2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              10419600
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             515100
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               15700
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    10950400
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10950400
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 136600
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   157500
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    294100
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               294100
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            202400
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            50400
22.Egyéb sajátos juttatások                                     29300
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    282100
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               282100
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   314400
29.Étkezési hozzájárulás                                        140200
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         35000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  489600
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    489600
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1065800
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              1065800
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          000
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    12016200
50.Társadalombiztosítási járulék                                3319500
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            343400
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    154400
54.Táppénz hozzájárulás                                         199900
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  4017200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         657900
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            2000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            31000
5.Könyv beszerzése                                             2000
6.Folyóirat beszerzése                                         15000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           11500
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               36900
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   60400
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        30000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    3000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         135000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               984700
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       39600
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   39600
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      6200
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      1000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 516000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            218200
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           20000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       34600
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   796000
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   128800
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   371100
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                371100
39.Belföldi kiküldetés                                          14200
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      14200
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        1500
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 2335900
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               53600
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       53600
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     53600
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          2389500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          167200
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 167200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         197000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    0000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         103000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                90000
10.Intézményi ellátási díjak                                     2531000
11.Alkalmazottak térítése                                        2696000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             5617000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                821000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                821000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          70000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                70000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     6508000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             17939300
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          17939300
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 17939300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           30998782551690542313568109504
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       30525185132100894810658
3. Külső személyi juttatások                                000000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                34050834356822643114516120162
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            114362880189292096483140172
6. Dologi kiadások                                          54458434901324222523359
7. Egyéb folyó kiadások                                     0053600536
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          000000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 000000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000
                                                          551326552334801225802225802252ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           001672001672
64. Felújítás                                                000000
65. Intézményi beruházási kiadások                           000000
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000000
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    509311965786972876919572185901
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         509311965786972876919572185901
75. Finanszírozás kiadásai                                   000000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              509311965786972876919572185901
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 070007
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 070007
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 200302759
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 200302759


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000
2. Egyéb saját bevétel                                      25312696024479675617
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          5062560311612821
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000700070
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             0000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             0000000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        0000000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        0000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    0000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 0000000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 0000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 0000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   0000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   0000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  0000000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     0000000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    00179393000179393
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     0000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    303729521793933459579185901
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          303729521793933459579185901
66. Finanszírozás bevételei                                  0000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               303729521793933459579185901


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3060006430023737031891
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)615000116049047673591263
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)300000000240300003
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)2052000647360161621203017
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)1480000687360118815523012
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)95600022400764978407
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)42350001589360333743975239821
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)4756002010039649572282
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)10419600515115708254109504294166
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)10419600515115708254109504294166
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)10419600515115708254109504294166


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  109504000109504
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             29410002941
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            28210002821
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    48960004896
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1065800010658
9.Külső személyi juttatások                       00000
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       120162000120162
11.Nyitólétszám (fő)                               6600066
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     6900069
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   6600066
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6600066
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   1341920236266
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           1341920236266
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  00000000
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       00000000
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00000000
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00000000
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00000000
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00000000
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     1341920236266
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     1341920236266
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         1341920236266
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        00000000
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00000000
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 75075
   02 féröhelyek száma (db)                     007
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 103077
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0018643
801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      57057
   02 tanulocsoportok száma(db)                 008
802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      23023
   02 tanulocsoportok száma(db)                 002
802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev
   01 tanulok létszáma(fö)                      24024
   02 tanulocsoportok száma(db)                 003
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 109504000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             10658000
3.Külső személyi juttatások                                    0000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            120162000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 38628000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1544000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   19648000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       3711000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   536000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1672000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   1672000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           185901000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   185901000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          5617000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               821000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     70000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 6508000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        179393000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   66000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               190
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     190
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               6330562327
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        118529292
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    00
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       7515771619
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                7517671619
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            8251064
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              8251064
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         9282
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           553692
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           645774
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       00
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              15872111
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          15872111
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   185346
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      185346
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                32424295
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             7841875914
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           1148311483
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        6403160786
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   7551472269
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      31372457
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         17722457
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 13650
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          -13650
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          17722457
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           17722457
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         10931171
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   10930
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    01171
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         3917
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         3917
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     11321188
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                00
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    11321188
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             7841875914


