2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              19341000
2.Illetménykiegészítések                                       2934100
3.Nyelvpótlék                                                  492000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             457200
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               50000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    23274300
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           407400
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     23681700
10.Jutalom (normatív)                                           1087700
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    1087700
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               1087700
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                227300
19.Jubileumi jutalom                                            346600
20.Napidíj                                                      155000
21.Biztosítási díjak                                            24000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     40000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    792900
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               792900
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        581400
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   295000
29.Étkezési hozzájárulás                                        957600
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         505800
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  2339800
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    2339800
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 347400
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       347400
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 4567800
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              4567800
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           8150400
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          8150400
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    36399900
50.Társadalombiztosítási járulék                                9857400
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            1026800
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    238700
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  11122900


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         795100
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            199000
5.Könyv beszerzése                                             53000
6.Folyóirat beszerzése                                         228000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           120000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     215200
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               485000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   190000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        104300
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         267800
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2657400
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       473500
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           14000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           257800
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   745300
19.Vásárolt élelmezés                                           1500
20.Bérleti és lízing díjak                                      432700
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 52200
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            840600
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         1236800
27.Víz- és csatornadíjak                                        236900
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           743400
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       29560700
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   146300
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   23000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             1914100
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   35188200
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   840000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   2805700
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       958800
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                3764500
39.Belföldi kiküldetés                                          35000
40.Külföldi kiküldetés                                          200000
41.Reprezentáció                                                574000
42.Reklám és propaganda kiadások                                307200
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      1116200
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        1507500
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 45819100
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               20000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            20000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              419500
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     120000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               656500
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       1196000
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       19408300
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     19408300
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     20624300
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          66443400


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         485748800
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     1190000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   486938800
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     700000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 890000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  2582100
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       4172100
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 4000000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   4000000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   8172100
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 495110900
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      7213300
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  550000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 7763300
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               326000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  326000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        1312400
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   262500
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             1574900
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          36660700
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   1041700
11.Járművek vásárlása, létesítése                               2166700
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                39869100
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              7973700
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           7973700
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         47842800
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      47842800


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    20338000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         29284000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          1693000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                41619000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        4679000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                50000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             97663000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                16504000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                16504000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          57570000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                57570000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     171737000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      360665700
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 5361900
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     5361900
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 9038800
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  9038800
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 14400700
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 375066400


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551414
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751153
(ezer Ft)
751164
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751999
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
805410
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
853147
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           489122070500208510000000
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       1132541356029960000000
3. Külső személyi juttatások                                00814545000000000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                51023732986050238470000000
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            23204100233077900000000
6. Dologi kiadások                                          15516398369258890589290004161840000
7. Egyéb folyó kiadások                                     023220512808830000000
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   000000000000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 000000000000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              0041721000000000
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         0041721000000000
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000000000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000000000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000000000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  000000000000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000000000000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          0040000000000000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 0081721000000000
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000000000000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000000000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000000000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 000000000000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000000000000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  000000000000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     000000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000000000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     000000000000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 007177336000000000
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000000000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000000000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000000000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    000000000000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000000000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000000000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   000000000000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000000000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000000000
                                                          551414552411751153751164751757751922751999802144802214805410851121853147
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  000000000000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000000000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000000000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000000000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        000000000000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  005500000000000
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    007727336000000000
61. Támogatások folyósítása összesen                         000004869388000000
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 003260000000000
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000000000000
64. Felújítás                                                000000000001070
65. Intézményi beruházási kiadások                           001086000001394500321324417
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00217100002789006426583
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000000000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  000000000000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    1623007111797641300914494869388016734416184003855891570
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00155604020000000000
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         1623007127358041500914494869388016734416184003855891570
75. Finanszírozás kiadásai                                   0025000000036130300000
76.   Kiadások összesen (74+75)                              162300712985804150091449486938836130316734416184003855891570
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0600130000000
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0600130000000
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0057000000000
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0057000000000
                                                          853169853170923127ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások                           000236817
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       00045678
3. Külső személyi juttatások                                00081504
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                000363999
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            000111229
6. Dologi kiadások                                          000458191
7. Egyéb folyó kiadások                                     000206243
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   0000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    0000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 0000
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00041721
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00041721
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0000
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  0000
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0000
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    0000
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   0000
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0000
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          00040000
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 00081721
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     0000
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  0000
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0000
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0000
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0000
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     0000
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    0000
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     0000
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         0000
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     0000
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00072133
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0000
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       0000
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     0000
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    0000
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    0000
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     0000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    0000
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   0000
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   0000
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0000
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    0000
                                                          853169853170923127ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  0000
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      0000
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  0000
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        0000
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  0005500
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00077633
61. Támogatások folyósítása összesen                         0004869388
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0003260
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0000
64. Felújítás                                                146790015749
65. Intézményi beruházási kiadások                           03547816667398691
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       07096333379737
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  0000
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    1467942574200006665841
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0001556240
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         1467942574200008222081
75. Finanszírozás kiadásai                                   000611303
76.   Kiadások összesen (74+75)                              1467942574200008833384
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 00019
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00019
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 00057
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00057


