2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              12989300
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             2264200
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    15253500
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     15253500
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1071400
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   359200
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    1430600
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               1430600
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  332700
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            19700
20.Napidíj                                                      9000
21.Biztosítási díjak                                            68400
22.Egyéb sajátos juttatások                                     111100
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    208200
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               208200
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   74200
29.Étkezési hozzájárulás                                        294800
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         23000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  392000
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    392000
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 2030800
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              2363500
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           104300
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          104300
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    17721300
50.Társadalombiztosítási járulék                                5022400
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            519600
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    229300
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  5771300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         2790300
2.Gyógyszerbeszerzés                                           360000
3.Vegyszerbeszerzés                                            1000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            80400
5.Könyv beszerzése                                             3000
6.Folyóirat beszerzése                                         15900
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           17000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               145200
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    35000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         405000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               3852800
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       126200
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           57500
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   183700
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 1014700
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            420900
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        7000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           90000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       417000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   1949600
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   214400
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   1158900
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       73500
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                1232400
39.Belföldi kiküldetés                                          10000
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      10000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        1000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 7443900
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               124000
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       124000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     124000
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          7567900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               25100
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  25100
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    313000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                120000
10.Intézményi ellátási díjak                                     71275000
11.Alkalmazottak térítése                                        6425000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             78133000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                758000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                758000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          50000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                50000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     78941000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             23191500
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          23191500
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 23191500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           152535152535
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       2363523635
3. Külső személyi juttatások                                10431043
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                177213177213
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            5771357713
6. Dologi kiadások                                          7443974439
7. Egyéb folyó kiadások                                     12401240
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 00
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 00
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          00
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 00
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 00
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     00
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     00
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    00
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   00
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00
                                                          853169ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  00
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        00
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  00
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00
61. Támogatások folyósítása összesen                         00
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 251251
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00
64. Felújítás                                                00
65. Intézményi beruházási kiadások                           00
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  00
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    310856310856
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         310856310856
75. Finanszírozás kiadásai                                   00
76.   Kiadások összesen (74+75)                              310856310856
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 3434
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 3434
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 6464
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 5858


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
701015
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000
2. Egyéb saját bevétel                                      673812007127578133
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          000758758
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0005050
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             00000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        00000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    00000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 00000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 00000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 00000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 00000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 00000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 00000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   00000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   00000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  00000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     00000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    002319150231915
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     00000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    673812023191572083310856
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          673812023191572083310856
66. Finanszírozás bevételei                                  00000
67. Bevételek összesen (65+66)                               673812023191572083310856


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)33760060000260397601
   32        Más vezető beosztás                      (92)130800030900010061617027328
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)178750018000013751967591619
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)11917002880091712205126411
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)65602001456400504780166729948
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)39000000030039005113
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)595800115000458710813164
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)6066008630046669292003
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)211900287001632406681
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)12989300226420099921525351430698
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)12989300226420099921525351430698
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)12989300226420099921525351430698


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  152535000152535
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             1430600014306
3.Keresetkiegészítés fedezete                     33270003327
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            20820002082
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    39200003920
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      2363500023635
9.Külső személyi juttatások                       00104301043
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       176170010430177213
11.Nyitólétszám (fő)                               9200092
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     101000101
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   9800098
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     9200092
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   05525705964
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           05525705964
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  02204046
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       02204046
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00000000
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00000000
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               202161002628
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  202161002628
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     279187108998
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     279187108998
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         05525705964
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        02204046
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       202161002628
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1500150
   02 ellátottak száma (fö)                     00150
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 152535000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             23635000
3.Külső személyi juttatások                                    1043000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            177213000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 55420000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2293000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   62115000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       12324000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1240000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   251000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   251000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           310856000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   310856000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          78133000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               758000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     50000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 78941000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        231915000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   98000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               082
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     082
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               249398243431
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        2602531454
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    1180441
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       276603275326
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                276603275408
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            13522916
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              13522916
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         00
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           350177
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           350177
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       32047
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              141
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 1825818421
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          1857918509
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                1049
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   705470
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      715519
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                2099622121
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             297599297529
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           2322123221
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        246216247323
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   269437270544
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      1036607
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         1036607
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          1036607
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           1036607
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         34273527
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   00
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    34273527
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         54414430
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         54414430
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     88687957
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               1825818421
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        1789217923
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                1825818421
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    2712626378
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             297599297529


