2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              166798800
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1733800
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               27539200
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    196071800
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           20418000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     216489800
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 30773700
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   41247600
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    72021300
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    4987200
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               77008500
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  4165400
18.Végkielégítés                                                200000
19.Jubileumi jutalom                                            1809700
20.Napidíj                                                      37200
21.Biztosítási díjak                                            820200
22.Egyéb sajátos juttatások                                     2740900
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    5608000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         564300
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               6172300
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         277100
28.Közlekedési költségtérítés                                   5726000
29.Étkezési hozzájárulás                                        1002700
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         99500
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  7105300
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  411300
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    7516600
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    893100
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     50400
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       943500
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 85627700
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    6013200
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              95806300
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           9342700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          9342700
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    321638800
50.Társadalombiztosítási járulék                                92330800
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            523200
52.Munkaadói járulék                                            9551400
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    3819000
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          100000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  106324400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         12180700
2.Gyógyszerbeszerzés                                           57233700
3.Vegyszerbeszerzés                                            480500
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            1975900
5.Könyv beszerzése                                             8600
6.Folyóirat beszerzése                                         503200
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           240100
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     9000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               1426300
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   48615400
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        493700
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    571200
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         12386600
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               136124900
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       1474800
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           245200
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           1621800
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   3341800
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      4270700
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      55300
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 18042800
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            8834600
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         30500
27.Víz- és csatornadíjak                                        5560000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           7058700
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       8916900
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   351200
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   4440900
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             360000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   57921600
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   32583700
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   28189600
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       2275900
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                30465500
39.Belföldi kiküldetés                                          144500
40.Külföldi kiküldetés                                          48400
41.Reprezentáció                                                15700
42.Reklám és propaganda kiadások                                381500
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      590100
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     2623800
45.Egyéb dologi kiadások                                        183500
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 263834900
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               2925700
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       2925700
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       120000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     120000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     3045700
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          266880600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 4519400
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   4519400
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   4519400
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 4519400
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   4166700
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                4166700
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              833300
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           833300
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         5000000
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      5000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         15000000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    200000000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         8500000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          35000000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                25000000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        53000000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  1500000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                1500000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             339500000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                40500000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                40500000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     380000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             16363200
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          16363200
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       650000000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     650000000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 650000000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 666363200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
851912
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           316895310164127811756894119102712723981656502164898
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       101735540765781466694627940488527554400958063
3. Külső személyi juttatások                                2723063295515126663036150974132093427
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                42121310802470354169388143064173553727702613703216388
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            13884098081751855304471195630123732845501063244
6. Dologi kiadások                                          22211233730224694765065570081946211644100051502638349
7. Egyéb folyó kiadások                                     122141022977114696510628602140030457
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 00000000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00000000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00000000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 00000000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          0045194000000045194
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 0045194000000045194
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 00000000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     00000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     00000000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00000000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    00000000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   00000000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000000000
                                                          551425552411751922851121851132851143851253851275851286851912ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  00000000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        00000000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  00000000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00000000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         00000000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000000000
64. Felújítás                                                00000000000
65. Intézményi beruházási kiadások                           0004166700000041667
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00083330000008333
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  00000000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    279334072045194560779629090324815625037711006467371507043632
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         279334072045194560779629090324815625037711006467371507043632
75. Finanszírozás kiadásai                                   00000000000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              279334072045194560779629090324815625037711006467371507043632
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000381604905400544
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 000368363107600511
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000913877071801101268
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00073662504161801021


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
851912
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      150003580002582500025900045500339500
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          3000716003034000000040500
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00000000000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             0004576751232734289154013684203127516666500000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        0004576751232734289154013684203127516666500000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    00000000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 0004576751232734289154013684203127516666500000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 00000000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 00000000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 00000000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   00000000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   00000000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  00000000000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     00000000000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    001636320000000163632
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     00000000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    180004296016363248653412327342891542590013684203582516667043632
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          180004296016363248653412327342891542590013684203582516667043632
66. Finanszírozás bevételei                                  00000000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               180004296016363248653412327342891542590013684203582516667043632


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)5687007687670818722228811
   32        Más vezető beosztás                      (92)1519350016570269560200301954617202173
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)25799300022593027358280586100830367
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)1905850003216402521322274979223234
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)7720900011457010387886663601184
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)1922140002229002620421450479200222
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)428658000103251056140531909194481449
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1338830001503801869914892157617101
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)4016000960596411214402
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)55262000967906584649412160639
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)170546000311010233482016477490387
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)16679880017338275392021537719607187202131659
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)16679880017338275392021537719607187202131659
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)204180000002193920418049872153
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)204180000002193920418049872153
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)18721680017338275392023731621648987700851812


