2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              9766400
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  131800
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             429800
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               150900
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    10478900
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           103200
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     10582100
10.Jutalom (normatív)                                           1500
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 515600
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   220500
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    737600
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    4000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               741600
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            217200
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            66000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     43300
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    326500
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               326500
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   75700
29.Étkezési hozzájárulás                                        135000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         50400
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  261100
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    261100
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1325200
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    4000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              1329200
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           139800
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          139800
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    12051100
50.Társadalombiztosítási járulék                                3404900
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            352200
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    121800
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  3878900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         1700000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           2000
3.Vegyszerbeszerzés                                            1000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            61000
5.Könyv beszerzése                                             33000
6.Folyóirat beszerzése                                         12200
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           27000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   12000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        10600
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    12100
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         151000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2021900
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       57000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           5000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           10200
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   72200
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      52800
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      10000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 800000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            303900
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        204000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           107000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       166000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   2500
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   1646200
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   52100
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   733600
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                733600
39.Belföldi kiküldetés                                          47000
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                2000
42.Reklám és propaganda kiadások                                15200
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      64200
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        12000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 4602200
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               72000
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       72000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     72000
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          4674200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         209400
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 209400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         63000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    3642000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          20000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                3030000
10.Intézményi ellátási díjak                                     9831000
11.Alkalmazottak térítése                                        2557000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                80000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             19223000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             200000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                2887000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                3087000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   50000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                50000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     400000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   400000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     22760000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             18537600
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          18537600
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 18537600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751950
(ezer Ft)
751952
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802155
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           15438126311156577841290704865820841105821
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       1855151692459337106487277913292
3. Külső személyi juttatások                                00000009784201398
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                17293141471248623744597805612324040120511
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            556245524001998143314018074774638789
6. Dologi kiadások                                          4561354935731787212792807308644370746022
7. Egyéb folyó kiadások                                     0000000504216720
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 0000000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              0000000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         0000000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0000000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          0000000000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 0000000000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0000000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     0000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     0000000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0000000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    0000000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   0000000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000000000
                                                          551315551326552323552334552411751950751952802144802155ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  0000000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        0000000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  0000000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    0000000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         0000000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000000014666282094
64. Felújítás                                                0000000000
65. Intézményi beruházási kiadások                           0000000000
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000000000
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  0000000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    274162224852212610718674099308481136337208136
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         274162224852212610718674099308481136337208136
75. Finanszírozás kiadásai                                   0000000000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              274162224852212610718674099308481136337208136
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 23150106220
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 23150106220
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 460000018735
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 350000018733


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751950
(ezer Ft)
751952
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802155
(ezer Ft)
804017
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      718716948137183003042314051321949019223
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          161633815213660608221406003087
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000000003218050
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             000000000000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        000000000000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    000000000000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 000000000000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 000000000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 000000000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 000000000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 000000002801200400
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     000000000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 000000000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 000000000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   000000000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   000000000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  000000000000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     000000002801200400
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0000018537600000185376
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000000000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000000000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000000000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     000000000000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    8710320329658219618537636503162965417490208136
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000000000000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          8710320329658219618537636503162965417490208136
66. Finanszírozás bevételei                                  000000000000
67. Bevételek összesen (65+66)                               8710320329658219618537636503162965417490208136


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)3733024059944027246162001
   32        Főosztályvezető                          (89)79100239112186075293566823
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)753400000572753407
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)747900000575747906
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)135600000104135601
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)2896024000022231362002
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)3496012000019436162443
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)145580479878345011431626019368
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)459630016189900353948571386422
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)2739008244021128652501
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)97664013184298150907584104789737654
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)97664013184298150907584104789737654
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)10320000001032401
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)10320000001032401
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)98696013184298150907584105821741655


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  104789103200105821
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             737640007416
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            32650003265
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    26110002611
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      13252400013292
9.Külső személyi juttatások                       00139801398
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       118041107213980120511
11.Nyitólétszám (fő)                               5210053
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     5410055
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   5410055
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     5210053
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   03300323235
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           03300323235
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  01100223
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000111
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       01100334
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        0007901616
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00011022
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         0006801414
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00000000
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  0007901616
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     04479355155
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     04479355155
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         03300323235
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        01100334
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       0007901616
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 65065
   02 féröhelyek száma (db)                     005
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 79079
   02 féröhelyek száma (db)                     003
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 55055
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 009955
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1400140
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0025340
751950 intézményi étkeztetés kiegészitö tevékenységk. 
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 62062
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0011222
802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulok létszáma(fö)                      1930193
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0011
802155 saj.nev.igényü tan.nappali rend.gimn.nev.,okt. 
   01 tanulok létszáma(fö)                      82082
   02 tanulocsoportok száma(db)                 005
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYE

