2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              10519800
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             552700
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               213800
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    11286300
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           1537900
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     12824200
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 673000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   283200
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    956200
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    143400
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               1099600
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            271700
20.Napidíj                                                      7500
21.Biztosítási díjak                                            69600
22.Egyéb sajátos juttatások                                     51500
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    400300
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         19200
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               419500
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   224200
29.Étkezési hozzájárulás                                        242100
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         74000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  540300
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  79200
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    619500
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1896800
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    241800
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              2138600
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           22200
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          22200
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    14985000
50.Társadalombiztosítási járulék                                4126000
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            426200
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    177000
54.Táppénz hozzájárulás                                         103700
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  4832900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         1831000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            55000
5.Könyv beszerzése                                             13600
6.Folyóirat beszerzése                                         000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     1200
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               66000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   63500
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        124000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    38000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         106000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2298300
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           62400
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           14800
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   77200
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 750100
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            215700
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        128800
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           41000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       50000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   1185600
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   40000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   651400
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       144000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                795400
39.Belföldi kiküldetés                                          37500
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      37500
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 4434000
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               45600
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       45600
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     45600
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          4479600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          214500
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 214500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    0000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1930000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          707000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                1156000
10.Intézményi ellátási díjak                                     8666000
11.Alkalmazottak térítése                                        2460000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             14919000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                2543000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                2543000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     17462000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             22765800
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          22765800
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 22765800


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           314943195319220896537422898128242
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       640232920621010986325321386
3. Külső személyi juttatások                                00000222222
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                378963524339822997636026373149850
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            141631665105466922920785848329
6. Dologi kiadások                                          1619153801528140222796161544340
7. Egyéb folyó kiadások                                     00004560456
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 0000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              0000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         0000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          0000000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 0000000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     0000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     0000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    0000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   0000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000000
                                                          551326552323552334552411801225802252ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  0000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        0000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  0000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    0000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         0000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000016095362145
64. Felújítás                                                0000000
65. Intézményi beruházási kiadások                           0000000
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000000
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  0000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    53678205695980437012414136382245120
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         53678205695980437012414136382245120
75. Finanszírozás kiadásai                                   0000000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              53678205695980437012414136382245120
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 123311323
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 123311323
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 2200023954
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 2200023954


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000
2. Egyéb saját bevétel                                      8666246019300186314919
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          129249238603732543
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             000000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        000000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 000000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  000000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     000000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0002276580227658
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    9958295223162276582236245120
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          9958295223162276582236245120
66. Finanszírozás bevételei                                  000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               9958295223162276582236245120


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)33210064323302554197501
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)6152001166276047375941753
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)31990004302463242993
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)9672003461080744101263108
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)2312004344017823991942
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)6137008715904726383575
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)12232002162160941126642858
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)6217300302610590509766258839232
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)105198005527213808406112863956262
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)105198005527213808406112863956262
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)1537900000115315379143415
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)1537900000115315379143415
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)1205770055272138095591282421099677


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1128631537900128242
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             956214340010996
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            4003192004195
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    5403792006195
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1896824180021386
9.Külső személyi juttatások                       002220222
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       131831177972220149850
11.Nyitólétszám (fő)                               62180080
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     8500085
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   62150077
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00002
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     62150077
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   03300414144
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000333
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           03300444447
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  01104045
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       01104045
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00001011
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00001011
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00032102424
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00032202525
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     044326447377
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     044326447377
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         03300444447
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        01104045
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00032202525
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 92092
   02 féröhelyek száma (db)                     008
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1320165
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0020420
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 92082
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0018400
801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      1620162
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0012
802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev
   01 tanulok létszáma(fö)                      68068
   02 tanulocsoportok száma(db)                 006
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLI

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 128242000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             21386000
3.Külső személyi juttatások                                    222000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            149850000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 46559000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1770000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   36386000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       7954000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   456000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               2145000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   2145000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           245120000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   245120000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          14919000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               2543000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 17462000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        227658000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   77000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            9174
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               00
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     9174
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               8247288007
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        80205245
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    8475934
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             3940
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       9173399186
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                9182499260
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            902778
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              902778
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         62
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           12832677
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           12892679
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       2136
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              85542246
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          85752282
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   17261101
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      17261101
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                124926840
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             104316106100
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           3670136701
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        5456064020
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   91261100721
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      61911
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         61911
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          102901472
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          102963383
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           102963383
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         25911937
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   25091855
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    8282
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         16359
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         16359
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     27541996
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              20
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     30
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                50
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    27591996
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             104316106100