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1960718204180002164898
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             7202134987200770085
3.Keresetkiegészítés fedezete                     4165400041654
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            5608056430061723
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    7105341130075166
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    8931504009435
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      8979316013200958063
9.Külső személyi juttatások                       0093427093427
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       28586492643129342703216388
11.Nyitólétszám (fő)                               1335173001508
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1530183001713
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1659153001812
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                0000120
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 000060
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1367165001532
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0363600171171207
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   04445460490995999
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           040404546066111661206
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00001011
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  04401552024
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000111
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                01101678
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000111
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 16702602633
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       11112043135668
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00003033
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00002022
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00001011
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00020022
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00032132727
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               10126106364
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00062088
24. III. funció-csoport: Raktározási                                01121411718
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                2132901158413416
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  32530521612533538
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     4535735071968617551812
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     4535735071968617551812
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         040404546066111661206
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        11112043135668
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       32530521612533538
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás                 
   01 féröhelyek száma (db)                     2360236
851121 aktiv fekvöbeteg ellátás                       
   01 korházi ágyak száma (db)                  7110711
   02 ápolási napok száma (db)                  00194636
851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell.
   01 korházi ágyak száma (db)                  1640164
   02 ápolási napok száma (db)                  0048487
851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás                    
   01 korházi ágyak száma (db)                  1320132
   02 ápolási napok száma (db)                  0036135
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás               
   01 napi orvosi orák sz.(ora)                 606
851275 járobetegek szakorvosi ellátása                
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 4600460
   02 ellátott esetek száma(db)                 00737410
851286 fogorvosi ellátás                              
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 27027
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 2164898000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             958063000
3.Külső személyi juttatások                                    93427000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3216388000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 1025054000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    38190000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2333694000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       304655000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   29257000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   0000
38.Kamatkiadások                                                1200000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           6948438000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    41667000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           8333000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        45194000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   45194000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            95194000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   7043632000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          339500000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               40500000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    6500000000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      6500000000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 6880000000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        163632000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1812000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               1609478328
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     1609478328
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               33642608696447
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        5230081111397
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    791611235
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                8431463
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             3106696109497
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       70027239930039
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          375375
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               805510
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        80926375
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          3159631458
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         3159631458
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                713133910040200
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            102418105676
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         11023148
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  76587006
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      78734763
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         409477
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              119460121070
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         1525312748
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           1247513196
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                5571575
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           2828527519
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       418418
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              2705652900
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          2747453318
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                16871687
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   77776844
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          01430
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      94649961
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                184683211868
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             731602210252068
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           974813974813
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        57940998568642
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   67689129543455
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      3146726916
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         3146726916
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          3146726916
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           3146726916
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         510172645334
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   65930154876
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    444242490458
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         00
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     510172645334
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              165332142
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     38184221
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                547136363
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    515643681697
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             731602210252068


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              217489815961571592549
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             142301242812402
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               324759274754274168
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    251388718833391879119
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           237785199345198921
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     275167220826842078040
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 246678315473314801
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   22720422845421944
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    269398738318736745
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    100005112651017
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               279398789444787762
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  4099500
18.Végkielégítés                                                069616946
19.Jubileumi jutalom                                            50003372833656
20.Napidíj                                                      0381380
21.Biztosítási díjak                                            084088390
22.Egyéb sajátos juttatások                                     02809828038
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    50007757677410
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         057855773
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               50008336183183
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         028412835
28.Közlekedési költségtérítés                                   229355590455785
29.Étkezési hozzájárulás                                        01027910257
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         010201018
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   229357004469895
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  042164207
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    229357426074102
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0240240
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       0240240
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    091559136
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     0516515
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       096719651
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 297333895333893426
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    100006164361512
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              348328956976954938
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           09577795572
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          09577795572
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    310000031354373128550
51.Társadalombiztosítási járulék                                892349875360872572
52.Munkaadói járulék                                            923128789587895
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    413393796837861
54.Táppénz hozzájárulás                                         01817118120
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          0718716
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  102600010201121017164