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 105821000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             13292000
3.Külső személyi juttatások                                    1398000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            120511000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 37571000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1218000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   38686000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       7336000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   720000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               2094000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   2094000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           208136000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   208136000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          19223000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               3087000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     50000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                400000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 22760000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        185376000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   55000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               170
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     170
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               151076155975
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        49723784
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    00
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             5670
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       156615159759
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                156632159759
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            872639
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         65
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              878644
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         3432
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           3432
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       41140
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              3021323
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          3431463
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   719554
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      719554
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                19742693
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             158606162452
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           1383013830
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        143336146435
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   157166160265
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      6691699
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         6691699
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          3750
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          10441699
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           10441699
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         30280
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   5380
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    2490
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         7690
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         7690
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     378170
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              1818
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     0300
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                18318
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    396488
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             158606162452


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              9711310065496007
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  129412941279
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             396039604091
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               152415241281
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    103891107432102658
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           7597591362
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     104650108191104020
10.Jutalom (normatív)                                           30230200
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 552257825317
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   354135413176
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    909395538693
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    424226
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               913595958719
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            206520651600
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            696696617
22.Egyéb sajátos juttatások                                     421461995
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    318232223212
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         0012
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               318232223224
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   414414312
29.Étkezési hozzájárulás                                        157516252146
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         4698761466
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   245829153924
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  303320
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    248829483944
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 147331569015829
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    727558
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              148051576515887
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           131818792669
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          131818792669
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    120773125835122576
51.Társadalombiztosítási járulék                                340673523433932
52.Munkaadói járulék                                            351136233395
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    34712471256
54.Táppénz hozzájárulás                                         016431
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          0067
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  379254012039081


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         173371716116107
2.Gyógyszerbeszerzés                                           202012
3.Vegyszerbeszerzés                                            10100
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            700700698
5.Könyv beszerzése                                             100209166
6.Folyóirat beszerzése                                         122284277
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           22822825
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               20206
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   10010062
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        1510631025
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    858549
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         162020921963
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               203572197220390
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       600720680
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           30456
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           608077
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   690845763
19.Vásárolt élelmezés                                           0108
20.Bérleti és lízing díjak                                      470502469
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      100300271
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 10090100909679
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            336033603182
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        270029002391
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           97018931828
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       267034182649
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   404019
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   204002251320496
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   0325322
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   343982388173
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       03527
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 343982738200
37.Belföldi kiküldetés                                          570610493
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                5011277
40.Reklám és propaganda kiadások                                200250192
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      820972762
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     20000
43.Egyéb dologi kiadások                                        50199115
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  459565509951048
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               560610599
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        560610599
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         560610599
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          465165570951647


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       01111
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 01111
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         216420091183
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 216420091183


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        032242876
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   0646471
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             038703347
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   0187187
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                0187187
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              03838
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           03838
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         0225225
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      0225225


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              00-165
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00-165
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          00-165


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         7575740
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    4002494849490
7.Egyéb sajátos bevétel                                         040400
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          2020150
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                2600352435240
10.Intézményi ellátási díjak                                     8622844384430
11.Alkalmazottak térítése                                        2343279827960
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                5080840
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             1771219928199250
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             4006007150
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         02281130
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                2778287328740
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                3178370137020
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          5086890
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                5086890
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     400165015730
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   400165015730
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     2134025365252890


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             185738191068183134
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  010001000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          185738192068184134
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 3007575
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     3007575
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 3007575
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       009012
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  009012
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 186038192143193221


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 01005610045
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  01005610045
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              000
110.Átfutó bevételek                                             00300
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00300
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             01005610345


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751950
(ezer Ft)
751952
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802155
(ezer Ft)
804017
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           1367311334113059375330848049336212290104020
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       2595139312765660093074823481015887
3. Külső személyi juttatások                                8537404050177974602669
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                1635312730126466335970946058597254560122576
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            51384247403211618903030186877998039081
6. Dologi kiadások                                          876229213324176941623024893939490404530751048
7. Egyéb folyó kiadások                                     000000004221716599
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              000000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         000000000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          000000000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 000000000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000110000011
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 000000000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      000000000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     000000000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 000000000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     000000000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   000000000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   000000000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000000000
                                                          551315551326552323552334552411751922751950751952802144802155804017ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        000000000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  000000000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    000000000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         000000000000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0000000082835501183
62. Felújítás                                                184115060000000003347
63. Intézményi beruházási kiadások                           00000000131560187
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000000002612038
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  000000000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    320942140449912644324091137383938818138093313218070
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         320942140449912644324091137383938818138093313218070
73. Finanszírozás kiadásai                                   000000000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              320942140449912644324091137383938818138093313218070
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 2315101062021
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 2315100062020
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 56000000188037
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 56000000177035


