2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              217489800
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1423000
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               32475900
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    251388700
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           23778500
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     275167200
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 24667800
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   2272000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    26939800
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    1000000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               27939800
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  4099500
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            500000
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    500000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               500000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   2293500
29.Étkezési hozzájárulás                                        000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   2293500
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    2293500
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 29733300
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    1000000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              34832800
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          000
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    310000000
51.Társadalombiztosítási járulék                                89234900
52.Munkaadói járulék                                            9231200
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    4133900
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  102600000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         10318000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           34388600
3.Vegyszerbeszerzés                                            441900
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            1755100
5.Könyv beszerzése                                             81500
6.Folyóirat beszerzése                                         130400
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           147800
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     17400
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               1149400
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   45675000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        902100
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    665600
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         8138200
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               103811000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       1435100
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           212000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           1166000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   2813100
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      4484700
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      55100
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 17565000
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            6403200
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         57100
26.Víz- és csatornadíjak                                        6779000
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           5883200
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       14435400
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   252800
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   2651400
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   58566900
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   24256700
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   21200400
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       1916200
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 23116600
37.Belföldi kiküldetés                                          244600
38.Külföldi kiküldetés                                          24500
39.Reprezentáció                                                24500
40.Reklám és propaganda kiadások                                260900
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      554500
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     1392000
43.Egyéb dologi kiadások                                        65200
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  214576000
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               2443100
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        2443100
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         2443100
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          217019100


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         9500000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    173300000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          31000000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                25000000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        53000000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             291800000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                38200000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                38200000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     330000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  4770400
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          4770400
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       600000000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     600000000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 600000000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 604770400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551414
(ezer Ft)
551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           2758963290203558327407817029397616258662751672
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       3570350273436320812300378982473348328
3. Külső személyi juttatások                                0000000000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                3109663640230901930615919329435514283393100000
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            103308103077380999214636113717689261026000
6. Dologi kiadások                                          1717148061630801691074113939214629761681542145760
7. Egyéb folyó kiadások                                     1300192632096127257536624431
8. Támogatásértékű működési kiadás                          0000000000
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         0000000000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             000338090000033809
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 000338090000033809
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000000000
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              0000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000000000
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          0000000000
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    0000000000
18. Támogatások folyósítása összesen                         0000000000
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000000000
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0000000000
21. Felújítás                                                0000000000
22. Intézményi beruházási kiadások                           000000039753039753
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000000000
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000000795107951
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000000000
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000000000
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000000000
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  0000000000
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      2131160831677533809479316552140827963920585457856377704
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000000000
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         2131160831677533809479316552140827963920585457856377704
32. Finanszírozás kiadásai                                   0000000000
33.   Kiadások összesen (31+32)                              2131160831677533809479316552140827963920585457856377704
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 00003881110550554
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00003871110550553
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 00009171597180111274
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 00007411396151101047


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551414
(ezer Ft)
551425
(ezer Ft)
552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
851121
(ezer Ft)
851143
(ezer Ft)
851253
(ezer Ft)
851275
(ezer Ft)
851286
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      1000120003800002062007002550035004900291800
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          20024007600021080140510070098038200
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000000000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000000000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         00004809374456000126700000345006000000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   0000000000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        00004809374456000126700000345006000000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            0000000000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                00004809374456000126700000345006000000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   0000000000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000000000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   0000000000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        0000000000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     0000000000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000477040000047704
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  0000000000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000000000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    0000000000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000000000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           0000000000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000000000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000000000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    0000000000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   1200144004560047704503665445684030726704200403806377704
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000000000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          1200144004560047704503665445684030726704200403806377704
28. Finanszírozás bevételei                                  0000000000
29. Bevételek összesen (27+28)                               1200144004560047704503665445684030726704200403806377704


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)69470070600523765321051
   32        Más vezető beosztás                      (92)1594450013524291280121282020971297657
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)3220040001025701477433226134000356
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)2426970003897501641428167233806233
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)964690001913307377115602890382
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)3245900003827701751636286747903308
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)47260600012291703598459552354893369
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1883070003226001413922056716903103
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)4900003030372793992
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)840300001376904942977991090346
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)2773130001974001759829705346907118
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)21748980014230324759014176725138872693981675
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)21748980014230324759014176725138872693981675
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)237785000001570023778510000153
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)237785000001570023778510000153
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)24126830014230324759015746727516722793981828