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751153
(ezer Ft)
751164
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751966
(ezer Ft)
751999
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      242301500005843300097663
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          4818001168600016504
4. Hozam- és kamatbevételek                                 057000057000057570
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000213853502138535
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             0521191500000053619
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        0521191500000053619
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    04519400451940090388
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 097313150004519400144007
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 00000000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 00000000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 00000000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     00000000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 00000000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   00000000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   00000000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  0451940000045194
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     0451940000045194
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    00000000
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000360665703606657
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000240002400
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        07500000007500
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     07500000007500
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    2904822200715007068945194574759206116030
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           041735400000417354
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          2904863936115007068945194574759206533384
66. Finanszírozás bevételei                                  0200000000003000002300000
67. Bevételek összesen (65+66)                               2904826393611500706894519457475923000008833384


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
 000042      Megyei közgyűlés elnöke                  (13)799500000615799501
 000043      Megyei közgyűlés alelnöke                (14)692900000533692901
 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)      (15)149240000011481492402
 140030      Főjegyző                                 (69)4670122229515710059777586001
 140040      Jegyző, aljegyző                         (70)66680000051366682501
 140060      Főosztályvezető-helyettes                (71)4241117505870047360035001
 140070      Osztályvezető                            (72)140513891012970015141923910564
1-2.pozicio:14 I.   besorolási osztály összesen       (74)973822118246250009934123189708934
1-2.pozicio:14 II.  besorolási osztály összesen       (76)2332418710000195025195138212
 Önkormányzati köztisztviselők összesen :             (86)150336293414920345500149811880521087753
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)41160058800317470401
   34        Főmunkatárs                              (94)59290052900456645803
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)330400000254330403
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)986800050006971036808
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)493300000380493304
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)281500011175000210429767019
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)19341029341492045725000182332327431087774
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen         (155)407400000309407402
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)407400000309407402
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)19748429341492045725000185422368171087776


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  232743407400236817
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             1087700010877
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            79290007929
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    2339800023398
6.Szociális jellegű juttatások                    34740003474
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      4567800045678
9.Külső személyi juttatások                       0081504081504
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       2784214074815040363999
11.Nyitólétszám (fő)                               652570124
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     7220074
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   7420076
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00004
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00002
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     7420076
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0101003252838
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           0101003252838
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  00001677
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000333
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00001122
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       00002101212
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00007188
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00007188
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00003033
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00006066
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00009099
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00002512626
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     01010030366676
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      099012364857
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          09903252837
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00002101212
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00007188
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     01101801819
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         01100001
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        00000000
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00001801818
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551414 üdültetés                                      
   01 féröhelyek száma (db)                     16016
Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 236817000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             45678000
3.Külső személyi juttatások                                    81504000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            363999000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 108842000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2387000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   420546000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       37645000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   12160000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   7000000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  8900000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   25821000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        41721000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      19000000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        19000000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 53133000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   72133000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   3260000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                1556240000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   1673354000
38.Kamatkiadások                                                194083000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           2813016000
41.Felújítás                                                    15749000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    398691000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           79737000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        40000000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   40000000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           4000000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                1500000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       5500000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            539677000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    4869388000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   8222081000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          97663000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               16504000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     57570000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    1600000000
87.Személyi jövedelemadó                                        538535000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    53619000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      53619000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       90388000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 90388000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            45194000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           2400000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      137982000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    7500000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 2509373000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        3606657000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        0000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  2106051000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               417354000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   361303000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          250000000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       611303000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     300000000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           2000000000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       2300000000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       2106051000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   76000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            665832
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               127762199
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     134413031
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               715063914920
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        2496439732
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    1091612637
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             3509063525230
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       42600061492519
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          32754775
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               2605624428
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        2933129203
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          7813181022
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         7813181022
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                43809091605775
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            1096853
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         17758
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    1000
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              1373911
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         59443597
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           9408900
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                102637753
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         87225969
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           95709711350
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       357395
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              1054062674177
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 30403320
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          1057459677892
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                202709105002
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   2657015870
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      229279120872
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                2245208811025
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             66261172416800
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           554502554502
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        2472669-1283992
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   3027171-729490
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      803536135061
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         803536135061
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          97122375000
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          900658510061
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           900658510061
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            12989181198918
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 600000500000
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             200000
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        19189181698918
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                0361303
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         17029617305
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   12430410189
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    459927116
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         222994270000
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         100000125000
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         100000125000
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         2000020000
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         29940
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     393290648608
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              249939220525
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     13310164858
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               30403320
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        30403320
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                386080288703
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    26982882636229
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             66261172416800