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
551326
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751950
(ezer Ft)
751952
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802155
(ezer Ft)
804017
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      1501131545692213980372237511061237102619925
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          2922309138428007414675713403702
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00000000872089
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     000000000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  000000005223075
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  000000000000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             000000005223075
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        000000005223075
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  000000000000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000000000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    000000000000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 000000005223075
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          000009012000009012
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000134722601573
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 00000000134722601573
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 000000000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 00000000134722601573
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000177380215
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     000000000000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   00000000177380215
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    000000000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  00000000177380215
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     00000000152426401788
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0000018413400000184134
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000000000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000000000000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000000000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000000000000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000000000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     000000000000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    1791351854830616781931464463379734816601026218725
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           363615119023451670202102874470010045
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          3815286204410651184519314646653807635511301026228770
59. Finanszírozás bevételei                                  000000000000
60. Bevételek összesen (58+59)                               3815286204410651184519314646653807635511301026228770


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     12077300385212105062125835122576
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             37925001134106121954012039081
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           4651600344884991935570951647
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          2164000-155-15520091183
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             2073780053301096516295223673214487
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00010215225225225
14. Felújítás (05/06)                                               0009902880387038703347
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             00010003095409540953572
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         000011111111
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               2073780063301407120401227779218070
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000-165
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  2073780063301407120401227779217905
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       21640000380038002544025364
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                0000215215215215
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000009012
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        18573800633006330192068184134
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    000010056100561005610045
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  2073780063301407120401227779228770
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000300
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                2073780063301407120401227779229070


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       302
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      41
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             343
6. Bevételek                                           (+)        219025
7. Kiadások                                            (-)        217905
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       1323
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        140
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        1463


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        3021323
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        41140
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      3431463
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           719554
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     0300
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     1818
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     701236
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     3750
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             6691699
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     00
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     90127934
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     -33490
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        63329633
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           63329633
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             12232177
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               51097456


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)3684023558842040245497021
   32        Főosztályvezető                          (89)787002351101850867929113583
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)86510000098686511739
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)60420000062460421435
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)1341000001491341241
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)2881023500031631163362
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)2425011000027425352262
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1590500806325018281703614599
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)44531046414847870492247266396921
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)26770011242029628313031
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)960070127940911281010664102658869354
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)960070127940911281010664102658869354
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)136200000471362261
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)136200000471362261
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)973690127940911281010711104020871955


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  102658136200104020
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             869326008719
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            321212003224
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    392420003944
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      15829580015887
9.Külső személyi juttatások                       00266902669
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       118487142026690122576
11.Nyitólétszám (fő)                               5610057
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     5810059
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   5710058
14.Zárólétszám  (fő)                               5210053
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      5410055
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00003
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     5410055
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 65065
   02 féröhelyek száma (db)                     004
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 79079
   02 féröhelyek száma (db)                     004
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 56053
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 009587
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 1440138
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0024934
751950 intézményi étkeztetés kiegészitö tevékenységk. 
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 26026
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 004633
802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulok létszáma(fö)                      1920192
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0011
802155 saj.nev.igényü tan.nappali rend.gimn.nev.,okt. 
   01 tanulok létszáma(fö)                      83011
   02 tanulocsoportok száma(db)                 005
804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg
   01 oktatás.résztv.száma (fö)                 65065
   02 csoportok száma (csoport)                 002
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              587186880281230000215590
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              001870000187
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         02876000002876
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             0471380000509
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 0334722500003572
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         056700000567
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             0485419600005050
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         0542119600005617
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        0876842100009189
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      0250000025
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00275800002758
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   025275800002783
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     587195623257860000221996
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   5703580423151000059525
23      Növekedés                                                 173844160900005470
24      Csökkenés                                                 00275800002758
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         5873964822002000062237
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              5873964822002000062237
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      015597537840000159759
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   587017285000017872


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     8982
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    7151
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     8251
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       3533
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         584
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        2348
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    2077
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     2329
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1025
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  169
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             239
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     215
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               234
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            106
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             18
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     116
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    103
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 40613
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     450
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     40163
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     5050
72.         - halmozott értékcsökkenése                            0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    2812300
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     000
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      2812300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      8780006440
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           341307340373341
10 Adósok                                                         000000
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                12193073401017341
17     Eszközök összesen (07+16)                                  12193073401017341


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     34021702-34021702002167003232
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     34021702-34021702002167003232


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 37805758000579580378574100170170
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   302056728005703003025664808080
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       002250022500225000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       003347003347003347000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  1480219070022055014821899088
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           154031249003140301543117707272
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            7608520092807676209090
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   0000000000</