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              937169492193339
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             504050404924
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               211321131154
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    10086910207499417
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           00201
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10086910207499618
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 433443342779
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   138613861911
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    572057204690
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               572057204690
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            688688688
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            528528500
22.Egyéb sajátos juttatások                                     2589722217
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    147421883405
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               147421883405
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   310931093262
29.Étkezési hozzájárulás                                        138414911608
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         44611931386
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   493957936256
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    493957936256
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 121331370114351
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              121331370114351
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           06881006
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          06881006
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    113002116463114975
51.Társadalombiztosítási járulék                                311103181531270
52.Munkaadói járulék                                            321832183196
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    154414441404
54.Táppénz hozzájárulás                                         201812181158
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  378903769537028


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         618170356888
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            303017
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            310350348
5.Könyv beszerzése                                             207670
6.Folyóirat beszerzése                                         150175173
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           133162160
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               430430362
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   403883717
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        14015531335
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    607063
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         122024632308
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               90771322712441
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       391441433
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   391441433
19.Vásárolt élelmezés                                           02623
20.Bérleti és lízing díjak                                      576867
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      606015
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 531853185161
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            199122412192
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        000
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           130450441
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       302402404
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   785885658303
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   128820531961
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   338144814486
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 338144814486
37.Belföldi kiküldetés                                          40180186
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      40180186
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        757569
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  221102902227879
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               500919858
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        500919858
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         500919858
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          226102994128737


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 000
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         153515351481
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 153515351481


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        0177177
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   03635
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             0213212
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          0583583
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   02371494
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                029541077
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              0244215
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           0244215
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         031981292
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      031981292


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00161
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00161
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00161


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         1701701610
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    0000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1034764750
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                9090900
10.Intézményi ellátási díjak                                     2358255325530
11.Alkalmazottak térítése                                        2696269623860
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             5417598556650
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             002210
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                77699710590
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                77699712800
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          3035720
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                3035720
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0176017600
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0176017600
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     6223877787770


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             168814173594170731
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          168814173594170731
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   0441441
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     0441441
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 0441441
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       002266
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  002266
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 168814174035173438


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 040384038
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  040384038
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             000
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         000
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             040384038


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           2738761359164501767801338399618
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       304771910967671370233914351
3. Külső személyi juttatások                                3870043018901006
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                308216854102552214833915722114975
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            99722200329169442612497137028
6. Dologi kiadások                                          54267839116812513692727879
7. Egyéb folyó kiadások                                     00085602858
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              0000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         0000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          0000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 0000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      0000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     0000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     0000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   0000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   0000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000000
                                                          551326552334552411801225802225802252ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        0000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  0000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    0000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         0000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           52001417931481
62. Felújítás                                                00021200212
63. Intézményi beruházási kiadások                           00019008871077
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000380177215
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  0000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    46271168932522843841096622689183725
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         46271168932522843841096622689183725
73. Finanszírozás kiadásai                                   0000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              46271168932522843841096622689183725
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 070110018
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 070110018
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1900182948
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1900182948


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
551425
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      0622553233305731445665
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          065064660273291280
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000072072
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   441000000441
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             441000000441
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        441000000441
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    00000000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 441000000441
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00002266002266
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000008109501760
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 000008109501760
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 00000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 000008109501760
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     00000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000001521802195
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   000001521802195
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    00000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  000001521802195
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     0000082531303955
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000017073100170731
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     00000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    441683059279917299717433303184410
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000403804038
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          441683059279917299757813303188448
59. Finanszírozás bevételei                                  00000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               441683059279917299757813303188448