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              132504128102124928
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             229321980819808
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    155436147910144736
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     155436147910144736
10.Jutalom (normatív)                                           41342504250
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 955296269362
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   96467336733
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    109292060920345
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               109292060920345
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  337500
18.Végkielégítés                                                025152510
19.Jubileumi jutalom                                            147814781281
20.Napidíj                                                      30305
21.Biztosítási díjak                                            792792734
22.Egyéb sajátos juttatások                                     35018512569
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    265066667099
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               265066667099
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   685685537
29.Étkezési hozzájárulás                                        164627802780
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         230232218
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   256136973535
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    256136973535
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 161403097230979
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              195153097230979
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           43290169019
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          43290169019
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    175383187898184734
51.Társadalombiztosítási járulék                                499605221650912
52.Munkaadói járulék                                            519856085243
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    239024162305
54.Táppénz hozzájárulás                                         00718
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  575486024059178


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         263622895028950
2.Gyógyszerbeszerzés                                           360045864586
3.Vegyszerbeszerzés                                            10100
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            804912807
5.Könyv beszerzése                                             303013
6.Folyóirat beszerzése                                         159159195
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           17017094
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               14521479961
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   04039
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        019911998
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    264412389
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         366276498356
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               365134638846388
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       126212621128
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           575575457
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   183718371585
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      0019
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      303028
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 135811358113652
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            466249274927
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        707053
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           83813051257
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       314640104139
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   223272392324075
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   157815781678
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   104471388814099
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       7001025801
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 111471491314900
37.Belföldi kiküldetés                                          606035
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      606035
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        101016
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  734728870988677
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              0975
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               128012801214
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        128012891289
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         128012891289
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          747528999889966


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 000
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               0259259
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   0259259
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         23300
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 23300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 09494
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   023572357
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                024512451
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              0490490
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           0490490
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         029412941
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      029412941


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               0039
113.Átfutó kiadások                                              00-235
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00-196
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00-196


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0162516250
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    3453452580
7.Egyéb sajátos bevétel                                         00110
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                1201201200
10.Intézményi ellátási díjak                                     7211972119684610
11.Alkalmazottak térítése                                        6052691969190
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                01671680
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             7863681295775620
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                726105110950
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                726105110950
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          5050860
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                5050860
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0234523450
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0234523450
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     7941284741810880


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             228504249129249131
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          228504249129249131
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       004235
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  004235
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 228504249129253366


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 052715271
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  052715271
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             000
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         000
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             052715271


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           0143873863144736
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       0309106930979
3. Külső személyi juttatások                                0476242579019
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                01795455189184734
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            05886831059178
6. Dologi kiadások                                          384181857297988677
7. Egyéb folyó kiadások                                     0128901289
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              0000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         0000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          0000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 0000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      0000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     0000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     0000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   0000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   0000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000
                                                          552411853169853277ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        0000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  0000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    0000
59. Támogatások folyósítása összesen                         0000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 02590259
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0000
62. Felújítás                                                0000
63. Intézményi beruházási kiadások                           018296222451
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0365125490
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  0000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    38413240129225337078
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         38413240129225337078
73. Finanszírozás kiadásai                                   0000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              38413240129225337078
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 034034
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 037037
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 064266
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 058159


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
701015
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000
2. Egyéb saját bevétel                                      3842120071975162577562
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          7680023251095
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00086086
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             000000
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        000000
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    000000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 000000
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          004235004235
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000234502345
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 000234502345
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 000234502345
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000219502195
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   000219502195
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  000219502195
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     000454004540
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0024913100249131
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    4610120253366766031950336649
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000527105271
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          4610120253366818741950341920
59. Finanszírozás bevételei                                  000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               4610120253366818741950341920