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              135255136677109819
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             531753176842
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               21452145264
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    142717144139116925
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           936240814299
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     143653146547131224
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 126212622527
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   277227725175
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    403440347702
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    001049
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               403440348751
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                01221010858
19.Jubileumi jutalom                                            354135413253
20.Napidíj                                                      0117117
21.Biztosítási díjak                                            960960790
22.Egyéb sajátos juttatások                                     5735732086
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    50741740117104
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         1212526
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               50861741317630
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   209820981775
29.Étkezési hozzájárulás                                        391639163320
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         70015881600
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   671476026695
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  42421045
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    675676447740
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 158222903731501
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    54542620
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              158762909134121
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           084868346
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          084868346
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    159529184124173691
51.Társadalombiztosítási járulék                                438565047747700
52.Munkaadói járulék                                            514550984911
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    204020401811
54.Táppénz hozzájárulás                                         400862939
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  514415847755361


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         183101838314354
2.Gyógyszerbeszerzés                                           0033
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            550643655
5.Könyv beszerzése                                             0140140
6.Folyóirat beszerzése                                         565647
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           808081
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     12123
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               660660646
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   63512651269
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        124016101754
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    380200200
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         106010921560
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               229832414120742
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       624650585
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           148148112
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   772798697
19.Vásárolt élelmezés                                           0012
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      0077
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 750159675967
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            215739234088
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        128814681499
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           410745745
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       50032503252
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   118561535315640
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   400400400
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   697076127619
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       144014401433
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 841090529052
37.Belföldi kiküldetés                                          375375201
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      375375201
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     0610610
43.Egyéb dologi kiadások                                        086333
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  447965081547675
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               0719719
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        0719719
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         0719719
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          447965153448394


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       0190190
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 0190190
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         228024182418
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 228024182418


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          83374206248
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   010094
11.Járművek vásárlása, létesítése                               051015101
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                8331262111443
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              16723582140
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           16723582140
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         10001497913583
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      10001497913583


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00-625
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00-625
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00-625


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         02502960
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    0013060
7.Egyéb sajátos bevétel                                         3086308600
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          7077074570
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0017400
10.Intézményi ellátási díjak                                     8666866645330
11.Alkalmazottak térítése                                        2460246016020
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  003500
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                004900
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             1491915169107740
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                2543254318030
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                2543254318030
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          04074070
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                04074070
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              023230
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                081810
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     06826820
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   07867860
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     1746218905137700


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             240584271528260489
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          240584271528260489
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      0235235
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   013101310
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 055
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     015501550
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     0528528
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  0528528
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 020782078
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       008979
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  008979
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 240584273606271546


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 01780317803
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  01780317803
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              00-2
110.Átfutó bevételek                                             00-3
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00-5
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             01780317798


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           343593521359889907031418533131224
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       7755648544129020958408734121
3. Külső személyi juttatások                                1068000063888908346
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                4318241694142102809766023510173691
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1389713031338332031142734955361
6. Dologi kiadások                                          182983018586158302685452247675
7. Egyéb folyó kiadások                                     585795350141719
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              00000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         00000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          00000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 00000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000019000190
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      00000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 00000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000000
                                                          551326552323552334552411751922801225802252ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    00000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         00000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           20000241062418
62. Felújítás                                                00000000
63. Intézményi beruházási kiadások                           000006851459211443
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000012219192140
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    589151385814145347819016615236899293637
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         589151385814145347819016615236899293637
73. Finanszírozás kiadásai                                   00000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              589151385814145347819016615236899293637
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1233011323
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1233011323
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 22000023954
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 220000301062


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
801225
(ezer Ft)
802252
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      3025941920271403513310774
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          6516384543035311803
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000004070407
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000002350235
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000131001310
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000505
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             00000155001550
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        00000155001550
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000528528
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    000000528528
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 0000015505282078
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00008979008979
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    5000006320682
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000081081
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000002323
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 50000071323786
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 00000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 50000071323786
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     0000014812601408
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   0000014812601408
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    00000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  0000014812601408
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     50000086112832194
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000026048900260489
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     00000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    8631102304325726946866841815286724
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000012405539817803
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          86311023043257269468190897213304527
59. Finanszírozás bevételei                                  00000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               86311023043257269468190897213304527