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              183281188301172643
2.Illetménykiegészítések                                       294103073325248
3.Nyelvpótlék                                                  403447735701
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             621962975137
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               500500499
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    223444230604209228
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           016851670
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     223444232289210898
10.Jutalom (normatív)                                           03933332161
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 00198
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   001516
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    03933333875
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    0015
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               03933333890
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                173630931357
19.Jubileumi jutalom                                            386844133974
20.Napidíj                                                      15501550792
21.Biztosítási díjak                                            240531470
22.Egyéb sajátos juttatások                                     75017981950
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    8144113858543
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               8144113858543
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        573257325445
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   297031022772
29.Étkezési hozzájárulás                                        760876086955
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         464551454760
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   209552158719932
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  05251
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    209552163919983
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 360137201458
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       360137201458
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    0100100
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       0100100
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 327007612563908
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    05266
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              327007617763974
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           631767068565618
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          631767068565618
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    319320379151340490
51.Társadalombiztosítási járulék                                8551010219592828
52.Munkaadói járulék                                            881398377824
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    234128832874
54.Táppénz hozzájárulás                                         020829
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          00283
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  96664114935104638


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         10910111609255
2.Gyógyszerbeszerzés                                           25000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            243021301724
5.Könyv beszerzése                                             320371475
6.Folyóirat beszerzése                                         227022702737
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           140014001186
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     148014801013
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               535553554291
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   140014001746
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        525195338241
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         177517751568
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               281154687432236
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       555056564277
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           5730946510617
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   112801512114894
19.Vásárolt élelmezés                                           202022
20.Bérleti és lízing díjak                                      3108004910
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      070154
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 140140435
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            44351235312023
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         51201307912972
26.Víz- és csatornadíjak                                        131213121992
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           12167104919243
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       77676324749116499
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   154215423587
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   449449321
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   103171365005162158
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   275237990438821
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       8798879811291
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   4176665664967
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 780879526855079
37.Belföldi kiküldetés                                          250107576
38.Külföldi kiküldetés                                          150019001951
39.Reprezentáció                                                553067696426
40.Reklám és propaganda kiadások                                65529543708
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      79351269812161
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        29451527516744
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  231533550241293272
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      0865865
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               0136136
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            010011001
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              287355734889
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     120012001175
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               14743215302213968
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        18816222075220032
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       157236157174157174
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     157236157174157174
60.Realizált árfolyamveszteségek                                008
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         176052380250378215
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          407585930491671487


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         501568153156075276882
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     527045683356833
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   506838553724405333715
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     700083957449
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 58002300416711
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0170659170737
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       12800202058194897
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     0700700
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   0700700
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   12800202758195597
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       05175951759
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 508118556269575581071
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      90357118361115211
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  200026000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 92357120961115211
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         000
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        05040433602
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   0100846721
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             06048840323
7.Immateriális javak vásárlása                                 042683
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          509068689743518708
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   105002221310396
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                519568711998529787
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              103374142753106619
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           103374142753106619
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         622942854751636406
34.Részvények és részesedések vásárlása                         015001500
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 015001500
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      622942856251637906


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   002100
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 021002100
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        021002100
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 021002100
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                6842913930040
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  6842913930040
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    200000200000150000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    200000200000150000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         200000200000150000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      200000200000150000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     200000200000150000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   002027
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        002027
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 002027
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               00-97707
113.Átfutó kiadások                                              00-10700
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          00-108407
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          88429159510445720