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     1753830016517-400212515187898184734
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             57548002854-16226926024059178
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           7475200125413992152468999889966
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    0000259259259259
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          233000-233-23300
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             3079160020625985430479338395334137
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00002941294129412941
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             00002941294129412941
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               30791600206251279533420341336337078
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000-196
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  30791600206251279533420341336336882
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       79412000532953298474181088
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00002195219521952195
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000004235
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        2285040020625020625249129249131
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00005271527152715271
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  30791600206251279533420341336341920
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             00000000
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                30791600206251279533420341336341920


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       1
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      320
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             321
6. Bevételek                                           (+)        336649
7. Kiadások                                            (-)        336882
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       41
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        47
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        88


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        141
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        32047
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      32188
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           705470
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     00
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            1049
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     715519
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             1036607
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     0-2
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     42350
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     -403-197
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        4868408
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           4868408
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             00
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               4868408


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)34150058800379400301
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)139500030820014801703236248
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)1854100181200214820353111619
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)12558009400159412652146410
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)565800011999006815685791159946
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)40030000045340036193
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)629000103800812732815844
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)6560009130098974732103
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)2168002820024124501061
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)124065001980800149111438732032295
840510-840570   Fizikai alkalmazott                   (149)863000000863231
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (149+...+151)(152)863000000863231
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                (153)863000000863231
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)124928001980800149111447362034596
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)124928001980800149111447362034596


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  144736000144736
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             2034500020345
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            70990007099
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    35350003535
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      3097900030979
9.Külső személyi juttatások                       00901909019
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       175715090190184734
11.Nyitólétszám (fő)                               101000101
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     111000111
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   100000100
14.Zárólétszám  (fő)                               9400094
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      102000102
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     9600096
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1500150
   02 ellátottak száma (fö)                     00150
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              397277363508405350000333950
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              940235700002451
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             1904710000490
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 1130282800002941
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00997100009971
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         00997100009971
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        113012799000012912
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        003330000333
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   003330000333
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     510277363633065350000346529
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   3972796524815417000057347
23      Növekedés                                                 315967737073900014107
24      Csökkenés                                                 003330000333
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         4283393231852490900071121
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              4283393231852490900071121
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      8224343131454441000275408
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   397011703165500013755


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     14302
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    9636
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     12583
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       4453
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         676
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        4043
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    2795
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     3449
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1291
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  196
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             418
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     289
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               357
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            134
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             20
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     204
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    179
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 71226
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     4745
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     66481
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     9971
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     5084053500
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      5084053500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      135200029160
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           000000
10 Adósok                                                         58023000407230
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                1932230003323230
17     Eszközök összesen (07+16)                                  1932230003323230


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     350075991007634103367582814163177
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     350075991007634103367582814163177


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 8868094726001035940886886769079577957
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   342709029600937230342786769035273527
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       000000000000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  79305533200561250793548650467467
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           263403496400375980263431904030603060
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            544104430009871054410044304430
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 000000000000
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 544104430009871054410044304430
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    8868094726001035940886886769079577957


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    2451000024510000245124510000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     490000049000004904900000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    2941000029410000294129410000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             0000000000000000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások259000025900002592590000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            259000025900002592590000
23 1. Személyi juttatások                                               187898000018473400001847341847340003164
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     60240000059178000059178591780001062
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    899983427000865390352703427865398996600032
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        338136342700033045103527034273304513338780004258
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   341336342700033365103527034273336513370780004258


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 1554361479101447360
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             1951530972309790
3.Külső személyi juttatások                                    432901690190
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            1753831878981847340
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                5515857824568730
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2390241623050
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   6232573796737770
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       1114714913149000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1280128912890
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   02592590
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               233000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   2332592590
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               3079163383953341370
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0245124510
41.Beruházások ÁFA-ja                                           04904900
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0294129410
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   3079163413363370780
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          7863681295775620
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               726105110950
71.Hozam- és kamatbevételek                                     5050860
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0042350
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0234523450
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0219521950
110.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0219521950
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 7941286936875180
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        2285042491292491310
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  052714290
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               052715271