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         103180124517123857
2.Gyógyszerbeszerzés                                           343886585072581971
3.Vegyszerbeszerzés                                            441949124886
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            175512019920092
5.Könyv beszerzése                                             8158787
6.Folyóirat beszerzése                                         130451435116
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           147824562442
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     1749292
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               114941458014503
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   456750496972494599
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        902150475020
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    665658395808
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         81382126622125951
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               103811013915381384424
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       143511507614996
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           212025072494
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           116601657916491
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   281313416233981
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      448474365743426
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      551565562
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 175650184443183465
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            640329031289833
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         571311310
26.Víz- és csatornadíjak                                        677905683756536
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           588327215871775
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       1443549483494331
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   252835903571
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   265144539745156
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   585669592104588965
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   242567333086331322
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   212004288169286381
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       191622326523142
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 231166311434309523
37.Belföldi kiküldetés                                          244614781470
38.Külföldi kiküldetés                                          245495492
39.Reprezentáció                                                245160159
40.Reklám és propaganda kiadások                                260939003879
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      554560336000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     139202682226679
43.Egyéb dologi kiadások                                        65218761866
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  214576026970552682760
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              099
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               244312989928002
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        244312990828011
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       012281220
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     012281220
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         244313113629231
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          217019127281912711991


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 01000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       01000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 338093416234162
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   338093416234162
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   338093426234162
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 338093426234162
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               00100
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   00100
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        0245245
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   04949
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             0294294
7.Immateriális javak vásárlása                                 05568955689
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          39753168508168469
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   09817198170
11.Járművek vásárlása, létesítése                               01142111421
12.Tenyészállatok vásárlása                                     0135135
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                39753333924333884
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              79516458164581
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           79516458164581
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         47704398505398465
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      47704398505398465


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00-933
114.Kiegyenlítő kiadások                                         001430
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00497
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00497


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         950014494144780
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    1733001772911770800
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0805080400
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          3100033549335100
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                2500024731247010
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        5300050894508330
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0158015780
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0166116580
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             2918003122503118780
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                3820035531354890
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        01641640
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                3820035695356530
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0305530510
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0305530510
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     004780
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   004780
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     3300003510003510600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             0114270113995
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  477044770447704
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          47704161974161699
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      051087482
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       600000065845006582760
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0826994
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     600000065904346591236
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     0162017162017
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   01860018600
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  0180617180617
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 600000067710516771853
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 604770469330256933552


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 03146731467
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  03146731467
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              0030489
110.Átfutó bevételek                                             00403
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         0030892
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             03146762359


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551414
(ezer Ft)
551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           533041914801575388112848903419859261462159002078040
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       1710143542076327046516461274035849955422954938
3. Külső személyi juttatások                                0282406474752692727310615444422795572
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                704083127140240340516463313919517000361901255493128550
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            231328392007820705290645076538611836780881017164
6. Dologi kiadások                                          51122581237620228433466148579571978215318101712682760
7. Egyéb folyó kiadások                                     311713502204911009261022745205429231
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              00000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         00000000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0003416200000034162
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          0003416200000034162
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 0003416200000034162
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000000000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00000000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      00000000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00000000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 00000000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00000000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00000000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00000000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000000000
                                                          551414551425552411751922851121851132851143851253851275851286ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00000000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00000000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    00000000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         00000000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 05007864061100
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000000000
62. Felújítás                                                029400000000294
63. Intézményi beruházási kiadások                           05503860264867113199976716423843686333884
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       01046205111522101959139837861464581
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00000000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    607290624097934162580791829832225509325321749099501637290726
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         607290624097934162580791829832225509325321749099501637290726
73. Finanszírozás kiadásai                                   00000000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              607290624097934162580791829832225509325321749099501637290726
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000038862490550554
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 000036836310760511
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000091788717180111274
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00007366250416181021


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851132
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      2987034248020733658003035346034888311878
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          103568500272282600514035653
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0003051000003051
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0007482000007482
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             0005294548293297222744308739593322706582760
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00099400000994
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             0005303024293297222744308739593322706591236
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        0005303024293297222744308739593322706591236
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00016201700000162017
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000011904669600018600
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    000162017119046696000180617
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 0005465041305201229440308739593322706771853
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0000000000
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00047800000478
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 00047800000478
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0000000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0000000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 00047800000478
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00074200000742
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     0000000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   00074200000742
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    0000000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  00074200000742
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     0001220000001220
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    00161699000000161699
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00082100000821
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     0000000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    3090541098161699570469730580722944030661744710371587286175
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000314670000031467
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          3090541098161699573616430580722944030661744710371587317642
59. Finanszírozás bevételei                                  0000000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               3090541098161699573616430580722944030661744710371587317642


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     31000000086568-511313543731354373128550
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             10260000027702-33590-588810201121017164
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           217019100055677255677227269632710771
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00001228122812281220
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00001001001000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    0000000100
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             62961910011427047337958764968838406857805
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    47704000350801350801398505398465
14. Felújítás (05/06)                                               0000294294294294
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     338090003533533416234162
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             81513000351448351448432961432921
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         00000000
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               63777040011427082482793909773168017290726
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000497
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  63777040011427082482793909773168017291223
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       633000000061143461143469414346942296
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                0000181926181926181926182180
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000000
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        47704001142700114270161974161699
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    000031467314673146731467
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  63777040011427082482793909773168017317642
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             000000030892
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                63777040011427082482793909773168017348534