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         50020
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    2576919197173290
7.Egyéb sajátos bevétel                                         2689018890296380
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          1091109155180
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                4183241832424490
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        2420242019620
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  017033175810
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                002180
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             980521004631146970
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                1707317073146490
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        41766656666060
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                5883923639212550
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          580015800267640
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                580015800267640
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                030087400
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   030087400
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     1626911402021714560


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      287011833014953208118
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      21000124274125126
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 404244447644024
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   118311183111348
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     73255180581180498
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     0179308179308
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 676186761857277
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  67618246926236585
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 140873427507417083
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      00282
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       081416150
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  081416432
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 301099137298163641633


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     007378
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 11000110007378
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          11000110007378
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        11000110007378
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 549050916276541276
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  549050916276541276
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   70000000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    01000000361303
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          7000001000000361303
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          7000001000000361303
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    7000001000000361303
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  7000001000000361303
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    002027
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       002027
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    002027
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              00-29414
110.Átfutó bevételek                                             00-68243
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         00-97657
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             12600501927276814327


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
551414
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751153
(ezer Ft)
751164
(ezer Ft)
751186
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           04861618332745501849600000
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       011847581820200374400000
3. Külső személyi juttatások                                005463255499754105600000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                05105173047649549542329600000
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            02333993395153145760400000
6. Dologi kiadások                                          01471313114276942490639050001114661660
7. Egyéb folyó kiadások                                     204022635258900735000024254
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 000744900000000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   000000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000162115000000000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00017073700000000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              0001943975000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         0001943975000000000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 000000000000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  000000000000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 000000000000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    000000000000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   000000000000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00070000000000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          00070000000000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 0001950975000000000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000000517590000
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00091071150003000000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000333000000000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  000000000000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 000000000000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     0001900000000000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00028000000000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      0001928000000000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     000000000000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     000000000000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 000113681150003000000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 000000000000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     000000000000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    000000000000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     000000000000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     000000000000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    000000000000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   000000000000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   000000000000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 000000000000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    000000000000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   000000000000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      000000000000
                                                          551315551414552411751153751164751186751757751922802144802177802214851121
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000000000000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000000000000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        000000000000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  000000000000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    000113681150003000000
59. Támogatások folyósítása összesen                         000000053337150000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000000000000
62. Felújítás                                                000000675604854000
63. Intézményi beruházási kiadások                           302040011306200826013483330293336
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       60410022612001650241667058572
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000150000000000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000210000000000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  000210000000000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    3644915427213134156935311189103317538547450121000011146437822
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000000000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         3644915427213134156935311189103317538547450121000011146437822
73. Finanszírozás kiadásai                                   00015000000000000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              3644915427213149156935311189103317538547450121000011146437822
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0060001300000
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0060001200000
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0005700000000
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0005000000000
                                                          853147853169853170923127ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások                           0000210898
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       000063974
3. Külső személyi juttatások                                000065618
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                0000340490
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            0000104638
6. Dologi kiadások                                          0000293272
7. Egyéb folyó kiadások                                     10112850378215
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00007449
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 000016711
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   0000170737
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              0000194897
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         0000194897
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  0000700
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          0000700
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 0000195597
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000051759
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     000092601
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00003330
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     000019000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  0000280
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      000019280
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0000115211
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000
                                                          853147853169853170923127ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    0000115211
59. Támogatások folyósítása összesen                         00005333715
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000
62. Felújítás                                                2930180807703040323
63. Intézményi beruházási kiadások                           081105978216000529787
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       01622119164000106619
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00001500
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00002100
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00002100
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    29402792479486200007493226
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         29402792479486200007493226
73. Finanszírozás kiadásai                                   0000150000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              29402792479486200007643226
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000019
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 000018
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 000057
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 000050


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751153
(ezer Ft)
751164
(ezer Ft)
751186
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751966
(ezer Ft)
751999
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      17982433270053388000114697
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          35967136001052300021255
4. Hozam- és kamatbevételek                                 02612340060100026764
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000300126603001266
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     012361745210570000125126
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             000000000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  04042436000000044024
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  01134800000011348
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             0175389405210570000180498
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        0175389405210570000180498
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0179308000000179308
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    000000000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        000000000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   000000000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 023115000341620057277
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 000000000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    02024230003416200236585
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 03778124052105703416200417083
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000161500016150
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           087400000008740
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         000000000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 087400000008740
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   000000000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            000000000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    000000000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 000000000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 087400000008740
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 000000000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    000000000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       000000000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     03416200000034162
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    000000000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   03416200000034162
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  000000000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        000000000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          000000000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    000000000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  03416200000034162
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     04290200000042902
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000000000
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  000000320811803208118
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0282000000282
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   000000240002400
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         03303100000033031
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000000000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        073780000007378
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     073780000007378
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    21578537991409210576451250312621178406891326
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           05262430015033000541276
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          215781064234409210577954550312621178407432602
59. Finanszírozás bevételei                                  0000000361303361303
60. Bevételek összesen (58+59)                               21578106423440921057795455031262117843613037793905