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     1130020063528263461116463114975
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             37890001405-1600-1953769537028
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           22610001964536773312994128737
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          15350000015351481
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             175037004004659310597185634182221
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    0007762422319831981292
14. Felújítás (05/06)                                               0000213213213212
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             0007762635341134111504
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               175037004780922814008189045183725
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000161
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  175037004780922814008189045183886
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       62230002995299592189218
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00002195219521952195
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000002266
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        16881400478004780173594170731
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00004038403840384038
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  175037004780922814008189045188448
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             00000000
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                175037004780922814008189045188448


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       1587
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      0
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             1587
6. Bevételek                                           (+)        184410
7. Kiadások                                            (-)        183886
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       2111
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        0
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        2111


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        15872111
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        00
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      15872111
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           185346
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     00
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     185346
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             17722457
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     22662863
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        40385320
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           40385320
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             10931171
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               29454149


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)27700057739033033861581
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)598300113657065971764233
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)2812000002962812303
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)1794200654173019261876919017
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)11530005792401123121337510
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)86370024122010018900758
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)410510016248140485243489361623
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)26140011325029027521231
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)93339004924115401047799417469066
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)93339004924115401047799417469066
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)20100000020100
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)20100000020100
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)93540004924115401047799618469066


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  994172010099618
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             46900004690
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            34050003405
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    62560006256
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1435100014351
9.Külső személyi juttatások                       00100601006
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       11376820110060114975
11.Nyitólétszám (fő)                               6600066
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     6900069
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   6600066
14.Zárólétszám  (fő)                               6600066
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      6900069
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6600066
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 75075
   02 féröhelyek száma (db)                     007
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 103080
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0012787
801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      57057
   02 tanulocsoportok száma(db)                 008
802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      23023
   02 tanulocsoportok száma(db)                 002
802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev
   01 tanulok létszáma(fö)                      24024
   02 tanulocsoportok száma(db)                 003
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              40374640245491288000100880
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              058349400001077
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         017700000177
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             0152980000250
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 091259200001504
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         00000000
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        091259200001504
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        005130000513
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   005130000513
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     40375552246281288000101871
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   3841133512697128800025704
23      Növekedés                                                 191890263900004548
24      Csökkenés                                                 00000000
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         4031322515336128800030252
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              4031322515336128800030252
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      0623279292000071619
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   40368598212880007741


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     7530
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    6772
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     7661
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       3752
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         638
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        2228
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    1964
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     2401
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1073
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  179
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             230
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     203
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               413
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            111
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             19
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     18
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    122
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 22045
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     269
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     21776
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    2454912880
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     000
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      2454912880


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      82500010640
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           92000820
10 Adósok                                                         5530006920
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                147000018380
17     Eszközök összesen (07+16)                                  147000018380


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     645095510010196064587770774774
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     645095510010196064587770774774


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 113203060700317390113229419011881188
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   109303059000316830109329419011711171
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       001504001504001504000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  4201634700163890421633101616
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           105101273900137900105111584011551155
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            390170056039001717
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 390170056039001717
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    113203060700317390113229419011881188


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    2954000010770000107710770001877
2 2. Felújítás                                                         177000017700001771770000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     2800000250000025025000030
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    3411000015040000150415040001907
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    15350000148100001481148100054
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            15350000148100001481148100054
23 1. Személyi juttatások                                               116463000011497500001149751149750001488
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     3769500003702800003702837028000667
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    299410000299080000287372873701171033
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        184099000018191100001807401807400117102188
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   189045000018489600001837251837250117104149


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416351   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 100869102074996180
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             1213313701143510
3.Külső személyi juttatások                                    068810060
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            1130021164631149750
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                3634636251356240
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1544144414040
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   1872924541233930
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       3381448144860
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   5009198580
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1535153514810
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   1535153514810
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               1750371856341822210
39.Felújítás                                                    02132120
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0295410770
41.Beruházások ÁFA-ja                                           02442150
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000