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  2513887237785002751672
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             2693981000000279398
3.Keresetkiegészítés fedezete                     4099500040995
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            50000005000
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    2293500022935
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      3383281000000348328
9.Külső személyi juttatások                       00000
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       2852215247785003100000
11.Nyitólétszám (fő)                               1372202001574
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1544206001750
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1675153001828
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                0000120
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 000057
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1398202001600
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551414 üdültetés                                      
   01 férőhelyek száma (db)                     52052
   02 üdültetési napok száma db                 003172
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás                 
   01 férőhelyek száma (db)                     2360236
851121 aktív fekvőbeteg ellátás                       
   01 kórházi ágyak száma (db)                  8750875
   02 ápolási napok száma (db)                  00223563
851143 krónikus fekvőbeteg-ellátás                    
   01 kórházi ágyak száma (db)                  2220222
   02 ápolási napok száma (db)                  0078599
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás               
   01 napi orvosi órák sz.(óra)                 606
851275 járóbetegek szakorvosi ellátása                
   01 napi szakorv.órák sz(óra)                 4540454
   02 ellátott esetek száma(db)                 00941226
851286 fogorvosi ellátás                              
   01 napi szakorv.órák sz(óra)                 27027
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 2751672000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             348328000
3.Külső személyi juttatások                                    0000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3100000000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                984661000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    41339000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    1914594000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       231166000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   24431000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               6296191000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    39753000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           7951000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        33809000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   33809000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             81513000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   6377704000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          291800000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               38200000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               6000000000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       6000000000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 6330000000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        47704000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1828000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               3047916094
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      3047916094
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               32790163364260
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        505583523008
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    154177916
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                1320843
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             31068843106696
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       69082207002723
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          0375
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               8055180551
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        8055180926
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          3173531596
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         3173531596
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                70509857131339
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            97786102418
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         21891102
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  65387658
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      104027873
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         421409
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              117336119460
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         1904415253
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           1104212475
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                710557
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           3079628285
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       110418
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              17249327056
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    00
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          17260327474
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                11951687
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   90687777
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      102639464
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                330998184683
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             73819837316022
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           974813974813
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        57971125794099
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   67719256768912
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      1486431467
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         1486431467
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          1644070
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          17927131467
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       00
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            00
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           17927131467
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        00
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         427192510172
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   480265930
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    422390444242
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         00
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      427192510172
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              5531653
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     30423818
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                35955471
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    430787515643
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             73819837316022


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)54390069700523613621051
   32        Más vezető beosztás                       (89)1118930012454225620111681469097575854
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen        (94)1726030002024801665419285160574209
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen        (95)1874500004566301795123311377927206
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen        (96)9404600023394096481174403685888
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)2695190006873302894233825294440175
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)352074000132088035841484162177209366
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen        (99)133023000329910142261660144335789
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen        (100)3953000299035842528302
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen        (101)573950001083705432682325034633
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen        (102)1870810001965802063120673912358888
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)15744760013151376473016137419641007429921311
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)15744760013151376473016137419641007429921311
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)841780000047738417833901222
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)841780000047738417833901222
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)16586540013151376473016614720482787768931533


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  196410084178002048278
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             7429923390100776893
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            7325725010075758
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    6940017460071146
6.Szociális jellegű juttatások                    9500095
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    123387010013039
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      8980823884900936931
9.Külső személyi juttatások                       0070178070178
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       28621821230277017803055387
11.Nyitólétszám (fő)                               151562001577
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     168054001734
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   165939001698
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      1258207001465
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      1452211001663
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                0000120
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      000057
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1311222001533
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551414 üdültetés                                      
   01 féröhelyek száma (db)                     52052
   02 üdültetési napok száma db                 001813
551425 egyéb szálláshely szolgáltatás                 
   01 féröhelyek száma (db)                     2360236
851121 aktiv fekvöbeteg ellátás                       
   01 korházi ágyak száma (db)                  8750875
   02 ápolási napok száma (db)                  00223017
851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás                    
   01 korházi ágyak száma (db)                  2220222
   02 ápolási napok száma (db)                  0078318
851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás               
   01 napi orvosi orák sz.(ora)                 606
851275 járobetegek szakorvosi ellátása                
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 4540454
   02 ellátott esetek száma(db)                 00941226
851286 fogorvosi ellátás                              
   01 napi szakorv.orák sz(ora)                 27027
Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 2555194204974220482780
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             5448069375799369310
3.Külső személyi juttatások                                    070179701780
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3100000305750030553870
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 9895789618889571040
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    3642237112371020
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2347325255846325553320
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       2835003117433117390
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   2052325998259850
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       0000
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiadások                                                0140414040
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               6777348695410869440530
39.Felújítás                                                    0619761970
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    083845838380
41.Beruházások ÁFA-ja                                           015947159290
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 5652000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   5652000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             56521059891059640
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     03753750
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   6783000706047270503920
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          3330002834452995080
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               4000030555305880
71.Hozam- és kamatbevételek                                     100001000095220
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0054340
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  013000131930
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0000
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     6400000646711964663590
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   005160
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      6400000648011964800680
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    0011190
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             002650
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 068191726270
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 068191726270
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   0000
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      068191728920
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 6783000687231068991310
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        0345734570
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  01847051478040
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               01847051847050
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 00-7990
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       00-7990
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0018760
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0018760
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       01847051873800
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 00-1451290
154.Pénzkészlet január 1-én                                      001726030
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           00274740
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1698169815330
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0016610