182201822
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   000000
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  000000
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     000182201822
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1768950000176895
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    1768952704128361148059551340549
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00011501011501
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          1768952704128361159560551352050
59. Finanszírozás bevételei                                  000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               1768952704128361159560551352050


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     911560042164130560172724263880226710
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             29992001548533720492057919772221
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           283710016296934143950439978810970573
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00002860286028602860
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             14951900739451101283117522813247471272364
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00003583358335833583
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             00003583358335833583
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               14951900739451104866117881113283301275947
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000-939
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  14951900739451104866117881113283301275008
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       1124100337731042022107579510870361163322
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00098155716551655332
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000000
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        1382780040074040074178352176895
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    000061287612876128711501
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  14951900739451104866117881113283301352050
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000-3
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                14951900739451104866117881113283301352047


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       88900
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      266
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             89166
6. Bevételek                                           (+)        1340546
7. Kiadások                                            (-)        1275008
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       154411
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        293
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        154704


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        88900154411
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        266293
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      89166154704
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           25652721
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     1196611963
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     029998
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     -9401-39240
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     1847868264
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             6128747200
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     0362
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        6128747562
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           6128747562
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             4291730287
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               1837017275


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)82770781750008281010542003
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)104530514196010808811303533603
   32        Főosztályvezető                          (89)2960023588200155407733601
   34        Főmunkatárs                              (94)296802358240024240271802
   35        Tanácsos                                 (95)34460074400242419001
   36        Munkatárs                                (96)9236001659006261089524006
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)8020002350084825545207
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)26850021100169289602
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)47220023500394495793555
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)228040069567701214241761654035
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)74670047700409794435805
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)1628023520600125206912001
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)4992021335300358555848404
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)43990035300235475202
300010-300140    "J"  fizetési osztály összesen       (106)7907057781900495930312602
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)1019640208711403785064571162395479579
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)1019640208711403785064571162395479579
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)1477800000014778023
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)1477800000014778023
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)11674202087114037850645713101754795102


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1162391477800131017
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             5479500054795
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            65620006562
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    56460005646
6.Szociális jellegű juttatások                    13660001366
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      6836900068369
9.Külső személyi juttatások                       0027324027324
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       18460814778273240226710
11.Nyitólétszám (fő)                               73230096
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     73230096
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   792300102
14.Zárólétszám  (fő)                               792300102
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      792300102
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     792300102
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921815 müvelödési központok, házak tevékenysége       
   01 müv.közp.,házak száma(db)                 101
923215 muzeumi tevékenység                            
   01 muzeumok száma (db)                       101
   02 kiállitások száma  (db)                   808
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              6142709604950951083000177694
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              2040278200002986
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             003380000338
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 2040312000003324
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   11969331112097529500032672
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         11969331112097529500032672
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        12173331115217529500035996
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      005540000554
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00144500001445
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             46504260000891
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  150000000150
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   6150242500003040
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     17700742716230156378000210650
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   229523177228581395100062281
23      Növekedés                                                 13559109188451289500045408
24      Csökkenés                                                 4650270300003168
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         15389232863900026846000104521
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              15389232863900026846000104521
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      2311509852330129532000106129
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   765015955742100024141


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        1125
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 1822
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     13375
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    6952
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     16760
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       4084
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         757
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        3854
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    2016
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     4657
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1014
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  219
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             385
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     209
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               432
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            126
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             35
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     138
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    195
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 753342
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     1194
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     752148
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    1
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      4
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       49509510830
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     000
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      49509510830


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      10370259000132642590
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           16258000336660
10 Adósok                                                         000000
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                26628259000469302590
17     Eszközök összesen (07+16)                                  26628259000469302590


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     16258-16258116642900116642900113276303366633666
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     16258-16258116642900116642900113276303366633666


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 95315097237400106768909531594406202831228312
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   95315097237400106768909531594406202831228312
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       003802003802003802000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  60140540014060061402103333
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           95309095451800104982709530992623902827928279
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            000000000000
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 000000000000
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    95315097237400106768909531594406202831228312


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    2986000029860000298629860000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     597000059700005975970000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    3583000035830000358335830000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               2860000028600000286028600000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              2860000028600000286028600000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            2860000028600000286028600000
23 1. Személyi juttatások                                               26388000002267103717000022671022671003717000
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     79197000072221697600072221722210697600
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    9788105519827915009153753970055198915375970573279153970-20075
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        132188755198279150012143064454300551981214306126950427915445430-20075
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   132833055198279150012207494454300551981220749127594727915445430-20075


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416449   Cím, alcím: 9100  WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 838641513931310170
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             602271215683690
3.Külső személyi juttatások                                    127041272273240
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            911562638802267100
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                2850976885701990
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1483231220220
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   239477740437695980
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       40041992481990730
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   420551919020
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0286028600
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0286028600
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0286028600
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               149519132474712723640
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0298629860
41.Beruházások ÁFA-ja                                           05975970
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0358335830
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   149519132833012759470
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          85418634069451050
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               15001865542020350
71.Hozam- és kamatbevételek                                     1200525557600
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0263954240
92.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  08988970
93.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0266826680
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0046110
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       02996186000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0186018220
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             09800
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0122500
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        03323320
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 015573320
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizációból származó bevételek                          &nbs