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     1595290023589100624595184124173691
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             5144100690013670365847755361
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           4479600455628367385153448394
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          228000013813824182418
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             2580460030944756338507296553279864
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    100000013979139791497913583
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             100000013979139791497913583
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         0000190190190190
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               25904600309442173252676311722293637
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000-625
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  25904600309442173252676311722293012
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       17462000299329932045515320
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                100000093693619361936
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000008979
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        2405840030944030944271528260489
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    000017803178031780317803
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  25904600309442173252676311722304527
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000-5
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                25904600309442173252676311722304522


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       8554
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      21
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             8575
6. Bevételek                                           (+)        286719
7. Kiadások                                            (-)        293012
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       2246
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        36
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        2282


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        85542246
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        2136
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      85752282
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           17261101
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     30
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     20
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     17211101
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     102901472
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             61911
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     897911039
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     -190-79
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        879512871
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           879512871
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             87956243
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               06628


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3311006730036339842471
   32        Főosztályvezető                          (89)64050011550084675608043
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)374700042048837891014
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)905900130570135092465899
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)4133002060049743392515
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)48340013071046050351875
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)16044006240016521666844511
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)60680003869940777064643499931
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)16060055003441661791
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)109819006842264013770116925770270
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)109819006842264013770116925770270
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)1429900000211314299104915
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)1429900000211314299104915
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)124118006842264015883131224875185


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1169251429900131224
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             77021049008751
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            171045260017630
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    66951045007740
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      3150126200034121
9.Külső személyi juttatások                       00834608346
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       1484261691983460173691
11.Nyitólétszám (fő)                               8920091
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     8920091
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   60170077
14.Zárólétszám  (fő)                               59170076
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      70150085
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00001
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     70150085
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 92085
   02 féröhelyek száma (db)                     008
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1320103
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0019032
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 92074
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0014783
801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.  
   01 tanulok létszáma(fö)                      1620171
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0012
802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev
   01 tanulok létszáma(fö)                      68061
   02 tanulocsoportok száma(db)                 006
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              679110092378558247000156873
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              0624894510100011443
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             01250188720002140
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 07498112597300013583
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         05792000005792
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         05792000005792
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        013290112597300019375
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      05398000005398
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        024117000001194
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00200000002000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   05422317000008592
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     6791179603479714220000167656
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   5882762029835740000065443
23      Növekedés                                                 17235628878860006146
24      Csökkenés                                                 024317000003194
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         6052995229552828600068395
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 01000001
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         01000001
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              6052995329552828600068396
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      74880075245593400099260
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   57216422841824700031824


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     12576
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    10110
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     10869
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       4354
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         732
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        3527
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    2932
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     3607
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1045
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  212
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             362
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     303
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               322
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            131
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             22
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     171
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    136
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     407
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 35823
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     205
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     35618
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     2000
74.         - halmozott értékcsökkenése                            2000
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    3785582470
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     000
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      3785582470


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      9020007780
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           600020
10 Adósok                                                         128300026770
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                219100034570
17     Eszközök összesen (07+16)                                  219100034570


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     1289098570011146008467128913902679
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     1289098570011146008467128913902679


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 2754067927007068102672660138219141996
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   2591066598006918902509647438218551937
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       000000000000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  2591066598006918902509647438218551937
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           000000000000
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            163013290014920163127005959
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 163013290014920163127005959
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    2754067927007068102672660138219141996


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    12621421102245092600004211723211443020288500
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     235800002358000021402140021800
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    149794211022450116180004211937213583022468500
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             190190000000019001900000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    241800002418000024182418005656
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            2608190000241800019024182608005656
23 1. Személyi juttatások                                               184124000018412400001736911736910104332323
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     58477000058477000055361553610311631163116
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    51534000051534000048394483940314018551855
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        2941350000294135000027744627744601668949944994
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   3117224401022450308171000440128923629363701893559005050


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOSiSKOLÁJA,SPECIÁLIS

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 1436531465471312240
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             1587629091341210
3.Külső személyi juttatások                                    0848683460
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            1595291841241736910
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                4940156437535500
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2040204018110
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   3638641763386230
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       8410905290520
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   07197190
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        01901900
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000