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     3193200788705194459831379151340490
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             966640243201583918271114935104638
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           2503490125400510428522968773317514313
4. Kamatkiadások (03/59)                                           157236000-62-62157174157174
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     50156810352326-52400029992653156075276882
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   128000052400136858189258202058194897
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             9035704002796428004118361115211
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             594240703752250742971111819670606036703605
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    62294210000497700172039231809854751636406
14. Felújítás (05/06)                                               0025240035248604886048840323
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    52704000412941295683356833
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     0000700700700700
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        200000060060026000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00001500150015001500
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             67764610000750100214216299226976872735762
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         000051759517595175951759
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00002100210021002100
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         6842910-364260-254861-2912873930040
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               7304344100004138090756185117999484843387493226
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       2000000000020000043620
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  7504344100004138090756185117999486843387536846
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       30619150-75680848377726931391843353502
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                31226100033083308315569306178
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          000081481481416150
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      1100000000110007378
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        2870118100004213770043137733014953208118
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    549050000367226367226916276541276
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  680434410000413809045618587999476843387432602
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             7000000003000003000001000000265673
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                7504344100004138090756185117999486843387698275


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       1054062
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      357
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             1054419
6. Bevételek                                           (+)        7156999
7. Kiadások                                            (-)        7536846
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       674177
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        395
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        674572


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        1054062674177
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        357395
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      1054419674572
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           2657015870
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     13310164858
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            202709105002
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     249939220525
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     -153761-164511
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     97122375000
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             803536135061
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     1462113525
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     -977-43682
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     -50987-50896
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     2820
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     16428318
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        78290354326
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           78290354326
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             32800154326
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               4549020


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
 000042      Megyei közgyűlés elnöke                  (13)768700000307768701
 000043      Megyei közgyűlés alelnöke                (14)666300000267666301
 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)      (15)14350000005741435002
 140030      Főjegyző                                 (69)43129452341260009166751103301
 140040      Jegyző, aljegyző                         (70)363400000204363400
 140060      Főosztályvezető-helyettes                (71)127043044015220025621727030313
 140070      Osztályvezető                            (72)142843698012330019571921514884
1-2.pozicio:14 I.   besorolási osztály összesen       (74)72258156255200000970893083918125
1-2.pozicio:14   ebből: tanácsadók                    (75)890200000356890202
1-2.pozicio:14 II.  besorolási osztály összesen       (76)241301813212500340026160698913
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen       (77)13821231200015715176721
 Önkormányzati köztisztviselők összesen :             (86)132704252485658402000189041676303169147
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)40910058800455467901
   34        Főmunkatárs                              (94)5865005290065263945783
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)31660000035831662283
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)7873000499088583725867
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)437504300070844183994
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)2537004311174990305827029179118
840510-840570   Fizikai alkalmazott                   (149)2190000002193930
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (149+...+151)(152)2190000002193930
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                (153)2190000002193930
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)17264325248570151374990225362092283387567
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen         (155)121500000731215151
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen        (159)45500000045500
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)167000000731670151
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)17431325248570151374990226092108983389068


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  209228167000210898
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             33875150033890
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            85430008543
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    19932510019983
6.Szociális jellegű juttatások                    14580001458
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    100000100
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      63908660063974
9.Külső személyi juttatások                       0065618065618
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       2731361736656180340490
11.Nyitólétszám (fő)                               680390107
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     7800078
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   7510076
14.Zárólétszám  (fő)                               681390108
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      7510076
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00003
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6710068
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551414 üdültetés                                      
   01 féröhelyek száma (db)                     16016
Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              4365576071310231748961001063921062038
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              683518708103960000529787
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         0336020000033602
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             13711112420790000113340
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 820663434124750000676729
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         01698000001698
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00360800003608
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   18342345506262529521006406334936
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         18342362486623329521006406340242
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        265489968278708295210064061016971
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      4348017889477000027007
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      06385374640000639001
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00000000
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             7640547400006238