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       27056
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      418
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             27474
6. Bevételek                                           (+)        7317067
7. Kiadások                                            (-)        7291223
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       52900
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        418
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        53318


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        2705652900
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        418418
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      2747453318
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        01430
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           77776844
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     38184221
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            16871687
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     165332142
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     3993-26402
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             3146726916
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     0275
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        3146727191
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           3146727191
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      7600
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             307070
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               027191


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)543000549764079267432401
   32        Más vezető beosztás                      (92)14506300118532683601938418375215169560
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)2463240002249302647626881761598302
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)1819650003202102440021398633932193
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)7371700011406010052851231700269
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)1835210002219102535920571240431183
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)40927100010279205432951206398403370
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)127828000149710180961427993378083
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)3834000960577393021932
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)52763000963606372623995876732
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)1628330003096202259519379523870472
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)15925490012402274168020843218791197367451367
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)15925490012402274168020843218791197367451367
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)198921000002123119892151017165
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)198921000002123119892151017165
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)17914700012402274168022966320780407877621532


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  1879119198921002078040
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             7367455101700787762
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            7741057730083183
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    6989542070074102
6.Szociális jellegű juttatások                    240000240
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    9136515009651
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      8934266151200954938
9.Külső személyi juttatások                       0095572095572
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       27725452604339557203128550
11.Nyitólétszám (fő)                               1372202001574
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1544206001750
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1675153001828
14.Zárólétszám  (fő)                               1335173001508
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      1530183001713
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               0000120
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 000060
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1367165001532
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás                 
   01 féröhelyek száma (db)                     2360236
851121 aktiv fekvöbeteg ellátás                       
   01 korházi ágyak száma (db)                  7110711
   02 ápolási napok száma (db)                  00195636
851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell.
   01 korházi ágyak száma (db)                  1640164
   02 ápolási napok száma (db)                  0048236
851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás                    
   01 korházi ágyak száma (db)                  1320132
   02 ápolási napok száma (db)                  0036154
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás               
   01 napi orvosi orák sz.(ora)                 606
851275 járobetegek szakorvosi ellátása                
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 4600460
   02 ellátott esetek száma(db)                 00737410
851286 fogorvosi ellátás                              
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 27027
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              210913386920018266907302521830351046017115
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              55689168469981701142113500333884
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         024500000245
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             111373380519543141270064653
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 668262025191177131156216200398782
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      006900000690
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             21444526769055565700005844791
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   79466530727717384694114700910117
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         1009105320762132808546941147006755598
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        16773655232811445798162561309007154380
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      0079973160008313
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      0023000023
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        08813307164300015038
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             0207258002000028727
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  5706682086154538497889600299564
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   57066102899183867693789600351665
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     3215839289582308862182344259603510412819830
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   1948195049401303682651091340035082073398
23      Növekedés                                                 449989152769629279595270138841441
24      Csökkenés                                                 177053332353575195973400377305
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         2221125931351646399711091133036462537534
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 2114303318560000352999
28      Csökkenés                                                 00103100001031
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         2114303308250000351968
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              2432555931351977224711091133036462889502
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      78328869644711113971123514630314589930328
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   1800471376499818937147230001229377


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             23772
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      816
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      577857
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     103449
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      195588
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    109529
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         86059
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     148241
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    128816
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           61095
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           128767
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    1763
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     231382
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    150053
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     234791
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       77163
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         25730
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        64905
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    43515
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     65888
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                22377
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  7462
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             6520
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     4502
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               6581
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            2315
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             772
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     3139
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    2838
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 2256931
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     705112
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     1551819
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      1
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     0
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     18266907302535104
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      18266907302535104


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      3750003750
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       8055108055108055180551
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    8092608055108092680551
8 Készletek                                                      1194600001210700
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           3210816855163603123918491
10 Adósok                                                         17112463724000202337037
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              68412747602178603
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                169364216194512017472026131
17     Eszközök összesen (07+16)                                  25029021619850630255646106682


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     8055100-8055100000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     2772835635291756-4036035108305806426707512632468125944
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             557023038-47602311908721457-615811575
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     10883635635314794-85063037420205815128853212572626227519


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 510172331333124313003667618054081724814672488642846645334
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   510172331333124313003667618054081724814672488642846645334
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       7112203247680039589007112227205605271252712
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók